menu

Pozvánka na OZ + program - 24. 03. 2023

Starosta obce Kláštor pod Znievom
Ing. Vladimír Čambor
z v o l á v a
v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zasadnutie
Obecného zastupiteľstva obce Kláštor pod Znievom
na : 24. 3. 2023 t. j. vo piatok o 18.00 hod.
V sobášnej miestnosti obecného úradu v Kláštore pod Znievom

s programom:

 1. Otvorenie.
 2. Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
 3. Schválenie programu.
 4. Správa o plnení uznesení.
 5. Predstavenie organizácie: „Turiec, oblastná organizácia cestovného ruchu“.
 6. Doplnenie členov kultúrnej komisie.
 7. Autoremedúra uznesenia č.9/6/2022 pre zrejmú chybu v písaní.
 8. Správa hlavného kontrolóra obce č. 34/2022 z kontroly hospodárenia v ZŠ F. Hrušovského, Kláštor pod Znievom za rok 2021.
 9. Prerokovanie návrhu prerozdelenia a schválenie dotácií z kapitoly „09.5.0.2 - Centrá voľného času“ z rozpočtu obce.
 10. Schválenie projektu: „Čistiareň odpadových vôd a kanalizácia Kláštor pod Znievom – Slovany“.
 11. Schválenie projektu: „Vybudovanie zberného dvora v Kláštore pod Znievom“.
 12. Prerokovanie návrhov na pomenovanie novovzniknutej ulice v lokalite „Záhumnie niže mesta“ v Kláštore pod Znievom (IBV Frkáň).
 13. Schválenie nákupu obecného automobilu.
 14. Zmeny rozpočtu.
 15. Plán aktivít a investícií – informácia.
 16. Rôzne.
 17. Interpelácia poslancov.
 18. Záver.

S úctou
Ing. Vladimír Čambor
starosta obce

Zodpovedný pracovník: -
Vytvorené / Posledná aktualizácia: / 2023-03-21 18:58:28