Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Kláštor pod Znievom

Všeobecné informácie

CHYSTÁTE NOVÚ STAVBU ČI REKONŠTRUKCIU ?

Kým začnete, doporučujeme Vám prečítať si nasledujúce informácie, v ktorých sa dozviete ako postupovať, aké podklady a aké povolenie je potrebné pre Vašu stavbu.


Stavebným úradom je podľa ust. § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 103/1990 Zb., č. 262/1992 Zb., zákonom NR SR č. 136/1995 Z.z., č. 199/1995 Z.z., nálezom Ústavného súdu SR č. 286/1996 Z.z., zákonom č. 229/1997 Z.z., č. 175/1999 Z.z., č. 237/2000 Z.z., č. 416/2001 Z.z., č. 553/2001 Z.z., nálezom ústavného súdu SR č. 217/2002 Z.z., zákonom č. 103/2003 Z.z., č. 245/2003 Z.z., č. 417/2003 Z.z. a zákonom č. 608/2003 Z.z. (ďalej iba stavebný zákon) obec.


Stavebný úrad v súlade s ust. stavebného zákona a príslušných vykonávacích predpisov rozhoduje o :

 - stavbe v územnom, stavebnom a kolaudačnom konaní, v konaní o zmene účelu užívania stavby,

 - o odstránení stavby,

 - o vyvlastnení pozemkov,

 - prejednáva priestupky a správne delikty za porušenie ust. stavebného zákona,

 - rozhoduje o uložení sankcií v oblasti výstavby,

 - ako orgán štátneho stavebného dohľadu zabezpečuje ochranu verejných záujmov ako aj práv a právom chránených záujmov fyzických a právnických osôb.


Stavba je stavebná konštrukcia postavená stavebnými prácami zo stavebných výrobkov, ktorá je pevne spojená so zemou alebo ktorej osadenie vyžaduje úpravu podkladu. Pevným spojením so zemou sa rozumie:

 a/ spojenie pevným základom,

 b/ upevnenie strojnými súčiastkami alebo zvarom o pevný základ v zemi alebo o inú stavbu,

 c/ ukotvenie pilótami alebo lanami s kotvou v zemi alebo na inej stavbe,

 d/ pripojenie na siete a zariadenia technického vybavenia územia,

 e/ umiestnenie pod zemou.

 

Stavby, ich zmeny a udržiavacie práce na nich sa môžu uskutočňovať iba podľa stavebného povolenia alebo na základe ohlásenia stavebnému úradu (viď ďalšie podstránky).

 

 

Vzhľadom k tomu, že oblasť územného plánovania a stavebného poriadku je značne obsiahla, a každú stavbu je nutné posudzovať osobitne, poskytujeme iba základné informácie ako postupovať pred začatím stavby.


Podrobnosti týkajúce sa stavieb, ich umiestňovania, povoľovania, užívania a odstraňovania upravujú :

 - zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 103/1990 Zb., č. 262/1992 Zb., zákonom NR SR č. 136/1995 Z.z., č. 199/1995 Z.z., nálezom Ústavného súdu SR č. 286/1996 Z.z., zákonom č. 229/1997 Z.z., č. 175/1999 Z.z., č. 237/2000 Z.z., č. 416/2001 Z.z., č. 553/2001 Z.z., nálezom ústavného súdu SR č. 217/2002 Z.z., zákonom č. 103/2003 Z.z., č. 245/2003 Z.z., č. 417/2003 Z.z. a zákonom č. 608/2003 Z.z. (stavebný zákon),
 - vyhláška MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona (upravuje podrobnosti o obsahu návrhov a žiadostí na vydanie rozhodnutí, rozsah a obsah dokumentácie, ktorú k nim treba priložiť, ohlásení drobných stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác), 
 - vyhláška MŽP č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie (ustanovuje podrobnosti projektovania a schvaľovania územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie, umiestňovania, projektovania, povoľovania, uskutočňovania, kolaudovania, užívania a odstraňovania stavieb).


 

webygroup

dnes je: 21.10.2019

meniny má: Uršuľa

podrobný kalendár

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

19521015

Úvodná stránka