menu

Zverejnenie zámeru predaja majetku obce Kláštor pod Znievom z dôvodu hodného osobitného zreteľa - parc. č. C - KN 762/1

Obec Kláštor pod Znievom v súlade s ustanovením § 9a ods. 2 a § 9a odsek 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer predať prebytočný majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa:

parc. č. C - KN 762/1, zast. pl. o výmere 98 m2, v k. ú. Kláštor pod Znievom, orná pôda za cenu 3,50 eur za 1 m2.

Zdôvodnenie prípadu hodného osobitného zreteľa:
Osobitný zreteľ je zdôvodnený skutočnosťou, že uvedený pozemok je susedným pozemkom s pozemkami vo vlastníctve žiadateľa a tvorí súvislý úzky pás pozdĺž ich pozemkov, nachádza sa v zahradených dvoroch a vzhľadom k nízkej výmere a tvaru je pre obec Kláštor pod Znievom nevyužiteľný.

Kupujúci bude:
Meliš Peter a Melišová Magdaléna, Staničná 498/12, 038 43 Kláštor pod Znievom v podiele 1/2, Chytílková Rastislava, Oľdza 162, 930 39 Oľdza, v podiele 1/2

Kúpna cena je stanovená na cenu 343 eur za predmet prevodu, pričom kupujúci je povinný zaplatiť správny poplatok za vklad do katastra nehnuteľností.

 

Prílohy:


Zverejnené dňa: 09.06.2022

Zodpovedný pracovník: -
Vytvorené / Posledná aktualizácia: / 2022-06-09 22:49:26