menu

Zápis a podmienky prijímania detí na predprimárne vzdelávanie v MŠ KpZ

ZÁPIS A PODMIENKY PRIJÍMANIA DETÍ NA PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE V MATERSKEJ ŠKOLE

KLÁŠTOR POD ZNIEVOM

Na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijímajú deti v súlade s § 59 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon).

Riaditeľstvo Materskej školy Kláštor pod Znievom oznamuje, že zápis detí na predprimárne vzdelávanie v materskej škole na školský rok 2023/2024 sa uskutoční v termíne:

2. 5. 2023 – 5. 5. 2023

 

 

Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú doručí riaditeľke MŠ spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa a  o očkovaní od všeobecného lekára pre deti a dorast. Žiadosť podaná bez tohto potvrdenia nebude akceptovaná. Na predprimárne vzdelávanie sa spravidla prijíma dieťa od troch do šiestich rokov.

Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, k žiadosti o prijatie dieťaťa sa prikladá aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast.

Žiadosť si môže zákonný zástupca: Prevziať u riaditeľky v MŠ, 2. - 5. 5. 2023 v čase od 10:30-12:30, 15:30-16:30 hod.

stiahnuť na: https://drive.google.com/file/d/17J5NEsB5YIrwd9-wnug17zBvYRhPy1wa/view

Podávanie žiadosti: Osobne riaditeľke MŠ, poštou na adresu materskej školy, prostredníctvom e-mailu – naskenovaného tlačiva na e-mailovú adresu msklastor@gmail.com.

Podmienky prijímania detí na predprimárne vzdelávanie:

Na predprimárne vzdelávanie do MŠ sa prednostne prijíma dieťa:

V prípade zvýšeného záujmu zákonných zástupcov budú do naplnenia kapacity materskej školy prednostne prijaté deti od 3 rokov:

Písomné rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie sa doručí zákonnému zástupcovi na adresu uvedenú v žiadosti najneskôr do 30. 6. 2023, po dohode je možné i osobné prevzatie rozhodnutia v MŠ.

V prípade, že sa zákonní zástupcovia dohodnú, že rozhodnutie sa doručí iba jednému

z nich, je potrebné túto skutočnosť doložiť prostredníctvom vyhlásenia, ktoré je súčasťou žiadosti o prijatie.

Bližšie informácie Vám poskytne riaditeľka MŠ na tel. čísle: 0903 648 900.

 

PhDr: Klaudia Balejová

riaditeľka MŠ

 

 

Zodpovedný pracovník: -
Vytvorené / Posledná aktualizácia: / 2023-04-05 08:13:06