menu

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2022

Hlavný kontrolór Obce Kláštor pod Znievom V súlade so Zák. 369/1990 Zb.o obecnom zriadení § 18f ods. 1 písm. b) v znení neskorších predpisov predkladám :

NÁVRH PLÁNU KONTROLNEJ ČINNOSTI HLAVNÉHO KONTROLÓRA NA 1. POLROK 2022

  1. Kontrola bežných výdavkov rozpočtu oddiel 08 podtrieda 08.2.0 Kultúrne služby za rok 2021
  2. Kontrola bežných výdavkov rozpočtu oddiel 01 trieda 0111 kategória 630 - Všeobecné verejné služby obce za rok 2021.
  3. Odborné stanovisko k záverečnému účtu obce za rok 2021.

Ján Morgoš v.r.
hlavný kontrolór Obce Kláštora pod Znievom

 

Prílohy: 


V Kláštore pod Znievom , dňa 26.11.2021

Zodpovedný pracovník: -
Vytvorené / Posledná aktualizácia: / 2021-11-26 16:36:35