menu

Nariadenie konania o začatí pozemkových úprav v katastrálnom území KLÁŠTOR p/Zn.

Nariadenie konania o začatí pozemkových úprav v katastrálnom území KLÁŠTOR p/Zn. 

Popis konania / Účastníci konania

Okresný úrad MARTIN, pozemkový a lesný odbor, pozemkové oddelenie ako príslušný správny orgán podľa § 5 ods. 4 zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a pozemkových spoločenstvách, v znení neskorších predpisov /d'alej len „zákon"/ 

Výrok 

nariad'uje 


podľa § 7 ods. 2 zákona konanie o začatí pozemkových úprav (d'alej len „prípravné konanie") v katastrálnom území KLÁŠTOR p/Zn. z dôvodu uvedeného v § 2 ods. I písm. a zákona, tj. z dóvodu potreby usporiadania vlastníckych a užívacích pomerov a odstránenia prekážok ich výkonu vyvolaných historickým vývojom pred účinnosťou zákona. 

Prílohy:

Zodpovedný pracovník: -
Vytvorené / Posledná aktualizácia: / 2022-12-05 22:50:25