menu

OZNÁMENIE O VYHODNOTENÍ Obchodnej verejnej súťaže

OZNÁMENIE O VYHODNOTENÍ Obchodnej verejnej súťaže:

Obchodná verejná súťaž o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj pozemkov pre účel výstavby novej individuálnej bytovej výstavby v Kláštore pod Znievom, v miestnej časti Stanica

(„ďalej len OVS“)

 

 

Vyhlasovateľ: Obec Kláštor pod Znievom, M. Čulena 181, 038 43 Kláštor pod Znievom

Zámer obchodnej verejnej súťaže bol zverejnený dňa 08.07.2022 na webovom sídle obce Kláštor pod Znievom, na úradnej tabuli obce a bol zverejnený v regionálnej tlači.

Termín ukončenia predkladania ponúk: 03.08.2022 do 12.00 hod.

Termín a miesto otvárania obálok a vyhodnotenia ponúk: 10.08.2022 o 18.00 hod., sobášna miestnosť Obecného úradu Kláštor pod Znievom

Predmet súťaže :


- parcela reg. C-KN č. 736/1, druh pozemku: trvalý trávny porast o výmere 18 112 m2, katastrálne územie Kláštor pod Znievom, vedená na LV č. 700

- parcela reg. C-KN č 737/1, druh pozemku: orná pôda, o výmere 31 747 m2, katastrálne územie Kláštor pod Znievom, vedená na LV č. 700

Do súťaže prišla 1 ponuka:

Záujemca – Ing. Ján Chovanec

 

Záujemca č. 1 splnil požadované podmienky obchodnej verejnej súťaže :

Komisia sa dohodla na ďalšom priamom rokovaní so záujemcom o navýšení ceny.

Po priamom rokovaní s komisiou zloženou z  poslancov obecného zastupiteľstva obce Kláštor pod Znievom sa cena navýšila z 11 000 EUR na 500 000 EUR.

 

Starostka obce Kláštor pod Znievom Mgr. Erika Cintulová potvrdila výsledok súťaže a to predaj predmetu OVS za ponúknutú kúpnu cenu 500 000 EUR, slovom päťstotisíc EUR a splnenie všetkých podmienok obce Kláštor pod Znievom uvedených v OVS.

 

V Kláštore pod Znievom, dňa 19.8.2022.

Zodpovedný pracovník: -
Vytvorené / Posledná aktualizácia: / 2022-08-19 21:05:35