menu

Návrh zmluvy o poskytnutí finanč. prostriedkov na mzdy a prevádzku - SZUŠ KpZ

 V súlade s § 20 a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení znení neskorších predpisov Obec Kláštor pod Znievom zverejňuje návrh zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení  - SZUŠ Kláštor pod Znievom.

Prílohy:

Zodpovedný pracovník: -
Vytvorené / Posledná aktualizácia: / 2022-12-09 20:43:35