menu

Oznámenie o začatí kolaudačného konania a pozvánka na ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním – MUDr. Tomáš Balhárek, PhD.

Č. j.: 190/350/2021-Pi

Stavebník MUDr. Tomáš Balhárek, PhD., Nábrežná 3464/11, 038 61 Vrútky podal dňa 23.07.2021 na tunajší úrad žiadosť o vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavbu „Kláštor pod Znievom – Preložka VN“ na pozemkoch evidencie katastra nehnuteľností pozemok parc. reg. č. CKN 652/75, 169, 170, 171, 294, 168, 90, 89, 114, 77, 192 – líniová stavba v katastrálnom území Kláštor pod Znievom.

Uvedením dňom bolo začaté kolaudačné konanie.

Na stavbu bolo vydané stavebné povolenie č. j.: 53/154/2020-Pi zo dňa 10.07.2020, právoplatné 17.08.2020.

 

Obec Kláštor pod Znievom ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, v súlade s § 80 stavebného zákona, oznamuje účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie konania a na prerokovanie žiadosti nariaďuje ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním, ktoré sa uskutoční dňa 26.08.2021 o 11.50 hod. so stretnutím pozvaných na Obecnom úrade Kláštor pod Znievom.

 

Bližšie informácie ohľadom možnosti nahliadnutia do podkladov ako i možnosť uplatniť pripomienky sú uvedené v priloženom súbore na stiahnutie.

Súbor: oznámenie Balhárek.pdf

Zodpovedný pracovník: -
Vytvorené / Posledná aktualizácia: / 2021-08-03 13:50:34