menu

Ján Morgoš

V súlade s § 18 zákona 369 / 1990 Zb. o obecnom zriadení môžete v tejto časti nájsť výsledky kontrolnej činnosti, ktorá je vykonávaná najmä s cieľom overiť súlad fungovania obce so zákonom a zabezpečiť hospodárne, efektívne a účelné nakladanie s majetkom obce.