menu

Schválený Dodatok č. 5 k VZN č. 3/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

V súlade s § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  znení neskorších predpisov Obec Kláštor pod Znievom zverejňuje: 

Dodatok č. 5 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Kláštor pod Znievom č. 3/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktorý bol schválený uznesením obecného zastupiteľstva č. 7/12/2021 zo dňa 10. 12. 2021. Dodatok nadobúda účinnosť dňa 27.12.2021.

Príloha:

Zverejnené dňa: 13.12.2021

Zodpovedný pracovník: -
Vytvorené / Posledná aktualizácia: / 2021-12-13 11:39:06