Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Kláštor pod Znievom

Oznamy

Zasadnutie stavebnej komisie

Dňa 25. septembra sa na obecnom úrade uskutoční siedme zasadnutie stavebnej komisie o 18.00 hod.  Zasadnutie nie je verejné.

Program zasadnutia je priložený v súbore na stiahnutie. 

Súbor na stiahnutie pozvánka č.7.pdf pozvánka č.7.pdf (554 kB)

Pozvánka na mimoriadne zasadnutie OZ + program

            Starostka obce Kláštor pod Znievom

      Mgr. Erika Cintulová

     Zvoláva

     V zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení mimoriadne zasadnutie

         Obecného zastupiteľstva obce Kláštor pod Znievom

          Na: 23. 09. 2019, t.j. v pondelok o 18.00 hod.

           V budove obecného úradu v Kláštore pod Znievom

                                                                 

S programom:

 

 

  1.      Otvorenie.
  2.      Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
  3.      Schválenie programu.
  4.      Kúpa multifunkčného nakladača na s.r.o. Služby obce Kláštor pod Znievom a možnosti

financovania.

  1.      Práce navyše BRKO
  2.      Poskytnutie pozemku k prenájmu pre SZĽH Intra s.r.o. za účelom postavenia malej ľadovej plochy  na tomto pozemku.
  3.      Návrh rozpočtového opatrenia č. 7/2019
  4.      Záver.

 

Zverejnené dňa 20.09.2019

Úprava areálu s kaplnkou Panny Márie Lurdskej v Kláštore pod Znievom

Vážení občania, 

informujeme vás o rekonštrukčných prácach prebiehajúcich na Lurdskej kaplnke. Aby nedošlo k dezinformácii, že rozobratie kaplnky je práca vandalov, mreža, písmena nápisu Zdravas Mária, ako aj socha Panny Márie a Bernadetty sú odvezené práve kvôli úprave areálu. Obnova prebieha z finančnej dotácie vo výške 3100 eur, ktorú poskytol Rímskokatolíckej cirkvi, farnosti Kláštor pod Znievom Žilinský samosprávny kraj v rámci Participatívneho rozpočtu - Výzva č. 4/2019. 

Zároveň chceme touto cestou všetkým poďakovať, ktorí tento projekt podporili svojím hlasom na webe ŽSK. 

Okresný úrad MT - Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu obce Kláštor pod Znievom, Návrh - oznámenie

Obstarávateľ, Obec Kláštor pod Znievom, M. Čulena 181, 038 43 Kláštor pod Znievom, doručil Okresnému úradu Martin, odboru starostlivosti o životné prostredie podľa § 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu Zmeny a doplnky č.1 Územného plánu obce Kláštor pod Znievom, Návrh, ktoré Vám podľa § 6 ods. 2 zákona ako dotknutej obci zasielame.


Okresný úrad Martin, odbor starostlivosti o životné prostredie vyzýva príslušnú obec, aby ste podľa § 6 ods. 5 zákona ako dotknuté obce informovali do 3 dní od doručenia tohto oznámenia o tomto oznámení verejnosť spôsobom v mieste obvyklým a zároveň verejnosti oznámili, kedy a kde je možné do oznámenia nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie. Oznámenie musí byť verejnosti sprístupnené najmenej po dobu 14 dní od jeho doručenia.


Zároveň Vás upozorňujeme, že strategický dokument svojimi parametrami podlieha zisťovaciemu konaniu podľa § 7 zákona, v ktorom Okresný úrad Martin, odbor starostlivosti o životné prostredie rozhodne, či sa uvedený dokument bude alebo nebude posudzovať podľa zákona. Nakoľko pri svojom rozhodovaní prihliada podľa § 7 ods. 4 písm. c) zákona i na stanoviská v zmysle § 6 ods. 6 zákona, dovoľujeme si Vás požiadať, aby ste vo Vašom písomnom stanovisku vyjadrili i názor, či predložený strategický dokument má alebo nemá byť posudzovaný podľa zákona.


Vaše písomné stanovisko k uvedenému oznámeniu podľa § 6 ods. 6 zákona žiadame doručiť na adresu tunajšieho Okresného úradu Martin, odboru starostlivosti o životné prostredie najneskôr do 15 dní od jeho doručenia. Prosíme o zaslanie Vášho stanoviska aj elektronickou poštou (Word formát) na adresu
marta.rajnicova2@minv.sk
.
Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko na Okresný úrad Martin, odbor starostlivosti o životné prostredie do 15 dní od doby, keď bola o oznámení informovaná.

Uvedené oznámenie o strategickom dokumente je zverejnené aj na internetovej stránke
https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/upn-o-klastor-pod-znievom-zmeny-doplnky-c-1

Ing. Miroslav Matula
vedúci odboru

 

Toto oznámenie má charakter verejnej vyhlášky, musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce podľa § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov. Posledný deň lehoty vyvesenia je dňom doručenia. Zároveň žiadame o zverejnenie verejnej vyhlášky aj iným spôsobom v mieste obvyklým podľa vyššie citovaného ustanovenia.

Vyvesené dňa: 17.09.2019

Súbor na stiahnutie OÚ MT - ÚPN.pdf OÚ MT - ÚPN.pdf (310.9 kB)

Zmeny a doplnky č. 1 - Územný plán obce KpZ: návrh za účelom zverejnenia a verejného pripomienkovania

Obec Kláštor pod Znievom predkladá Zmeny a doplnky č. 1 - Územný plán obce Kláštor pod Znievom návrh za účelom zverejnenia a verejného pripomienkovania.  

Predmeton návrhu Zmien a doplnkov č. 1 - ÚPN obce je 9 lokalít k platnému ÚPN obce. Územnoplánovacia dokumentácia je vystavená od 12.09.2019 do 12.10.2019 na obecnom úrade v Kláštore pod Znievom na verejne prístupnom mieste a na webe obce (predošlý oznam). Ďalej je k nahliadnutiu na obecnom úrade v Kláštore pod Znievom a na Okresnom úrade Žilina, odbor výstavby a bytovej politiky, odd. územného plánovania, v pracovných dňoch a pracovnej dobe. 

Stanoviská a pripomienky k návrhu územnoplánovacej dokumentácie je možné predložiť písomne na obecný úrad v Kláštore pod Znievom, v lehote do 30 dní od doručenia tohto oznámenia. Verejnosť je oprávnená podať pripomienky do 30 dní odo dňa zverejnenia oznámenia. Na pripomienky, podané po uplynutí určenej lehoty sa neprihliada. Ak sa dotknutí nevyjadria v určenej lehote, do 30 dní odo dňa oznámenia o prerokovaní návrhu, bude obec predpokladať, že súhlasia a k územnému plánu nemajú pripomienky. 

Zverejnené dňa 11.09.2019

 

Súbor na stiahnutie A08D9445-B678-45EA-868F-3FC627A5796B.jpeg A08D9445-B678-45EA-868F-3FC627A5796B.jpeg (700 kB)
Súbor na stiahnutie C7480CDA-95F2-4F40-8158-E49795D1DA1A.jpeg C7480CDA-95F2-4F40-8158-E49795D1DA1A.jpeg (634.3 kB)

Územný plán - návrh, vyhodnotenie 08/2019 + mapy

Obec Kláštor pod Znievom zverejňuje územný plán obce Kláštor pod Znievom - zmeny a doplnky č. 1, 08/2019:

- návrh,

- vyhodnotenie dôsledkov stavebných zámerov a iných návrhov na poľnohospodárskej pôde. 

Zverejnené dňa 11.09.2019

Súbor na stiahnutie 08_ochranprir.pdf 08_ochranprir.pdf (3.1 MB)
Súbor na stiahnutie 07_pp.pdf 07_pp.pdf (1.4 MB)
Súbor na stiahnutie 06_energ.pdf 06_energ.pdf (2.9 MB)
Súbor na stiahnutie 05 voda.pdf 05 voda.pdf (3.1 MB)
Súbor na stiahnutie 04_dopra.pdf 04_dopra.pdf (2.9 MB)
Súbor na stiahnutie 03_kun5.pdf 03_kun5.pdf (4.6 MB)
Súbor na stiahnutie 02-kun10.pdf 02-kun10.pdf (3.3 MB)
Súbor na stiahnutie 01_SV.pdf 01_SV.pdf (3.5 MB)
Súbor na stiahnutie 00_schema.pdf 00_schema.pdf (5.4 MB)
Súbor na stiahnutie PP_vyhodnotenie.pdf PP_vyhodnotenie.pdf (63.8 kB)
Súbor na stiahnutie zad-1navrh.pdf zad-1navrh.pdf (296.4 kB)

Ponuka práce - Závod Kláštorná: elektromechanik

Závod Kláštorná so sídlom v Kláštore pod Znievom rozširuje výrobu a obsadzuje voľné pracovné pozície na trvalý pracovný pomer: elektromechanik. 

Bližšie info nájdete v priloženom súbore na stiahnutie. 

Súbor na stiahnutie D8DEA54F-BCDC-4149-8F25-86F5AA2AAE35.jpeg D8DEA54F-BCDC-4149-8F25-86F5AA2AAE35.jpeg (350.5 kB)

Internetová správa - publicita: Zateplenie administratívnej budovy

„Tento projekt sa realizuje s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE“  

Miesto realizácie projektu: Kláštor pod Znievom 

Názov projektu: Zateplenie administratívnej budovy

 

Stručný opis projektu:

Cieľom projektu je: Zníženie spotreby energie pri prevádzke administratívnej budovy v obci Kláštor pod Znievom 

 

Predmet predkladaného projektu, ktorým je administratívna budova, je budova s nevyhovujúcimi tepelno-technickými vlastnosťami

 

Prioritou je zníženie spotreby energie. Pomocou modernizácie vykurovacích systémov, systémov prípravy teplej vody, riadenou vzduchotechnikou s rekuperáciou, osvetlenia ako aj inštaláciou systémov merania a riadenia, doplnením obnoviteľných zdrojov energií (OZE), hlavne slnečných kolektorov a fotovoltickej elektrárne(FVE) sa dosiahne významná úspora energie. 

Realizáciou projektu dôjde k naplneniu plánovaného výsledku špecifického cieľa:

a) Zníženie energetickej náročnosti verejných budov prostredníctvom hlavnej aktivity

A. Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov sa dosiahne pomocou:

• zlepšovania tepelno-technických vlastností stavebných konštrukcií

• modernizáciou vykurovacích/klimatizačných systémov, systémov prípravy teplej vody, osvetlenia za účelom zníženia spotreby energie

• inštaláciou systémov merania a riadenia

• inštaláciou zariadení na využívanie OZE pre spotrebu energie v budove

Miestom realizácie predkladaného projektu je katastrálne územie obce Kláštor pod Znievom okres Martin v Žilinskom kraji.

 

Názov a sídlo prijímateľa: Obec Kláštor pod Znievom, M. Čulena 181, 038 43 Kláštor pod Znievom 

Dátum začatia realizácie projektu:

07/2019

Dátum skončenia realizácie projektu:

12/2019

Logo operačného programu:

 

Názov riadiaceho orgánu:

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Odkaz na internetové stránky riadiaceho orgánu a daného operačného programu:

 

www.op-kzp.sk/

Výška poskytnutého príspevku:

363 580,49 EUR

 

Súbor na stiahnutie Internetová správa_publicita.doc Internetová správa_publicita.doc (125.5 kB)

Spracovávanie osobných údajov v súlade s nariadením EP a Rady EÚ č. 2016/679 a zák. SR č. 18/2018

Prevádzkovateľ spracováva vaše osobné údaje v súlade s nariadením EP a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane osôb pri spracovaní osobných údajov a zákonom SR č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Prevádzkovateľ Obec Kláštor pod Znievom, M. Čulena 181, 038 43 Kláštor pod Znievom, IČO: 00316733 (ďalej len prevádzkovateľ) prehlasuje, že poveril externým výkonom zodpovednú osobu na zaistenie ochrany práv dotknutých osôb, čím dáva možnosť transparentne informovať o bezpečnostných incidentoch a zodpovedania akýchkoľvek dotazov a otázok zo strany dotknutej osoby.

kontakt na zodpovednú osobu:

email: jelamaruskinova@topprivacy.sk
 

Termíny streleckých podujatí na strelnici TRgO SPZ Martin na rok 2019

Slovenský poľovnícky zväz Martin, Turčianska regionálna organizácia v Martine informujú o streleckých podujatiach na strelnici TRgO SPZ Martin počas roku 2019: 

27.04.2019 - Kontrolné streľby členov OPK Martin

25.05.2019 - Okresný prebor 

01.06.2019 - Deň detí/strelecké ukážky

21.08.2019 - Strelecké preteky verejné

12.10.2019 - Seniorské preteky 


Okrem uvedených dátumov naša strelnica slúži aj na nastreľovanie poľovných zbraní.

Položky 1-10 z 13

webygroup

dnes je: 21.9.2019

meniny má: Matúš

podrobný kalendár

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

19289564

Úvodná stránka