Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Kláštor pod Znievom

Prístup k informáciám

Zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon):


 - Obec Kláštor pod Znievom je podľa § 2 zákona povinnou osobou, ktorá je povinná sprístupňovať informácie.
 - Každý má právo na prístup k informáciám, ktoré majú povinné osoby k dispozícii.
 - Žiadateľ (fyzická alebo právnická osoba, ktorá požiada o sprístupnenie informácie) nie je povinný preukazovať právny alebo iný dôvod alebo záujem, pre ktorý informáciu požaduje.
 - Akákoľvek informácia, ktorej zverejnenie právne predpisy výslovne nevylučujú a ktorú má povinná osoba k dispozícii je verejne prístupná.
 - Na obmedzenia zverejňovania informácií sa použijú ust. § 8 až 12 zákona.

Obec Kláštor pod Znievom ako povinná osoba je povinné zverejniť spôsobom umožňujúcim hromadný prístup tieto informácie:


- spôsob zriadenia povinnej osoby, jej právomoci, kompetencie a popis organizačnej štruktúry,
- miesto, čas a spôsob, akým možno získavať informácie; informácie o tom, kde možno podať žiadosť, návrh, podnet, sťažnosť alebo iné podanie,
- miesto, lehota a spôsob podania opravného prostriedku a možnosti súdneho preskúmavania rozhodnutia povinnej osoby vrátane výslovného uvedenia požiadaviek, ktoré musia byť splnené,
- postup, ktorý musí povinná osoba dodržiavať pri vybavovaní všetkých žiadostí, návrhov a iných podaní, vrátane príslušných lehôt, ktoré je nutné dodržať,
- prehľad predpisov, pokynov, inštrukcií, výkladových stanovísk, podľa ktorých povinná osoba koná a rozhoduje alebo ktoré upravujú práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb vo vzťahu k povinnej osobe,
- sadzobník správnych poplatkov, ktoré povinná osoba vyberá za správne úkony, a sadzobník úhrad za sprístupňovanie informácií,
- označenie nehnuteľnej veci vrátane bytov a nebytových priestorov a hnuteľnej veci, ktorej nadobúdacia cena bola vyššia ako 20-násobok minimálnej mzdy vo vlastníctve obce, ktorú obec prevedie do vlastníctva alebo ktorá prešla do vlastníctva inej osoby než orgánu verejnej moci, dátum prevodu alebo prechodu vlastníctva a právny titul, ako aj informácie o osobných údajoch a iných identifikačných údajoch osôb, ktoré nadobudli tento majetok do vlastníctva, a to v rozsahu: meno a priezvisko, názov alebo obchodné meno, adresa pobytu alebo sídlo, identifikačné číslo, ak ide o právnickú osobu alebo fyzickú osobu – podnikateľa,
- termíny zasadnutí obecného zastupiteľstva a návrh programu rokovania,
- zápisnice z verejných schôdzí (zasadnutí),
- texty predložených návrhov všeobecne záväzných nariadení obce do troch dní po ich predložení do komisií obecného zastupiteľstva,
- texty schválených všeobecne záväzných nariadení obce do troch dní po ich schválení v obecnom zastupiteľstve,
- údaje o dochádzke poslancov obecného zastupiteľstva na jeho zasadnutia a na zasadnutia komisií do troch dní po skončení každého zasadnutia,
- výpisy o hlasovaní poslancov po každom zasadnutí obecného zastupiteľstva okrem prípadov tajného hlasovania na neverejnom zasadnutí.

KTO má nárok na informácie?

Každý

KTO musí sprístupňovať informácie?

Štátne orgány, obce, právnické a fyzické osoby, ktorým zákon zveruje právo rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických alebo právnických osôb v oblasti verejnej správy a iné fyzické alebo právnické osoby o ktorých tak ustanovuje zákon.

ČO musí byť sprístupnené?


Všetky informácie, ktoré má povinná osoba k dispozícii,ak to navylučuje iný zákon a ak sa na ne nevzťahujú obmedzenia podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám.

ČO nemôže byť sprístupnené?

Informácie, ktoré tvoria utajovanú skutočnosť, informácie, na ktoré sa vzťahuje ochrana osobnosti a osobných údajov a taktiež informácie označené ako obchodné tajomstvo. Ďalšie obmedzenia prístupu k informáciám vymedzuje § 11 zákona.

Ako získať informácie?

· žiadosť o sprístupnenie informácií môže podať akákoľvek fyzická alebo právnická osoba bez uvedenia dôvodu
· žiadosť možno podať písomne, ústne, faxom, elektronickou poštou alebo iným technicky vykonateľným spôsobom.

Žiadosť musí obsahovať:
· Identifikáciu povinnej osoby, ktorej je žiadosť určená
· Identifikáciu žiadateľa - meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa, jeho adresu pobytu alebo sídlo.
· Predmet žiadosti – ktorých informácií sa žiadosť týka resp. aké informácie žiadateľ požaduje zverejniť . · Určenie spôsobu sprístupnenia informácií – akým spôsobom majú byť informácie zverejnené (e-mail, list, fax...).
· Ak žiadosť nemá predpísané náležitosti, povinná osoba bezodkladne vyzve žiadateľa, aby v určenej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako sedem dní, neúplnú žiadosť doplnil. Poučí žiadateľa aj o tom, ako treba doplnenie urobiť. Ak napriek výzve povinnej osoby žiadateľ žiadosť nedoplní a informáciu nemožno pre tento nedostatok sprístupniť, povinná osoba žiadosť odloží.

Na obec Kláštor pod Znievom je možné podať žiadosť:
ústne : možno podať žiadosť osobne v pracovných dňoch počas pracovnej doby u matrikárky a v prípade jej neprítomnosti u ekonómky obce.
písomne : Obecný úrad Kláštor pod Znievom, M. Čulena 181, 038 43 Kláštor pod Znievom
faxom : +421 43 4933100
elektronickou poštou: obecklastor@obecklastor.sk

Lehota vybavenia:
· povinná osoba musí žiadosť vybaviť najneskôr do 8 pracovných dní od podania žiadosti povinnej osobe (v taxatívne vymedzených prípadoch môže byť výnimočne 8-dňová lehota predĺžená najviac o ďalších 8 pracovných dní - žiadateľ je písomne oboznámený o predĺžení lehoty s uvedením dôvodov).


SITUÁCIE, KTORÉ MÔŽU NASTAŤ PO PODANÍ ŽIADOSTI:

· Žiadosť obsahuje minimálne všetky zákonom predpísané náležitosti a informácie, ktoré žiadateľ žiada sú zverejnené.
Najneskôr do 5 dní od podania žiadosti oznámiť žiadateľovi kde má prístup ku zverejneným informáciám. V prípade ak aj napriek tomu žiadateľ trvá na sprístupnení týchto informácií, začína plynúť lehota na sprístupnenie informácií dňom, keď žiadateľ oznámil, že trvá na priamom sprístupnení informácie.
· Žiadosť obsahuje všetky zákonom predpísané náležitosti, ale povinná osoba nemá požadované nformácie k dispozícii, ale má vedomosť o tom, kde možno požadované informácie získať.
Povinná osoba postúpi predmetnú žiadosť do 5 dní odo dňa doručenia žiadosti povinnej osobe, ktorá má požadované informácie k dispozícii a bezodkladne oznámi žiadateľovi postúpenie žiadosti.
· Žiadosť obsahuje všetky zákonom predpísané náležitosti ale povinná osoba nemá požadované informácie k dispozícii a nemá vedomosť o tom, kde možno požadované informácie získať.
Povinná osoba ku ktorej žiadosť smeruje, najneskôr do 8 pracovných dní odo dňa podania žiadosti žiadosť odmietne rozhodnutím z toho dôvodu, že požadovanú informáciu nemá k dispozícii a ani nemá vedomosť o tom, kto je príslušná povinná osoba.
· Žiadosť neobsahuje všetky zákonom predpísané náležitosti.
Povinná osoba bezodkladne vyzve žiadateľa aby v lehote nie kratšej ako 7 dní neúplnú žiadosť doplnil. Ak žiadateľ nedoplní v lehote žiadosť a pre tento nedostatok nie je možné informácie sprístupniť, povinná osoba žiadosť odloží.
· Žiadosť obsahuje všetky zákonom predpísané náležitosti.
Povinná osoba sprístupní požadované informácie najneskôr do 8 pracovných dní (16dní)


Opravné prostriedky
· Proti rozhodnutiu povinnej osoby o odmietnutí požadovanej informácie možno podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti. Odvolanie sa podáva povinnej osobe, ktorá rozhodnutie vydala alebo mala vydať.
· O odvolaní proti rozhodnutiu povinnej osoby rozhoduje nadriadený povinnej osoby, ktorá vo veci rozhodla alebo mala rozhodnúť. Ak ide o rozhodnutie obecného úradu, o odvolaní rozhoduje starosta obce.
· Odvolací orgán rozhodne o odvolaní do 15 dní od doručenia odvolania povinnou osobou. Ak odvolací orgán v tejto lehote nerozhodne, predpokladá sa, že vydal rozhodnutie, ktorým odvolanie zamietol a napadnuté rozhodnutie potvrdil.
· Rozhodnutie o odmietnutí žiadosti možno preskúmať v súdnom konaní

Z odvolania musí byť zrejmé:
· kto ho podáva
· voči ktorému rozhodnutiu smeruje
· zdôvodnenie prečo sa odvolanie podáva
· návrh ako má odvolací orgán rozhodnúť
· poučenie o tom, že rozhodnutie je preskúmateľné súdom


 

Prístup k informáciám

Žiadosť o poskytnutie informácie
 ŽIadosť o informácie.doc (37.5 kB) (37.5 kB)

Sadzobník poplatkov za poskytnutie informácie
 Sadzobník informácie.doc (24.5 kB) (24.5 kB)


webygroup

dnes je: 21.10.2019

meniny má: Uršuľa

podrobný kalendár

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

19520775

Úvodná stránka