menu

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2023

Hlavný kontrolór Obce Kláštor pod Znievom

V súlade s § 18f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predkladám :

NÁVRH PLÁNU KONTROLNEJ ČINNOSTI HLAVNÉHO KONTROLÓRA NA 1. POLROK 2023

  1. Kontrola bežných výdavkov rozpočtu oddiel 06 podtrieda 06.4.0 na verejné osvetlenie obce Kláštor pod Znievom za rok 2022.
  2. Kontrola bežných výdavkov rozpočtu oddiel 08 podtrieda 08.6.0 na poriadanie jarmoku obce Kláštor pod Znievom za rok 2022.
  3. Odborné stanovisko k záverečnému účtu obce za rok 2022.

Prílohy:

 

 

 

Ján Morgoš v.r. hlavný kontrolór Obce Kláštora pod Znievom

V Kláštore pod Znievom , dňa 22.11.2022

Zodpovedný pracovník: -
Vytvorené / Posledná aktualizácia: / 2022-11-27 23:18:39