menu

NÁVRH - všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2023 dodatok č.1 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na území obce Kláštor pod Znievom

Obecné zastupiteľstvo v Kláštore pod Znievom v zmysle § 4 ods. 3 písm. h) a § 6 ods.1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a doplnkov a v zmysle § 6 ods. 12 písm. d) zákona č. 596/2003 Z.z. O štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva:

Dodatok č.1 k
Všeobecne záväznému nariadeniu obce Kláštor pod Znievom č. 3/2023 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na území obce Kláštor pod Znievom

Obec Kláštor pod Znievom týmto Dodatkom dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie, ktoré určuje výšku dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na území obce Kláštor pod Znievom.

Obec Kláštor pod Znievom upravuje v § 3 „Dotácie na jeden výkonový ukazovateľ“ nasledovné:

Pôvodné znenie: Obec Kláštor pod Znievom určuje nasledovnú ročnú výšku dotácie na mzdy a prevádzku na jeden výkonový ukazovateľ:

Dieťa materskej školy vo veku od 3 rokov
x
2630,48
Žiak školského klubu detí
x
641,58
Potencionálny stravník – žiak základnej školy
x
192,47
Potencionálny stravník – dieťa materskej školy
(ako 1,5 násobok potencionálneho stravníka – žiaka základnej školy)
288,71

 

Tento Dodatok č.1 k VZN č. 3/2023 bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Kláštore pod Znievom dňa 15.6. 2023, uznesením č. 6/3/2023. Toto VZN nadobúda účinnosť: 13.7.2023.

Návrh tohto VZN bol v zmysle §6, ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zverejnený vyvesením na úradnej tabuli dňa 26.5.2023 a zvesený dňa 15.6. 2023

 

Prílohy:

Zodpovedný pracovník: -
Vytvorené / Posledná aktualizácia: / 2023-06-27 13:57:08