menu

Úradná tabuľa

Rozsah hodnotenia strategického dokumentu

Rozsah hodnotenia strategického dokumentu " Program na zlepšenie kvality ovzdušia pre zónu Žilinský kraj"

Oznámenie o uložení listovej zásielky

Oznámenie o uložení listovej zásielky - Zdenko Šuťák

Rozhodnutie o dočasnom užívaní vodnej stavby

Okresný úrad Martin, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 61 a § 71 zák. č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v platnom znení (ďalej len „vodný zákon“), podľa § 120 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), v zmysle § 84 ods. 2 stavebného zákona, v zmysle § 73 vodného zákona a v súlade s ustanoveniami zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, A. p o v o ľ u j e d o č a s n é u ž í v a n i e

Pozvánka OZ + program, 13.06.2024

Starosta obce Kláštor pod Znievom Ing. Vladimír Čambor zvoláva v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Kláštor pod Znievom na: 13.6. 2024, t. j. vo štvrtok, o 18.00 hod. v Administratívnej budove ( hasičská zbrojnica) v Kláštore pod Znievom.

Návrh -záverečný účet obce za rok 2023

V súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení znení neskorších predpisov Obec Kláštor pod Znievom zverejňuje návrh Záverečného účtu obce za rok 2023.

Oznámenie o uložení listovej zásielky

Oznámenie o uložení listovej zásielky - Zdenko Šuták

Oznámenie o uložení listovej zásielky

Andrej Mičian

Oznámenie o ponukovom konaní

Oznámenie o uložení listovej zásielky

V súlade s § 5 zákona č. 253/1998 z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje uloženie listovej zásielky pre adresáta: Andrej Mičian, Kláštor pod Znievom

Oznámenie o začatí územného konania na ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním

Oznámenie o začatí územného konania na ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním

Oznámenie o začatí kolaudačného konania a pozvánka na ústne pojednávanie

Vec „Čistiareň dopadových vôd a kanalizácia Kláštor pod Znievom - Slovany – 1.časť“ a „Splašková kanalizácia v obciach Kláštor pod Znievom a Slovany – II. stavba – 1.časť“ - oznámenie o začatí kolaudačného konania a pozvánka na ústne pojednávanie

Oznámenie o uložení listovej zásielky

v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje uloženie listovej zásielky pre adresáta:                                                  Stanislava Svrčeková

Oznámenie o strategickom dokumente

" Program na zlepšenie kvality ovzdušia pre zónu Žilinský kraj"

Správa hlavného kontrolóra č. 41/2024 Prevod majetku obce nad 20 000 € za rok 2023

Správa č. 41/2024 - Kontrola prevodov nehnuteľného majetku obce za rok 2023, ktorého všeobecná hodnota majetku prevýšila 20 000 eur v zmysle povinnosti hlavného kontrolóra ustanovenej v § 18f písm. i) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Oznámenie o uložení listovej

v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje uloženie listovej zásielky

Pozvánka na OZ + program - 27. 03. 2024

Starosta obce Kláštor pod Znievom Ing. Vladimír Čambor zvoláva v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Kláštor pod Znievom na: 27.3. 2024, t. j. v stredu, o 18.30 hod. v sobášnej miestnosti Obecného úradu v Kláštore pod Znievom.

Oznámenie o uložení listovej zásielky

Oznámenie o uložení listovej zásielky - Ondrej Vráb

Znalecký posudok vo veci stanovenia všeobecnej hodnoty nájmu budovy pamätného gymnázia

Znalecký posudok za účelom stanovenia všeobecnej hodnoty nájomného. Jedná sa o nájom z dôvodu hodného osobitného zreteľa, pri ktorom sa určenie všeobecnej hodnoty nájomného vyžaduje podľa zákona formou znaleckého posudku.

Oznámenie zámeru obce prenajať majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Obec Kláštor pod Znievom v súlade s ustanovením § 9aa ods. 2, písm. e zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle dokumentu Zásady hospodárenia s majetkom obce Kláštor pod Znievom zverejňuje zámer prenajať majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Vyhlásenie volieb do Európskeho parlamentu

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č.12/2024 Z.z. vyhlásil voľby do Európskeho parlamentu a určil deň ich konania na sobotu 8.júna 2024.

Verejná vyhláška

Oznámenie o výplate náhrady za postúpenie užívania spoločného poľovného revíru Kláštor - za rok 2024

Pozvánka na OZ + program - 29. 02. 2024

Starosta obce Kláštor pod Znievom Ing. Vladimír Čambor zvoláva v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Kláštor pod Znievom na: 29.2. 2024, t. j. vo štvrtok, o 18.00 hod. v sobášnej miestnosti Obecného úradu v Kláštore pod Znievom.

KANDIDÁTI PRE VOĽBY PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY, 23. marca 2023

KANDIDÁTI PRE VOĽBY PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Oznámenie o uložení listovej zásielky

V zmysle ustanovenia § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky pre adresáta...

Začatie pripomienkového konania

Vec: Zadanie pre územný plán obce Valča, začatie pripomienkového konania.

Výzva na predkladanie žiadostí na zmenu a doplnenie územného plánu.

Výzva na predkladanie žiadosti na zmenu a doplnenie Územného plánu obce Kláštor pod Znievom

Voľby prezidenta SR

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 1/2024 Z. z. vyhlásil voľby prezidenta Slovenskej republiky a určil deň ich konania na sobotu 23. marca 2024.

Návrh Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení

Predmetom návrhu zmluvy je poskytnutie finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku pre Súkromnú základnú umeleckú školu uvedenú v záhlaví zmluvy.

Oznámenie o uložení listovej zásielky

v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje uloženie listovej zásielky pre adresáta: Miroslav Daubner, Kláštor pod Znievom Zásielku si môžete vyzdvihnúť na Obecnom úrade v Kláštore pod Znievom v kancelárií matriky a daní v lehote od 22.01.2024 do 02.02.2024 počas úradných hodín Oznámenie vyvesené dňa 22.01.2024 Oznámenie zvesené dňa 02.02.2024

Oznámenie o uložení listovej zásielky

v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje uloženie listovej zásielky pre adresáta: Erik Bodoň, Kláštor pod Znievom Zásielku si môžete vyzdvihnúť na Obecnom úrade v Kláštore pod Znievom v kancelárií matriky a daní v lehote od 18.01.2024 do 02.02.2024 počas úradných hodín Oznámenie vyvesené dňa 18.01.2024 Oznámenie zvesené dňa 02.02.2024

Oznámenie o uložení listovej zásielky

v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje uloženie listovej zásielky pre adresáta.

Pozvánka na OZ + program - 12. 12. 2023

Ing. Vladimír Čambor zvoláva v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Kláštor pod Znievom na : 12. 12. 2023, t. j. v utorok o 18.00 hod.

Oznámenie o uložení listovej zásielky - Andrej Mičian

V zmysle ustanovenia § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky pre adresáta...

OPÄTOVNÉ OZNÁMENIE o začatí územného konania a pozvánka na ústne pojednávanie

Ing. Ján Chovanec, R. Viesta 1081/83, 036 01 Martin v zast. Ing. Tihor Ferenčík, Mládeže 10, 036 01 Martin podal dňa 13.10.2023 na tunajšom úrade žiadosť o vydanie rozhodnutia O umiestnení stavby...

Návrh plánu kontrolnej činnosti HK na 1. polrok 2024

Návrh VZN 8-2023 o miestnej dani z nehnuteľností - Kláštor pod Znievom

Návrh rozpočtu na roky 2024 - 2026

Návrh VZN 5-2023 o prevádzkovaní pohrebísk v Kláštore pod Znievom

Návrh VZN 6-2023 zrušenie VZN2-2023

Návrh VZN 7-2023 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - Klastor pod Znievom

Návrh VZN 9-2023 zrušenie VZN4-2018

Oznámenie o uložení listovej zásielky - Andrej Mičian

V zmysle ustanovenia § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky pre adresáta...

Pozvánka na zasadnutie komisie územného plánovania, výstavby, dopravy a životného prostredia

Mgr. Kristína Zvedelová, PhD. predsedníčka Komisie územného plánovania, výstavby, dopravy a životného prostredia Vás pozýva na zasadnutie č. 6

Oznámenie zámeru obce previesť majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Obec Kláštor pod Znievom v súlade s ustanovením § 9a ods. 2 a § 9a odsek 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer predať prebytočný majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa:

Oznámenie o určení platu zástupcu starostu

Po zohľadnení vecnej a časovej náročnosti výkonu funkcie zástupcu starostu a podľa rozsahu a náročnosti úloh určených v písomnom poverení na výkon tejto funkcie...

Pozvánka na OZ + program - 26. 10. 2023

Ing. Vladimír Čambor zvoláva v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Kláštor pod Znievom na : 26. 10. 2023, t. j. v štvrtok o 18.00 hod.

Oznámenie o uložení listovej zásielky - Erik Bodoň

V zmysle ustanovenia § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky pre adresáta...

Rozhodnutie o umiestnení stavby - IBV HÔRKY- miestna komunikácia

Obec Kláštor pod Znievom, podala dňa 13.03.2023 na tunajšom úrade žiadosť o vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby...

Oznámenie o uložení listovej zásielky - Zdenko Šuťák

V zmysle ustanovenia § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky pre adresáta...

Pozvánka na OZ + program - 7. 9. 2023

Ing. Vladimír Čambor zvoláva v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Kláštor pod Znievom na : 07. 09. 2023, t. j. v štvrtok o 19.00 hod.

Zverejnenie emailovej adresy

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania volieb do Národnej rady Slovenskej republiky nebude môcť hlasovať v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku...

Zverejnenie emailovej adresy

V zmysle rozhodnutia d. 204/2023 Z.z. o vyhláseni volieb do NRSR dňa 30. 09. 2023, obec KpZ zverejňuje emailovú adresu na doručenie oznámenia o delegovani člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie.

Pozvánka na zasadnutie komisie územného plánovania, výstavby, dopravy a životného prostredia

Mgr. Kristína Zvedelová, PhD. predsedníčka Komisie územného plánovania, výstavby, dopravy a životného prostredia Vás pozýva na zasadnutie č. 5

Oznámenie o uložení listovej zásielky - Erik Bodoň

V zmysle ustanovenia § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky pre adresáta...

ROZHODNUTIE - o umiestneni stavby "IBV - KlfStor pod Znievom - II. etapa vystavby"

Navrhovateľ Ing. Ján Frkáň, P. Mudroňa 608/40, 036 01 Martin v zast. Ing. Marián Jaroš, Turčianske Kľačany 288, 036 01 Martin podal dňa 22.04.2021 na miestnom úrade žiadosť o vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby

NÁVRH - všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2023 dodatok č.1 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školský zariadeniach obce Kláštor pod Znievom

NÁVRH - všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2023 dodatok č.1 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na území obce Kláštor pod Znievom

Výberové konanie na riaditeľku ZŠ

Obec Kláštor pod Znievom v zmysle § 4 ods.l zákona č. 596/2003 Z. z vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky: Základná škola Františka Hrušovského Kláštor pod Znievom

Oznámenie o utvorení volebného okrsku a o určení volebnej miestnosti

V zmysle §8 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bol na území obce Kláštor pod Znievom pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa budú konať 30. septembra 2023

OZNÁMENIE o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania

Stavebník Obec Kláštor pod Znievom podaľa dňa 08.06.2023 na tunajšom úrade žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu "IBV SEVERNÁ - miestne komunikácie"

Vyhlásenie volieb do Národnej rady Slovenskej republiky

vyhlásenie volieb do Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa podľa uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/2023 Z. z. o skrátení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky vykonajú v sobotu 30. septembra 2023

Pozvánka na OZ + program - 15. 06. 2023

Ing. Vladimír Čambor zvoláva v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Kláštor pod Znievom na : 15. 06. 2023, t. j. v štvrtok o 18.00 hod.

Výberové konanie na učiteľku materskej školy

Obec Kláštor pod Znievom ako zriaďovateľ Materskej školy Kláštor pod Znievom A. Moyzesa 9, 03843 Kláštor pod Znievom, vyhlasuje výberové konanie na pozíciu učiteľa predprimárneho vzdelávania s termínom nástupu od 4. 9. 2023.

Návrh plánu kontrolnej činnosti HK na 2. polrok 2023

NÁVRH - Záverečný účet 2022

NÁVRH - DODATOK1 VZN1-2023 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov - Kláštor pod Znievom

NÁVRH - DODATOK1 VZN3-2023 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na území

Oznámenie o úmysle vydať rozhodnutie o schválení návrhu programu starostlivosti o lesy

Oznámenie o úmysle vydať rozhodnutie o schválení návrhu programu starostlivosti o lesy a vyhlásení kategórie ochranných lesov pre lesný celok Kvčera, výzva na predloženie pripomienok k návrhu programu starostlivosti o lesy.

ROZHODNUTIE o umiestnení stavby „ IBV SEVERNÁ - miestne komunikácie “

Obec Kláštor pod Znievom, M. Čulena 181, 038 43 Kláštor pod Znievom, IČO: 00 316 733 podala dňa 13.03.2023 na tunajšom úrade žiadosť o vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby,, IBV SEVERNÁ- miestne komunikácie “ v členení objektov...

Daňový úrad Žilina vydáva dražobnú vyhlášku na predaj nehnuteľnisti

Oznámenie o uložení listovej zásielky - René Ľubomírsky

V zmysle ustanovenia § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky pre adresáta...

Pozvánka na zasadnutie Komisie územného plánovania, výstavby, dopravy a životného prostredia

Mgr. Kristína Zvedelová, PhD. predsedníčka Komisie územného plánovania, výstavby, dopravy a životného prostredia Vás pozýva na Zasadnutie č. 3

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti: Andrej Mičian

Z dôvodu, že pobyt adresáta nie je známy, doručuje sa písomnosť Daňového úradu Žilina číslo 101027849/2023 zo dňa 13.04.2023

Pozvánka na zasadnutie Komisie územného plánovania, výstavby, dopravy a životného prostredia

Mgr. Kristína Zvedelová, PhD. predsedníčka Komisie územného plánovania, výstavby, dopravy a životného prostredia Vás pozýva na Zasadnutie č. 2

Pozvánka na zasadnutie - Komisie územného plánovania, výstavby, dopravy a životného prostredia

Predsedníčka Mgr. Kristína Zvedelová, PhD., vás pozýva na zasadnutie č. 1 Komisie územného plánovania, výstavby, dopravy a životného prostredia.

Záverečné stanovisko - Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií Žilinského kraja na roky 2021 2027

Pozvánka na OZ + program - 24. 03. 2023

Ing. Vladimír Čambor zvoláva v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Kláštor pod Znievom na : 24. 03. 2023, t. j. v piatok o 18.00 hod.

Náučné chodníky

Rozvoj turistickej infraštruktúry obce Kláštor pod Znievom prostredníctvom inovatívnych/tématických QR náučných tabúľ napojených na zážitkovú/edukatívnu hru Actionbound...

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe

Predmet dražby: Nehnuteľnosť nachádzajúca sa v katastrálnom území Kláštor pod Znievom, obec Kláštor pod Znievom, okres Martin, ktorá je evidovaná Okresným úradom Martin, katastrálnym odborom, na liste vlastníctva č. 54.

Návrh Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení

Predmetom zmluvy je poskytnutie finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku pre Súkromnú základnú umeleckú školu, uvedenú v záhlaví zmluvy.

Verejná vyhláška

Oznámenie o výplate náhrady za postúpenie užívania spoločného poľovného revíru Kláštor - za rok 2023

Schválené VZN č. 3/2023 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na území obce Kláštor pod Znievom

V súlade s § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení znení neskorších predpisov Obec Kláštor pod Znievom zverejňuje...

Schválené VZN č. 1/2023 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach obce Kláštor pod Znievom

V súlade s § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení znení neskorších predpisov Obec Kláštor pod Znievom zverejňuje...

Schválené VZN č. 2/2023 o výške úhrad za prenájom priestorov a vybrané služby poskytované obcou Kláštor pod Znievom

V súlade s § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení znení neskorších predpisov Obec Kláštor pod Znievom zverejňuje...

Oznámenie o začatí územného konania a pozvánka na ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním

Obec Kláštor pod Znievom, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods.l zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov v súlade s § 36 ods.4 stavebného zákona oznamuje...

Pozvánka na OZ + program - 09. 02. 2023

Ing. Vladimír Čambor zvoláva v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Kláštor pod Znievom na : 09. 02. 2023, t. j. v štvrtok o 18.00 hod.

Návrh VZN č. 1/2023 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach obce Kláštor pod Znievom

V súlade s § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení znení neskorších predpisov Obec Kláštor pod Znievom zverejňuje návrh...

Návrh VZN č. 2/2023 o výške úhrad za prenájom priestorov a vybrané služby poskytované obcou Kláštor pod Znievom

V súlade s § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení znení neskorších predpisov Obec Kláštor pod Znievom zverejňuje návrh...

Návrh VZN č. 3/2023 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na území obce Kláštor pod Znievom

V súlade s § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení znení neskorších predpisov Obec Kláštor pod Znievom zverejňuje návrh...

Oznámenie o určení platu zástupcu starostu

V súlade so zákonom č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení, a v súlade so znením neskorších predpisov zákona 5/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa...

Poverenie zástupcu starostu

Starosta obce Kláštor pod Znievom Ing. Vladimír Čambor v súlade s ods. 1 a 3 § 13b zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov...

Oznámenie o uložený listovej zásielky – M. Hajdúková

V zmysle ustanovenia § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky pre adresáta...

Schválené VZN obce Kláštor pod Znievom č. 3/2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN obce Kláštor pod Znievom č. 3/2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktorý bol schválený uznesením obecného zastupiteľstva č. 8/9/2022 zo dňa 15.12.2022

Schválené VZN obce Kláštor pod Znievom č. 4/2022 O MIESTNOM POPLATKU ZA ROZVOJ

VZN obce Kláštor pod Znievom č. 4/2022 o miestnom poplatku za rozvoj, ktorý bol schválený uznesením obecného zastupiteľstva č. 9/9/2022 zo dňa 15.12.2022

Oznámenie o uložení listovej zásielky - Miroslav Daubner, Peter Facuna

v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje uloženie listovej zásielky pre adresátov...

Pozemkové úpravy - k. ú. Kláštor pod Znievom, k. ú. Lazany

Uznesením vlády SR č. 458/2022 zo dňa 13.07.2022 bol schválený zoznam katastrálnych území, v ktorých sa majú vykonať pozemkové úpravy.

Návrh zmluvy o poskytnutí finanč. prostriedkov na mzdy a prevádzku - SZUŠ KpZ

V súlade s § 20 a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení znení neskorších predpisov Obec Kláštor pod Znievom zverejňuje návrh zmluvy...

Oznámenie o začatí prerokovania Návrhu Územného plánu obce Vrícko

Obec Vrícko ako obstarávateľ územnoplánovacej dokumentácie obce oznamuje dotknutým orgánom verejnej správy, obciam, samosprávnemu kraju...

Pozvánka na OZ + program - 15. 12. 2022

Ing. Vladimír Čambor zvoláva v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Kláštor pod Znievom na : 15. 12. 2022, t. j. v štvrtok o 18.00 hod.

Nariadenie konania o začatí pozemkových úprav v katastrálnom území KLÁŠTOR p/Zn.

Okresný úrad MARTIN, pozemkový a lesný odbor, pozemkové oddelenie ako príslušný správny orgán podľa § 5 ods. 4 zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách...

Nariadenie konania o začatí pozemkových úprav v katastrálnom území LAZANY

Okresný úrad MARTIN, pozemkový a lesný odbor, pozemkové oddelenie ako príslušný správny orgán podľa § 5 ods. 4 zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách...

Verejné prerokovanie správy o hodnotení strategického dokumentu „Územný plán regiónu Žilinského kraja“

Verejné prerokovanie správy o hodnotení strategického dokumentu „Územný plán regiónu Žilinského kraja“ v zmysle §11 Zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení

Oznámenie o uložení zásielky - Peter Facuna

V zmysle ustanovenia § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky pre adresáta...

Návrh rozpočtu na roky 2023-2025

V súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení znení neskorších predpisov Obec Kláštor pod Znievom zverejňuje návrh rozpočtu 2023-2025, ktorý bude predmetom rokovania na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva v Kláštore pod Znievom.

NÁVRH - Všeobecne záväzné nariadenie obce Kláštor pod Znievom

Všeobecne záväzné nariadenie obce Kláštor pod Znievom č. o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Všeobecne záväzné nariadenie obce Kláštor pod Znievom č. ...../2022

Všeobecne záväzné nariadenie obce Kláštor pod Znievom č. ...../2022 o miestnom poplatku za rozvoj

Oznámenie o zámere prenájmu majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Obec Kláštor pod Znievom v súlade s ustanovením § 9a ods. 2 a § 9a odsek 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prenajať majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2023

V súlade s § 18f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predkladám :NÁVRH PLÁNU KONTROLNEJ ČINNOSTI HLAVNÉHO KONTROLÓRA NA 1. POLROK 2023

Zverejnenie emailovej adresy na doručenie žiadosti o voľbu poštou

V zmysle rozhodnutia č. 362/2022 Z.z. o vyhlásení referenda v roku 2023, obec Kláštor pod Znievom zverejňuje emailovú adresu na doručenie žiadostí o voľbu poštou:

Pozvánka na OZ + program - 25. 11. 2022

Mgr. Erika Cintulová zvoláva v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Kláštor pod Znievom na : 25.11.2022, t. j. v piatok o 18.00 hod.

Informácie pre voliča a rozhodnutie prezidentky Slovenskej republiky č. 362/2022 Z. z. o vyhlásení referenda

Referendum sa koná v sobotu 21. 1. 2023 od 7:00 do 22:00 h.

Informácia o utvorení volebného okrsku a určení volebnej miestnosti pre referendum 2023

Prezidentka Slovenskej republiky vyhlásila referendum a určila deň jeho konania na sobotu 21. januára 2023.

Oznámenie o uložení listovej zásielky - p. Miroslav Fánči

V zmysle ustanovenia § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky pre adresáta:

Oznam o prechode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti na základe ponuky

Daňový úrad Žilina na základe zákona č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov...

Oznámenie o uložení listovej zásielky - Stanislava Svrčková, Miroslav Daubner, Rastislav Lauro

V zmysle ustanovenia § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky pre adresáta...

Pozvánka na OZ + program - 14. 10. 2022

Mgr. Erika Cintulová zvoláva v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Kláštor pod Znievom na : 14. 10. 2022, t. j. v piatok o 18.00 hod.

Oznámenie o uložení listovej zásielky - p. Zdenko Šuták

V zmysle ustanovenia § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky pre adresáta:

Oznámenie o uložení listovej zásielky - p. Ondrej Vráb

V zmysle ustanovenia § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky pre adresáta...

Okresný úrad Martin – Pozvánka na revíziu NPR Turiec (28.09.2022)

Okresný úrad Martin, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy na úseku ochrany prírody a krajiny podľa § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších...

Pozvánka na OZ + program - 16. 9. 2022

Mgr. Erika Cintulová zvoláva v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Kláštor pod Znievom na : 16.09.2022, t. j. v piatok o 18.00 hod.

OZNÁMENIE O VYHODNOTENÍ Obchodnej verejnej súťaže

Obchodná verejná súťaž o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj pozemkov pre účel výstavby novej individuálnej bytovej výstavby v Kláštore pod Znievom, v miestnej časti Stanica...

Koncept Územného plánu regiónu Žilinského kraja - oznámenie o začatí verejného prerokovania, žiadosť o zaslanie pripomienok a pozvánka na verejné prerokovanie

V súlade s ustanoveniami § 21 stavebného zákona Vám oznamujeme prerokovanie Konceptu Územného plánu regiónu Žilinského kraja.

Schválený Dodatok č. 5 k VZN č. 18/2009 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach Obce Kláštor pod Znievom

Dodatok č. 5 k VZN č. 18/2009 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach Obce Kláštor pod Znievom, ktorý bol schválený uznesením obecného zastupiteľstva č. 5/4/2022 zo dňa 12.08.2022.

Schválené VZN obce Kláštor pod Znievom č. 2/2022 o záväznej časti Zmeny a doplnky č. 1 – Územný plán obce Kláštor pod Znievom

VZN obce Kláštor pod Znievom č. 2/2022 o záväznej časti Zmeny a doplnky č. 1 – Územný plán obce Kláštor pod Znievom, ktorý bol schválený uznesením obecného zastupiteľstva č. 4/4/2022 zo dňa 12.08.

Pozvánka na otváranie ponúk - obálok a vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj pozemkov pre účel výstavby novej individuálnej bytovej výstavby v Kláštore pod Znievom, v miestnej časti Stanica

Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj pozemkov pre účel výstavby novej individuálnej bytovej výstavby v Kláštore pod Znievom, v miestnej časti Stanica. V stredu 10.8.2022 o 18:00 v sobášnej miestnosti na obecnom úrade na adrese: M. Čulena 181, 038 43 Kláštor pod Znievom

Pozvánka na OZ + program - 12. 08. 2022

Mgr. Erika Cintulová zvoláva v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Kláštor pod Znievom na : 12. 08. 2022, t. j. v piatok o 18.00 hod.

Oznámenie o uložení listovej zásielky - Dušan Lajku

v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje uloženie listovej zásielky pre adresáta: Dušan Lajku

Návrh Dodatku č. 5 k VZN č. 18/2009 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach Obce Kláštor pod Znievom

V súlade s § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  znení neskorších predpisov Obec Kláštor pod Znievom zverejňuje návrh: Dodatku č. 5 k VZN č. 18/2009 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov...

Oznámenie o uložení listovej zásielky - Michaela Hajdúková

v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje uloženie listovej zásielky pre adresáta: Michaela Hajdúková

Návrh VZN obce Kláštor pod Znievom č. 2/2022 o záväznej časti Zmeny a doplnky č. 1 – Územný plán obce Kláštor pod Znievom

V súlade s § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení znení neskorších predpisov Obec Kláštor pod Znievom zverejňuje návrh: VZN obce Kláštor pod Znievom č. 2/2022 o záväznej časti Zmeny a doplnky č. 1 – Územný plán obce Kláštor pod Znievom

Obchodná verejná súťaž - predaj pozemkov pre účel výstavby novej IBV v Kláštore pod Znievom, v miestnej časti Stanica

Obchodná verejná súťaž o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj pozemkov pre účel výstavby novej individuálnej bytovej výstavby v Kláštore pod Znievom, v miestnej časti Stanica.

Pozvánka na OZ + program - 30. 06. 2022

Mgr. Erika Cintulová zvoláva v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Kláštor pod Znievom na : 30.6.2022, t. j. v piatok o 18.00 hod.

Oznámenie o uložení zásielky - Boris Vajda

V zmysle ustanovenia § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky pre adresáta:

Dražobná vyhláška na predaj nehnuteľností - parcela č. C - KN 675/7 a C - KN 675/37

Daňový úrad Žilina na základe zákona č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "Daňový poriadok") vydáva

Zverejnenie zámeru predaja majetku obce Kláštor pod Znievom z dôvodu hodného osobitného zreteľa - parc. č. C - KN 764/1

Obec Kláštor pod Znievom v súlade s ustanovením § 9a ods. 2 a § 9a odsek 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer predať prebytočný majetok obce...

Zverejnenie zámeru predaja majetku obce Kláštor pod Znievom z dôvodu hodného osobitného zreteľa - parc. č. C - KN 762/1

Obec Kláštor pod Znievom v súlade s ustanovením § 9a ods. 2 a § 9a odsek 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer predať prebytočný majetok obce...

Návrh VZN obce Kláštor pod Znievom č. 1/2022 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole

V súlade s § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení znení neskorších predpisov Obec Kláštor pod Znievom zverejňuje návrh...

Návrh Záverečného účtu obce za rok 2021

Obec Kláštor pod Znievom zverejňuje návrh Záverečného účtu obce za rok 2021, ktorý bude predmetom rokovania na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva v Kláštore pod Znievom.

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2022

Hlavný kontrolór Obce Kláštor pod Znievom v súlade so Zák. 369/1990 Zb.o obecnom zriadení § 18f ods. 1 písm. b) v znení neskorších predpisov predkladá...

Pozvánka na zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov – 27.05.2022

Zvolávatelia – vlastníci, resp. splnomocnenci vlastníkov poľovných pozemkov v rámci Poľovného revíru Kláštor vás touto cestou v súlade s ust. § 5 ods. 3 zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pozývajú...

Verejná vyhláška – Zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov začlenených do spoločného poľovného revíru „Kláštor“

Zvolávatelia zvolávajú Zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov začlenených do spoločného poľovného revíru „Kláštor" dňa 30.05.2022 o 11.30 hod. v kultúrnom dome Lietavská Lúčka (vedľa obecného úradu).

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti - Andrej Mičian

Daňový úrad Žilina oznamuje formou verejnej vyhlášky uloženie písomnosti pre adresáta Andrej Mičian.

Verejná vyhláška – Zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov začlenených do spoločného poľovného revíru „Kláštor“

zvolávajú Zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov začlenených do spoločného poľovného revíru „Kláštor“ dňa 13.05.2022 o 12.00 hod. v kultúrnom dome Lietavská Lúčka (vedľa obecného úradu).

Dražobná vyhláška na predaj nehnuteľností - parc. č. C - KN 675/7, C - KN 675/37

Daňový úrad Žilina na základe zákona č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "Daňový poriadok") vydáva...

Pozvánka na OZ + program - 29. 4. 2022

Mgr. Erika Cintulová zvoláva v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Kláštor pod Znievom na : 29.04.2022, t. j. v piatok o 18.00 hod.

Verejná vyhláška o oznámení miesta písomnosti - René Ľubomírsky

Daňový úrad Žilina oznamuje formou verejnej vyhlášky uloženie písomnosti pre adresáta René Ľubomírsky...

Schválený dodatok č. 10 k VZN č. 39/2013 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na území obce Kláštor pod Znievom

V súlade s § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení znení neskorších predpisov Obec Kláštor pod Znievom zverejňuje: Dodatok č. 10 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Kláštor pod Znievom č. 39/2013

Pozvánka na OZ + program - 4. 3. 2021

Mgr. Erika Cintulová zvoláva v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Kláštor pod Znievom na : 4. 3. 2021, t. j. v piatok o 18:00 hod.

Dražobná vyhláška na predaj nehnuteľnosti - parc. č. C - KN 675/7, C - KN 675/37

Daňový úrad Žilina na základe zákona č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "Daňový poriadok") vydáva dražobnúvyhlášku na predaj nehnuteľnosti.

verejna vyhlaska - rozhodnutie: INS_FTTH_MT_PRBO_01_Kláštor pod Znievom + Slovany - uloženie a umiestnenie nového (optického kábla) telekomunikačného vedenia

Kláštor pod Znievom + Slovany - uloženie a umiestnenie nového (optického kábla) telekomunikačného vedenia

Návrh Dodatku č. 10 k VZN č. 39/2013 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na území obce Kláštor pod Znievom

V súlade s § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení znení neskorších predpisov Obec Kláštor pod Znievom zverejňuje návrh: Dodatku č. 10 k VZN č. 39/2013 o určení výšky dotácie na mzdy...

Oznámenie o zápise záznamovej listiny č. Z 67/2022 - p. Hideg

Okresný úrad Martin, katastrálny odbor v súvislosti so zápisom záznamovej listiny č. Z 67/2022 do katastra nehnuteľností, zasiela p. Štefanovi Hidegovi, nar. v roku 1977 oznámenie o zápise listiny.

Návrh zmluvy o financovaní na rok 2022 - SZUŠ Kláštor pod Znievom

V súlade s § 20 a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení znení neskorších predpisov Obec Kláštor pod Znievom zverejňuje návrh zmluvy o financovaní na rok 2022 - SZUŠ Kláštor pod Znievom.

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti – p. Miroslav Fánči

Daňový úrad Žilina oznamuje formou verejnej vyhlášky uloženie písomnosti pre adresáta...

Schválený Dodatok č. 5 k VZN č. 3/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

V súlade s § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení znení neskorších predpisov Obec Kláštor pod Znievom zverejňuje...

Pozvánka na OZ + program - 13. 12. 2021

Mgr. Erika Cintulová zvoláva v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Kláštor pod Znievom na : 13. 12. 2021, t. j. v pondelok o 18.00 hod.

Pozvánka na OZ + program - 10. 12. 2021

Mgr. Erika Cintulová zvoláva v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Kláštor pod Znievom na : 10. 12. 2021, t. j. v piatok o 18.00 hod.

Návrh rozpočtu 2022-2024 + očakávaná  skutočnosť 2021

V súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení znení neskorších predpisov Obec Kláštor pod Znievom zverejňuje návrh rozpočtu 2022-2024 + očakávaná  skutočnosť 2021, ktorý bude predmetom rokovania na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva v Kláštore pod Znievom.

Návrh Dodatku č. 5 k VZN č. 3/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

V súlade s § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení znení neskorších predpisov Obec Kláštor pod Znievom zverejňuje návrh...

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2022

V súlade so Zák. 369/1990 Zb.o obecnom zriadení § 18f ods. 1 písm. b) v znení neskorších predpisov predkladám...

Verejná vyhláška - začatie prerokovania Zadania pre "Územný plán obce Vrícko"

Obstarávateľ Územného plánu obce Vrícko oznamuje dotknutým obciam, dotknutému samosprávnemu kraju, dotknutým orgánom a ich odborným organizáciám,...

Pozvánka na OZ + program - 23. 11. 2021

Mgr. Erika Cintulová zvoláva v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Kláštor pod Znievom na : 23. 11. 2021, t. j. v utorok o 18.00 hod.

Oznámenie o prijatí žiadosti o súhlas na výrub drevín - p. Ján Brisuda

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov upovedomujeme o začatom správnom konaní, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Oznámenie o prijatí žiadosti o súhlas na výrub drevín - p. Ing. Viera Bibzová

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov upovedomujeme o začatom správnom konaní, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Výzva na predkladanie ponúk – „Cykloprepojenie obcí Kláštor pod Znievom – Valča“

Služby obce Kláštor pod Znievom s. r. o. vyhlasujú výzvu na predkladanie cenových ponúk na zákazku s názvom „Cykloprepojenie obcí Kláštor pod Znievom – Valča“.

Oznámenie o uložení listovej zásielky - René Ľubomírsky

V zmysle ustanovenia § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky pre adresáta Reného Ľubomírskeho

Pozvánka na OZ + program - 15. 10. 2021

Mgr. Erika Cintulová zvoláva v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Kláštor pod Znievom na : 15. 10. 2021, t. j. v stredu o 19.00 hod.

Oznámenie o zániku mandátu poslanca a o nastúpení náhradníka na uprázdnený mandát poslanca Obecného zastupiteľstva Kláštor pod Znievom

Poslancovi Obecného zastupiteľstva v Kláštore pod Znievom Milanovi Mizerovi zanikol mandát poslanca obecného zastupiteľstva podľa § 25 ods. 2 písm. g) ak počas jedného roka sa nezúčastní ani raz na zasadnutiach obecného zastupiteľstva zákona SNR č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení neskorších predpisov dňa 25. 07. 2021

Obchodná verejná súťaž prenájom majetku obce Kláštor pod Znievom č. 1/2021

Kláštor pod Znievom týmto vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž o predkladaní ponúk na uzatvorenie nájomných zmlúv k nebytovým priestorom vo vlastníctve obce Kláštor pod Znievom.

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti – IPCS, s. r. o.

Daňový úrad Žilina oznamuje formou verejnej vyhlášky uloženie písomnosti pre adresáta IPCS, s. r. o.,

Výzva na predloženie cenovej ponuky - "Vodovodná prípojka, splašková kanalizácia a žumpa"

Obec Kláštor pod Znievom vyhlasuje výzvu na predkladanie cenových ponúk na zákazku s názvom "Vodovodná prípojka, splašková kanalizácia a žumpa"

Pozvánka na OZ + program - 29. 09. 2021

Mgr. Erika Cintulová zvoláva v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Kláštor pod Znievom na : 29. 09. 2021, t. j. v stredu o 18.00 hod.

Rozhodnutie zo zisťovacieho konania - strategický dokument „Zmeny a doplnky č.1 Územného plánu obce Kláštor pod Znievom, Návrh"

Okresný úrad Martin, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy v zmysle § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene...

Oznámenie o začatí kolaudačného konania a pozvánka na ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním – Stredoslovenská distribučná, a. s.

Stredoslovenská distribučná, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO: 36 442 151 v zast. Bc. Michal Repáň, Sučianska 23, 036 08 Martin, podala dňa 01.07.2021 na tunajší úrad žiadosť o vydanie kolaudačného rozhodnutia na líniovú stavbu „2235 – Valča – Kláštor pod Znievom – Prepoj VN č. 269".

Oznámenie o začatí kolaudačného konania a pozvánka na ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním – MUDr. Tomáš Balhárek, PhD.

Stavebník MUDr. Tomáš Balhárek, PhD., Nábrežná 3464/11, 038 61 Vrútky podal dňa 23.07.2021 na tunajší úrad žiadosť o vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavbu „Kláštor pod Znievom – Preložka VN“

Pozvánka na mimoriadne OZ + program - 03. 08. 2021

Mgr. Erika Cintulová zvoláva v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Kláštor pod Znievom na : 03.08.2021, t. j. v utorok o 18.00 hod.

Výzva na predloženie cenovej ponuky - "Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Kláštor pod Znievom"

Obec Kláštor pod Znievom vyhlasuje výzvu na predkladanie cenových ponúk na zákazku s názvom "Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Kláštor pod Znievom"

Oznámenie o uložení listovej zásielky - Belo Horváth

v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje uloženie listovej zásielky pre adresáta: Bela Horvátha, nar. 1950

Výzva na predloženie cenovej ponuky - "Prístavba hasičskej zbrojnice"

Obec Kláštor pod Znievom vyhlasuje výzvu na predkladanie cenových ponúk na zákazku s názvom "Prístavba hasičskej zbrojnice"

Územný plán obce Slovany, Zmeny a doplnky č.1 -Oznámenie o strategickom dokumente-zaslanie oznámenia

Obstarávateľ, Obec Slovany, Slovany 102, 038 43 Slovany, doručil Okresnému úradu Martin,...

Návrh Záverečného účtu obce za rok 2020

Obec Kláštor pod Znievom zverejňuje návrh Záverečného účtu obce za rok 2020, ktorý bude predmetom rokovania na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva v Kláštore pod Znievom.

Vyhlásenie dňa konania voľby hlavného kontrolóra obce Kláštor pod Znievom

Obecné zastupiteľstvo obce Kláštor pod Znievom v zmysle ustanovenia vyhlasuje deň 30. jún 2021 za deň konania voľby hlavného kontrolóra.