menu

Schválené VZN obce Kláštor pod Znievom č. 2/2022 o záväznej časti Zmeny a doplnky č. 1 – Územný plán obce Kláštor pod Znievom

V súlade s § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  znení neskorších predpisov Obec Kláštor pod Znievom zverejňuje:

VZN obce Kláštor pod Znievom č. 2/2022 o záväznej časti Zmeny a doplnky č. 1 – Územný plán obce Kláštor pod Znievom, ktorý bol schválený uznesením obecného zastupiteľstva č. 4/4/2022 zo dňa 12.08.2022.

Prílohy:

Dodatok nadobúda účinnosť dňa 30.08.2022.

Zodpovedný pracovník: -
Vytvorené / Posledná aktualizácia: / 2022-08-15 22:52:00