menu

Schválený dodatok č. 10 k VZN č. 39/2013 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na území obce Kláštor pod Znievom

V súlade s § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  znení neskorších predpisov Obec Kláštor pod Znievom zverejňuje: 

Dodatok č. 10 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Kláštor pod Znievom č. 39/2013 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na území obce Kláštor pod Znievom, ktorý bol schválený uznesením obecného zastupiteľstva č. 11/11/2022 zo dňa 04. 03. 2022. Dodatok nadobúda účinnosť dňa 24.03.2022.

Prílohy:

Zverejnené dňa: 09.03.2022

Zodpovedný pracovník: -
Vytvorené / Posledná aktualizácia: / 2022-03-09 22:26:23