menu

Vyhlásenie dňa konania voľby hlavného kontrolóra obce Kláštor pod Znievom

Obecné zastupiteľstvo obce Kláštor pod Znievom v zmysle ustanovenia § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Uznesením č. 4/5/2021 zo dňa 19. mája 2021


vyhlasuje


deň 30. jún 2021 za deň konania voľby hlavného kontrolóra obce Kláštor pod Znievom.
Voľba sa uskutoční v sobášnej miestnosti Obecného úradu v Kláštore pod Znievom.

 

Kandidát musí odovzdať písomnú prihlášku spolu s prílohami v zalepenej obálke s uvedením mena, priezviska a adresy kandidáta a označením hesla „Voľba HK 2021 – Neotvárať“ na adresu: Obec Kláštor pod Znievom, M.Čulena 181, 038 43 Kláštor pod Znievom alebo osobne do podateľne Obecného úradu v termíne najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby t.j. najneskôr do 16.6.2021 do 15:00 hod. (Rozhodujúcim je dátum doručenia písomnej prihlášky na obecný úrad, alebo do podateľne OcÚ).

 

Podrobné informácie o voľbách hlavného kontrolóra, ako i náležitosti prihlášky a samotný spôsob volieb, nájdete priložené v súboroch na stiahnutie, ktoré tvoria súčasť tohto oznamu. Neoddeliteľnou súčasťou k prihláške je aj priložený vzor súhlasu so spracúvaním osobných údajov. 

 

Mgr. Erika Cintulová
starostka obce

 

Zverejnené na úradnej tabuli
a na internetovej stránke obce
dňa 20.5.2021

Súbor na stiahnutie kpz_vyhlasenie-volby-hlavneho-kontrolora.pdf

Súbor na stiahnutie kpz_podrobnosti-volba-hlavneho-kontrolora.pdf

Súbor na stiahnutie kpz_suhlas-so-spracuvanim-osobnych-udajov.pdf

Zodpovedný pracovník: -
Vytvorené / Posledná aktualizácia: / 2021-06-14 11:20:01