menu

Verejná vyhláška - začatie prerokovania Zadania pre "Územný plán obce Vrícko"

Obstarávateľ Územného plánu obce Vrícko oznamuje dotknutým obciam, dotknutému samosprávnemu kraju, dotknutým orgánom a ich odborným organizáciám, dotknutým fyzickým a právnickým osobám a verejnosti začatie prerokovania Zadania pre "Územný plán obce Vrícko".

Zadanie Územného plánu obce Vrícko je vystavené k nahliadnutiu na úradnej tabuli obce Vrícko po dobu 30 dní, a na internetovej stránke www.vricko.sk a na verejné nahliadnutie je prístupný na Obecnom úrade Vrícko v úradných dňoch.

Verejnosť, fyzické a právnické osoby sú oprávnené podať požiadavky k pripravovanej územnoplánovacej dokumentácii v lehote do 30 dní odo dňa zverejnenia (vyvesenia) tohto oznámenia - vyhlášky písomnou formou na Obecný úrad vo Vrícku v úradných hodinách.

Príloha:

Zodpovedný pracovník: -
Vytvorené / Posledná aktualizácia: / 2021-11-24 20:59:57