menu

Stručné zhrnutie informácií a pokynov k voľbám do samosprávy obcí a VÚC

Vážení občania,

 

dňa 29. októbra 2022 (t. j. v sobotu) sa súčasne konajú voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov. Volebné miestnosti budú otvorené v budove ZŠ F. Hrušovského v čase od 07.00 do 20.00 hodiny (okrsok č. 1 aj okrsok č. 2).

Občania, ktorí sa nevedia dostaviť do volebnej miestnosti (starší občania, zdravotne znevýhodnení občania a pod.) sa môžu počas dňa volieb nahlásiť volebnej komisii, ktorá ich počas dňa navštívi s prenosnou urnou priamo v ich domácnosti.

Voliť možno len osobne, nie cez internet, poštou alebo poverením inej osoby.

 

Vzhľadom na to, že sa voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov konajú v rovnaký deň, je nutné dodržiavať nasledovné pokyny:

1. Voľby do orgánov samosprávy obcí (BIELA OBÁLKA):

 

Právo voliť do orgánov samosprávy obce má občan Slovenskej republiky a cudzinec, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku. V obci Kláštor pod Znievom volíme 9 poslancov (aby bol hlasovací lístok platný, je nutné zakrúžkovať poradové číslo minimálne 1 kandidáta a maximálne 9 kandidátov na poslanca do obecného zastupiteľstva)

V prípade voľby starostu/starostky obce môžete zakrúžkovať poradové číslo len 1 kandidáta.

 

2. Voľby do orgánov samosprávnych krajov (MODRÁ OBÁLKA):

 

Právo voliť do orgánov samosprávnych krajov má občan Slovenskej republiky a cudzinec, ktorý má trvalý pobyt v obci patriacej do územia samosprávneho kraja alebo má trvalý pobyt vo vojenskom obvode, ktorý patrí na účely volieb do orgánov samosprávneho kraja do jeho územia a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Do orgánov samosprávnych krajov môžete zakrúžkovať poradové čísla minimálne 1 kandidáta a maximálne je potrebné zakrúžkovať poradové čísla 8 kandidátov na poslancov do zastupiteľstva samosprávneho kraja. V opačnom prípade bude hlasovací lístok neplatný.

V prípade predsedu/predsedníčky ŽSK môžete zakrúžkovať poradové číslo len 1 kandidáta na predsedu/predsedníčku ŽSK.

 

Po opustení osobitného priestoru na vyplnenie hlasovacích lístkov volič vloží modrú obálku do modrej schránky na hlasovanie pre voľby do orgánov samosprávnych krajov a bielu obálku do bielej schránky na hlasovanie pre voľby do orgánov samosprávy obcí. Ak sa volič pomýli, požiada volebnú komisiu o nový čistý hlasovací lístok. Aby bol hlas platný, je nutné krúžkovať poradové čísla a nie mená kandidátov.

 
Zodpovedný pracovník: -
Vytvorené / Posledná aktualizácia: / 2022-10-27 20:50:21