menu

Všeobecne záväzné nariadenie obce Kláštor pod Znievom č. ...../2022 o miestnom poplatku za rozvoj

Prílohy:

Návrh VZN: