menu

Obec Kláštor pod Znievom, ako verejný obstarávateľ podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní) Vás vyzýva v súlade s § 117 cit. zákona na predloženie cenovej ponuky na zákazku "Dom bylinkárov a olejkárov".

Predmetom zákazky je výber dodávateľa na nasledovné práce: Dom bylinkárov a olejkárov (jedná sa o rekonštrukciu časti starého vidieckeho domu)

Lehota na predkladanie ponúk je do 01.05.2022 do 12.00 hod.

Do zákazky sa môžete prihlásiť prostredníctvom portálu TENDERnet po kliknutí na tento odkaz: https://www.tendernet.sk/vyzva/dU1swUQU-6gEF7n7RaGI_5q4
Cenovú ponuku je uchádzač povinný predložiť v rámci systému TENDERnet v časti: Zadať ponuku. Ponuky predložené inak ako v systéme TENDERnet nebudú pri hodnotení posudzované.

Prílohy: