menu

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2022

Hlavný kontrolór Obce Kláštor pod Znievom

V súlade so Zák. 369/1990 Zb.o obecnom zriadení § 18f ods. 1 písm. b) v znení neskorších predpisov predkladá:

 

NÁVRH PLÁNU KONTROLNEJ ČINNOSTI HLAVNÉHO KONTROLÓRA

NA 2. POLROK 2022

 

  1. Kontrola hospodárenia Základnej školy F. Hrušovského, Kláštor pod Znievom za rok 2021
  2. Kontrola stavu a vývoja dlhu obce Kláštor pod Znievom a výdavky na dlhovú službu k 31.12.2022
  3. Odborné stanovisko k návrhu rozpočtu obce za rok 2023.

 

Prílohy:

 

 

Ján Morgoš v.r.
hlavný kontrolór Obce Kláštora pod Znievom
V Kláštore pod Znievom , dňa 2.6.2022

Some errors occurred on this page. Click to see details.
Zodpovedný pracovník: -
Vytvorené / Posledná aktualizácia: / 2022-06-02 20:59:38