Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Kláštor pod Znievom

Oznamy

Pozvánka + program na mimoriadne zasadnutie OZ

                                            Starostka obce Kláštor pod Znievom

                                                       Mgr. Erika Cintulová

                                                                      Zvoláva

                  V zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení mimoriadne zasadnutie

                           Obecného zastupiteľstva obce Kláštor pod Znievom

                                      Na: 19. júla 2019, t.j. v piatok o 18.00 hod.

                                           V budove obecného úradu v Kláštore pod Znievom

                                                                 S programom: 

 

 

1.     Otvorenie.

2.     Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.

3.     Schválenie programu.

4.     Kúpa multifunkčného nakladača na s.r.o. Služby obce Kláštor pod Znievom a možnosti 

     financovania.

5.     Aktualizácia Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja.

6.     Oprava uznesenia č. 13./6./2019- spolufinancovanie projektu z Úradu vlády.

7.     Návrh na schválenie podania žiadosti o spolufinancovaní projektu ZŠ Františka           Hrušovského  Zdravie na tanieri- Komunitné raňajky

8.     Interpelácie poslancov.

9.     Rôzne.

10.     Záver.

Spracovávanie osobných údajov v súlade s nariadením EP a Rady EÚ č. 2016/679 a zák. SR č. 18/2018

Prevádzkovateľ spracováva vaše osobné údaje v súlade s nariadením EP a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane osôb pri spracovaní osobných údajov a zákonom SR č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Prevádzkovateľ Obec Kláštor pod Znievom, M. Čulena 181, 038 43 Kláštor pod Znievom, IČO: 00316733 (ďalej len prevádzkovateľ) prehlasuje, že poveril externým výkonom zodpovednú osobu na zaistenie ochrany práv dotknutých osôb, čím dáva možnosť transparentne informovať o bezpečnostných incidentoch a zodpovedania akýchkoľvek dotazov a otázok zo strany dotknutej osoby.

kontakt na zodpovednú osobu:

email: jelamaruskinova@topprivacy.sk
 

Ambulancia všeob. lekárky - dovolenka

Vážení občania, 

oznamujeme vám, že vo štvrtok 18. a vo štvrtok 25. júla bude ambulancia všeobecnej lekárky v obci z dôvodu čerpania dovolenky zatvorená. 

Zastupovať bude MUDr. Ladislav Škyvra, od 08.00 do 11.00 hod., kasárne Sever, Jilemnického 6, 036 01 Martin. 

Pozvánka pre členov JDS - guľáš

ZO Jednoty dôchodcov Kláštor pod Znievom pozýva svojich členov na tradičný letný guľáš, ktorý bude vo štvrtok 18. júla 2019 na futbalovom ihrisku. Treba si priniesť misky a lyžice. 

Schválené VZN č. 1/2019 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce KpZ

Obec Kláštor pod Znievom zverejňuje: 

 

VZN č. 1/2019 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Kláštor pod Znievom,

 

ktoré bolo schválené na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Kláštore pod Znievom dňa 26. júna 2019 a nadobúda účinnosť 1. septembra 2019. 

 

Vyvesené a zverejnené dňa: 12.07.2019

Súťaž o najkrajšie priedomie

Po vynikajúcej skúsenosti z minulého roka sme sa aj tentokrát rozhodli vyhlásiť súťaž o najkrajšie priedomie v Kláštore pod Znievom.

Vaše priedomia môžete nahlasovať telefonicky do 20. júla 2019 na telefónne čísla obecného úradu: 0918 461 026 alebo 043/49 33 100. Víťazov čakajú opäť zaujímavé finančné výhry:

1. cena – 100 €

2. cena  -   70 €

3.cena    - 40 €.

Prihlásených bude koncom júla až začiatkom augusta posudzovať odborná porota zložená z členov Jednoty dôchodcov Slovenska v Kláštore pod Znievom.

Verejná vyhláška - oznámenie o začatí stavebného konania a pozvánka na ústne pojednávanie "2235 - Valča - Kláštor pod Znievom - prepoj VN č.269"

Stredoslovenská distribučná, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina podala dňa 29.10.2018 na tunajšom úrade žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu "2235 - Valča - Kláštor pod Znievom - prepoj VN č.269" na pozemkoch parc. č. KN-C 1177/1, KN-E 1308/2, 1318/2, 1436/30, 1436/6, 1436/31, KN-C 1245/2, 1201/4, KN-E 1386/2, KN-C 1435/1, 1435/3, k. ú. Valča, parc. č. KN-C 652, 567, 575, 649, 568, 663, k. ú. Slovany, parc. č. KN-E 1436, 1164/201, 164/2, 164/1, 162/1, 161/1, 160/2, 160/1, 159/2, 158/1, 1437/1, 173/201, 173/3, 173/4, 173/5, 173/6, 173/13, 174/101, 174/1, 175/5, 176/2, 176/8, 176/7, 176/10, 176/15, 429/104, 176/18, 177/3, 177/2, 177/2, 177/8, 178/4, 179/2, 180/2, 180/5, 181/2, 182/101, 182/1, 183/1, 183/2, 184/1, 185/1, 186/1, 1186/101, 186/102, 186/202, 1430/1, 186/301, 186/302, 186/4, 187/2, 188/2, 188/5, 189/2, 190/2, 190/5, 190/8, 191/2, 192/2, 192/5, 192/6, 192/9, 1438/1, 240, 241, 242, 244/1, k. ú. Lazany. Pre umiestnenie stavby bolo vydané obcou Kláštor pod Znievom územné rozhodnutie č. j. 143/278/2017-Ma zo dňa 21.12.2017. Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie. 

 

Obec Kláštor pod Znievom v súlade s ust. § 61 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. O územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov oznamuje účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie stavebnénho konania a na prerokovanie žiadosti nariaďuje ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním, ktoré sa uskutoční 

dňa 06.08.2019 o 13.00 hod. 
so stretnutím pozvaných 
na Obecnom úrade v Kláštore pod Znievom

 

Zverejnené dňa 04.04.2019

Verejná vyhláška - predĺženie platnosti územného rozhodnutia (rozhodnutie) "Realizácia optických sietí klaster KpZ-1 Kláštor pod Znievom, obec Vrícko"

Obec Kláštor pod Znievom ako príslušný a určený stavebný úrad podľa ust. § 119 ods. 1) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov na podklade žiadosti o predĺžení platnosti územného rozhodnutia, ktorú dňa 08.10.2018 podala

 

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES)
so sídlom Kollárova 8, 917 02 Trnava
IČO: 42 156 424
pracovisko BC Omnipolis, Trnavská cesta100/II, 821 01 Bratislava
(ďalej len navrhovateľ)

 

podľa § 40 ods. 3 stavebného zákona

 

predlžuje 

 

platnosť územného rozhodnutia, ktoré vydala obec Kláštor pod Znievom dňa 30.10.2015 pod č. j. 601/362/2015-Hu, právoplatné dňa 30.11.2015, ktorým bola umiestnená líniová telekomunikačná stavba

"Realizácia optických sietí klaster KpZ-1 Kláštor pod Znievom, obec Vrícko"

katastrálne územie KLáštor pod Znievom, Vrícko.

 

Platnosť rozhodnutia o umiestnení stavby sa predlžuje do 3 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia, nestráca však platnosť pokiaľ bude v tejto lehote podaná žiadosť o vydanie stavebného povolenia. 

 

Zároveň sa dopĺňajú podmienky pre umiestnenie a projektovú prípravu stavby ďalšieho stupňa konania: 
- Dodržať podmienky vyjadrenia Správy ciest ŽSK, M. Rázusa 104, 010 01 Žilina č. 47/2019/SCŽSKMT-77 zo dňa 10.06.2019. 


 

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na správny orgán, ktorý ho vydal - Obec Kláštor pod Znievom, a to podľa ust. § 53 a § 54 správneho poriadku. 15 dňová lehota pre podanie odvolania začína nasledujúci deň po dni zvesenia verejnej vyhlášky z úradnej tabule správneho orgánu, ktorý rozhodnutie vydal. Podľa prvej hlavy tretej časti Správneho súdneho poriadku je toto rozhodnutie preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov. 

 

Zverejnené dňa 04.07.2019

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Martine v súlade s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov 

 

vyhlasuje 

čas zvýšeného nebezpečenstva a vzniku požiaru 

 

v územnom obvode okresov Martin a Turčianske Teplice

od 1. júla 2019 od 08.00 hod. do odvdolania

 

V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti. 

 

Fyzickým osobám sa podľa § 14 ods. 2 písm. a), b) a c) zákona č. 314 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predisov na lesných pozemkoch, v ich ochrannom pásme a na trávnatých porastoch zakazuje najmä: 

- vypaľovať porasty bylín, kríkov, stromov a zakladať oheň

-fajči, odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, 

- spaľovať horľavé látky na lesných pozemkoch, pre ktoré je vyhlásený čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru a v ich ochrannom pásme

 

Vlastníci, správcovia alebo užívatelia lesných pozemkov v súvislosti s ochranou lesa pred požiarom sú podľa § 6b zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a podľa § 10 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov povinní najmä:

- zabezpečovať v lesoch a v ich ochrannom pásme hliadkovaciu činnosť, pre osoby vykonávajúce hliadkovaciu činnosť vypracúvať časový harmonogram s určením trasy pochôdzok a s uvedením konkrétnych časov a miest, kde sa má hliadkovacia služba v danom čase nachádzať; zabezpečiť jej vhodný systém spojenia s ohlasovňou požiarov, 

- zabezpečiť umiestnenie potrebného množstva protipožiarneho náradia na určenom miest v závislosti od plochy lesných porastov, 

- udržiavať existujúce prejazdové cesty, zvážnice a zdroje vody v stave, ktorý umožňuje bezproblémový príjazd hasičských jednotiek a ich využitie na účinný zásah, 

- prijímať osobitné opatrenia pre priestory postihnuté kalamitou, zamerané najmä na: 
-urýchlené odstraňovanie dreva a ďalšieho horľavého odpadu z blízkosti objektov, 
-vytváranie rozčleňovacích pásov na zabránenie šírenia požiaru, 
-prednostné zabezpečenie prejazdnosti lesných ciest a zvážnic pre hasičskú techniku, 
-vybaviť prenosnými hasiacimi prístrojmi pracovné stroje, napríklad lesné kolesové traktory, harvestory a iné vozidlá, ktoré sa používajú na spracovanie dreva a zvyškov po ťažbe. Tieto pracovné stroje vybaviť účinným zachytávačom iskier. 

 

Kláštorský jarmok - prihláška 2019

Obec Kláštor pod Znievom Vás pozýva na

KLÁŠTORSKÝ JARMOK 2019

Obec Kláštor pod Znievom Vás po veľmi úspešných štyroch ročníkoch jarmoku pozýva na Kláštorský jarmok 2019. Pre návštevníkov bude aj tento rok pripravený bohatý sprievodný program – hudobné vystúpenia, atrakcie, detský svet a ďalšie.

Jarmok sa uskutoční v sobotu 31.8.2019.
Predajná doba 8.00 – 20.00
.
Predajné miesto má rozmer 3 x 2 m , je možné rezervovať̌ viac predajných miest.

 

Cenník:

1. Remeselníci s ukážkami výroby 8 EUR/predajné miesto 3 x 2

2. Tradičné remeselné výrobky – (výrobky ľudových umelcov, vyrezávané lyžice, varešky, pletené košíky, drobné výrobky z dreva, ostatné drevené výrobky, hrnčiarske, kováčske a plechárske výrobky, výšivky a ostatné ručné práce, domáce tkané koberce, ľudové výrobky z kože, klobúky) 17 EUR/predajné miesto 3 x 2 m

3. Ostatní komerční predajcovia 25 EUR/predajné miesto 3 x 2

4. Predajcovia sortimentu: med, medovina, cukrovinky, turecký med, cukrová vata, víno (fľaškové), ovocné vína, burčiak, hračky, balóny 30 EUR/predajné miesto 3 x 2

 5. Gastro prevádzky – priestor pri hlavnom pódiu 120 EUR/predajné miesto 3 x 2, 80 EUR/predajné miesto 3 x 2 v jarmočisku

- Pri stánkoch s parkovaním (kde sa auto využíva ako príručný sklad) parkovné 8 EUR

- elektrická prípojka 5 EUR

Splatnosť pri rezervácii poplatku je bezhotovostným prevodom do 17.8.2019.
Uzávierka prihlášok je 17.8.2019.
 Prihlášku bude možné poslať poštou na adresu:

Obecný úrad Kláštor pod Znievom, M. Čulena 181,
038 43 Kláštor pod Znievom

alebo elektronicky na : obecklastorjarmok@gmail.com

Rezervácia predajného miesta bude platná až po podaní prihlášky a zaplatení poplatku. Rezervácia predajných miest bude prebiehať od 1.8.2019. Viac informácií na: FB: Kláštorský jarmok email: obecklastorjarmok@gmail.com a na tel. č. 0918 461 026

 

K prihláške, prosím, pripojte aj potrebnú dokumentáciu.

 

Prihlášku nájdete ako súbor na stiahnutie pri ozname. 

Súbor na stiahnutie prihláška2019.docx prihláška2019.docx (14.7 kB)
Položky 1-10 z 15

webygroup

dnes je: 18.7.2019

meniny má: Kamila

podrobný kalendár

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

18930619

Úvodná stránka