menu

NÁVRH - Všeobecne záväzné nariadenie obce Kláštor pod Znievom č. o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Prílohy:

Návrh VZN: