menu

Vyhlásenie volieb do Národnej rady Slovenskej republiky

Obsah dokumentu je právne záväzný.

204

R O Z H O D N U T I E

PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

z 8. júna 2023

o vyhlásení volieb do Národnej rady Slovenskej republiky

 

Podľa čl. 89 ods. 2 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky a § 20 a § 56 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

v y h l a s u j e m

 

voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa podľa uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/2023 Z. z. o skrátení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky

 

v y k o n a j ú

 

sobotu 30. septembra 2023 a

 

u r č u j e m

 

  1. lehotu na utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností do 27. júna 2023,
  2. lehotu na utvorenie okresných volebných komisií, okresnej volebnej komisie pre voľbu poštou a okrskových volebných komisií do 21. augusta 2023 a lehotu na ich prvé zasadanie do 8. septembra 2023,
  3. lehotu na utvorenie okrskových volebných komisií utvorených pre osobitné volebné okrsky do 21. augusta 2023.

 

Boris Kollár v. r.

 

Prílohy:

Zodpovedný pracovník: -
Vytvorené / Posledná aktualizácia: / 2023-06-20 07:14:36