menu

Oznámenie o začatí prerokovania Návrhu Územného plánu obce Vrícko

Obec Vrícko ako obstarávateľ územnoplánovacej dokumentácie obce oznamuje dotknutým orgánom verejnej správy, obciam, samosprávnemu kraju, orgánom, FO a PO a verejnosti
začatie prerokovania Návrhu Územného plánu obce Vrícko.


Verejný výklad územnoplánovacej dokumentácie "Územný plán obce Vrícko" sa zvoláva na deň 12.12.2022 o 11.00  hodine s dotknutými obcami, orgánmi verejnej správy a o 13.00 hodine s dotknutými FO a PO na OcÚ Vrícko.

Prílohy:

Zodpovedný pracovník: -
Vytvorené / Posledná aktualizácia: / 2022-12-13 17:58:02