menu

ROZHODNUTIE - o umiestneni stavby "IBV - KlfStor pod Znievom - II. etapa vystavby"

Navrhovateľ Ing. Ján Frkáň, P. Mudroňa 608/40, 036 01 Martin v zast. Ing. Marián Jaroš, Turčianske Kľačany 288, 036 01 Martin podal dňa 22.04.2021 na miestnom úrade žiadosť o vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby,, IBV - Kláštor pod Znievom- II. etapa výstavby “ v členení stavebných objektov : SO 01 - Komunikácie, SO 05 - Dažďová kanalizácia, SO 06 - NN rozvody a SO 07 - Verejné osvetlenie, na pozemkoch pare. reg. č. C-KN 458/46-48, 458/58-60, 458/91, CKN 1129, 473/2-9, 477/1, 477/3, 477/4, 477/6, k.ú. Kláštor pod Znievom. Dňom podania žiadosti bolo začaté územné konanie.

Obec Kláštor pod Znievom, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods.l zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov vykonávajúci prenesený výkon štátnej správy podľa § 5 písm. a) 1. zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, v súlade s § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov ( ďalej len „správny poriadok“ ) prerokoval žiadosť stavebníka s dotknutými orgánmi a so známymi účastníkmi konania v súlade s §§ 37 a38 stavebného zákona a rozhodujúc podľa §§ 39, 39a ods. 4 stavebného zákona v spojení s § 4 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona ako aj ostatných súvisiacich právnych predpisov vydáva rozhodnutie

o umiestnení stavby „ IBV - Kláštor pod Znievom - II. etapa výstavby “

navrhovateľovi: Ing. Ján Frkáň, P. Mudroňa 608/40, 036 01 Martin

miesto stavby: pare. reg. č. C-KN 458/46-48, 458/58-60, 458/91, CKN 1129, 473/2-9, 477/1, 477/3, 477/4, 477/6, k.ú. Kláštor pod Znievom

účel stavby: rozšírenie novej IBV ( forma izolovaných rodinných domov - 14rodinných domov)

v rozsahu stavebných objektov:

 

Prílohy:

Zodpovedný pracovník: -
Vytvorené / Posledná aktualizácia: / 2023-07-03 08:02:07