menu

Pozvánka na mimoriadne OZ + program - 03. 08. 2021

Starostka obce Kláštor pod Znievom

Mgr. Erika Cintulová

zvoláva

v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zasadnutie

Obecného zastupiteľstva obce Kláštor pod Znievom

na: 03.08.2021, t. j. v utorok o 18.00 hod.

v administratívnej budove (nová hasičská budova

s programom:

  1. Otvorenie

  2. Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

  3. Schválenie programu

  4. Správa o plnení uznesení

  5. Schválenie uzatvorenie zmluvy o NFP na základe rozhodnutia o ŽoNFP_NFP302020AZX1

  6. Zmena rozpočtu č. 5/2021

  7. Rôzne

  8. Interpelácia poslancov

  9. Záver

 

S úctou
Mgr. Erika Cintulová
starostka obce

Zodpovedný pracovník: -
Vytvorené / Posledná aktualizácia: / 2021-07-30 13:49:01