Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Kláštor pod Znievom

Dodatočné pristavenie veľkokapacitných kontajnerov

Milí spoluobčania, 

pre veľký záujem budú v obci v piatok 26. apríla 2019 pristavené 2 veľkokapacitné kontajnery určené na nadrozmerný odpad a drobný stavebný odpad (NIE na pneumatiky, zelený odpad a pod.). Kontajnery budú umiestnené: 

- pred obecným úradom, 
- v miestnej časti Stanica (pri futbalovom ihrisku). 

Kontajnery budú k dispozícii do pondelka 29. apríla 2019. 

Pozvánka na zasadnutie stavebnej komisie

Dňa 24. apríla 2019 sa o 18.30 hod. v školskej jedálni pri ZŠ F. Hrušovského uskutoční štvrté zasadnutie členov Komisie územného plánovania, výstavby, dopravy a životného prostredia. 

Program plánovaného zasadnutia nájdete v priloženom PDF súbore. 

Súbor na stiahnutie Pozvánka č.4.pdf Pozvánka č.4.pdf (617.5 kB)

Oznámenie o vyhlásení výberového konania - riaditeľ/ka ZŠ F. Hrušovského KpZ

Obec Kláštor pod Znievom v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

 

v y h l a s u j e

výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/riaditeľky

Základnej školy Františka Hrušovského, Gymnaziálna 197, 038 43 Kláštor pod Znievom

 

druh pracovného pomeru: hlavný

predpokladaný nástup: 01.07.2019

mzdové ohodnotenie: v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

kvalifikačné predpoklady a požiadavky:

 • osobitné kvalifikačné požiadavky uchádzača na vykonávanie funkcie riaditeľa školy podľa zákona NR SR č.317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov,
 • najmenej 5 rokov pedagogickej praxe,
 • absolvovanie 1. atestácie, (1.kvalifikačnej skúšky alebo jej náhrady),
 • bezúhonnosť,
 • zdravotná spôsobilosť.

 

zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná prihláška do výberového konania,
 • overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
 • štruktúrovaný profesijný životopis,
 • doklad o absolvovaní 1. atestácie, alebo jej náhrady,
 • doklad o dĺžke pedagogickej praxe,
 • písomne spracovaná koncepcia rozvoja školy,
 • lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon funkcie riaditeľa/riaditeľky,
 • písomný súhlas so spracovaním osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Uchádzači, ktorí splnia kvalifikačné predpoklady a požiadavky, budú pozvaní na výberové konanie najmenej 7 dní pred jeho začatím.

 

Prihlášky spolu s požadovanými dokladmi, v súlade s kvalifikačnými predpokladmi a požiadavkami, doručte osobne alebo poštou na adresu Obecný úrad Kláštor pod Znievom, M. Čulena 181, 038 43 Kláštor pod Znievom.

 

Obálku označte heslom: „Výberové konanie RZŠ F. Hrušovského – neotvárať!“

Uzávierka prijímania obálok je do 13.05.2019.

 

Zverejnené dňa 16.04.2019

 

Oznámenie v PDF formáte s priradeným reg. číslom tvorí prílohu tohto oznamu. 

Súbor na stiahnutie výber. konanie - riaditeľka ZŠ KpZ.pdf výber. konanie - riaditeľka ZŠ KpZ.pdf (293.2 kB)

Materská škola Kláštor pod Znievom - zápis 2019/2020

 

Materská škola Kláštor pod Znievom   

Zápis na školský rok 2019/2020

Deti sa do materskej školy prijímajú na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží riaditeľke MŠ spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa a o očkovaní od všeobecného lekára pre deti a dorast. Žiadosť podaná bez tohto potvrdenia nie je kompletná a nebude akceptovaná.

Termín zápisu: 29. 4. – 3. 5. 2019

Miesto vyzdvihnutia a podávania žiadostí: MŠ Kláštor pod Znievom v čase  od 12:00 – 13:00 a 15:30 - 16:30 hod. 

Podmienky prijatia: Na predprimárne vzdelávanie do MŠ sa prednostne prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku do 31. 8. 2019, deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou a deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou. Po uplatnení týchto kritérií bude riaditeľka materskej školy zohľadňovať ešte tieto kritéria:

 • Dosiahnutý vek dieťaťa 3 roky  do 31. augusta 2019
 • Trvalý  pobyt  dieťaťa  v Kláštore pod Znievom
 • Individuálna situácia dieťaťa (osirelé dieťa - nutné predložiť doklad z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny)
 • Dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami:
 • Dieťa s nadaním
 • Dieťa zo sociálne znevýhodneného prostredia
 • Pre deti so zdravotným znevýhodnením nemáme vytvorené vhodné materiálne podmienky.

Písomné rozhodnutie o prijatí, resp. o neprijatí dieťaťa do materskej školy si zákonný zástupca môže vyzdvihnúť v MŠ 22.- 24. 5. 2019.

 

Žiadosť si môžete stiahnuť na linku: 

https://drive.google.com/file/d/0B1Y91i9leU3PZXFJei04Qy00Mkk/view 

alebo ako prílohu tohto oznamu. 

 

 

 

Súbor na stiahnutie žiadosť o prijatie do MŠ.pdf žiadosť o prijatie do MŠ.pdf (101.8 kB)

Ponuka práce - externá účtovníčka, externý účtovník

Obec Kláštor pod Znievom hľadá externú účtovníčku/externého účtovníka - na faktúru (účtovanie všeobecnej ambulancie lekára, mzdy) pre obecnú spoločnosť s ručením obmedzeným Služby obce Kláštor pod Znievom s. r. o.. Podrobné informácie o ponúkanej pozícii získate na telefónnom čísle 0911 253 880 priamo u p. starostky Mgr. Eriky Cintulovej. 

Položky 1-5 z 15

webygroup

dnes je: 24.4.2019

meniny má: Juraj

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

18499554

Úvodná stránka