menu

Schválené VZN obce Kláštor pod Znievom č. 3/2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

V súlade s § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  znení neskorších predpisov Obec Kláštor pod Znievom zverejňuje:

VZN obce Kláštor pod Znievom č. 3/2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktorý bol schválený uznesením obecného zastupiteľstva č. 8/9/2022 zo dňa 15.12.2022

Prílohy:
Zodpovedný pracovník: -
Vytvorené / Posledná aktualizácia: / 2022-12-19 23:41:36