Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Kláštor pod Znievom

Okresný úrad MT - Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu obce Kláštor pod Znievom, Návrh - oznámenie

Obstarávateľ, Obec Kláštor pod Znievom, M. Čulena 181, 038 43 Kláštor pod Znievom, doručil Okresnému úradu Martin, odboru starostlivosti o životné prostredie podľa § 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu Zmeny a doplnky č.1 Územného plánu obce Kláštor pod Znievom, Návrh, ktoré Vám podľa § 6 ods. 2 zákona ako dotknutej obci zasielame.


Okresný úrad Martin, odbor starostlivosti o životné prostredie vyzýva príslušnú obec, aby ste podľa § 6 ods. 5 zákona ako dotknuté obce informovali do 3 dní od doručenia tohto oznámenia o tomto oznámení verejnosť spôsobom v mieste obvyklým a zároveň verejnosti oznámili, kedy a kde je možné do oznámenia nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie. Oznámenie musí byť verejnosti sprístupnené najmenej po dobu 14 dní od jeho doručenia.


Zároveň Vás upozorňujeme, že strategický dokument svojimi parametrami podlieha zisťovaciemu konaniu podľa § 7 zákona, v ktorom Okresný úrad Martin, odbor starostlivosti o životné prostredie rozhodne, či sa uvedený dokument bude alebo nebude posudzovať podľa zákona. Nakoľko pri svojom rozhodovaní prihliada podľa § 7 ods. 4 písm. c) zákona i na stanoviská v zmysle § 6 ods. 6 zákona, dovoľujeme si Vás požiadať, aby ste vo Vašom písomnom stanovisku vyjadrili i názor, či predložený strategický dokument má alebo nemá byť posudzovaný podľa zákona.


Vaše písomné stanovisko k uvedenému oznámeniu podľa § 6 ods. 6 zákona žiadame doručiť na adresu tunajšieho Okresného úradu Martin, odboru starostlivosti o životné prostredie najneskôr do 15 dní od jeho doručenia. Prosíme o zaslanie Vášho stanoviska aj elektronickou poštou (Word formát) na adresu
marta.rajnicova2@minv.sk
.
Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko na Okresný úrad Martin, odbor starostlivosti o životné prostredie do 15 dní od doby, keď bola o oznámení informovaná.

Uvedené oznámenie o strategickom dokumente je zverejnené aj na internetovej stránke
https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/upn-o-klastor-pod-znievom-zmeny-doplnky-c-1

Ing. Miroslav Matula
vedúci odboru

 

Toto oznámenie má charakter verejnej vyhlášky, musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce podľa § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov. Posledný deň lehoty vyvesenia je dňom doručenia. Zároveň žiadame o zverejnenie verejnej vyhlášky aj iným spôsobom v mieste obvyklým podľa vyššie citovaného ustanovenia.

Vyvesené dňa: 17.09.2019

Súbor na stiahnutie OÚ MT - ÚPN.pdf OÚ MT - ÚPN.pdf (310.9 kB)

webygroup

dnes je: 19.10.2019

meniny má: Kristián

podrobný kalendár

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

19500959

Úvodná stránka