Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Kláštor pod Znievom

Oznámenie o vyhlásení verejnej obchodnej súťaže

Obec Kláštor pod Znievom, na základe súhlasu a schválenia Obecným zastupiteľstvom v Kláštore pod Znievom, prijatým na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Kláštore pod Znievom dňa 26.06.2019, č. uznesenia 12/6/2019 zverejňuje nasledovné

Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže

 podľa ustanovení § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a ustanovení § 281 až § 288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov na podávanie návrhov na uzavretie kúpnej zmluvy.

 

Obec Kláštor pod Znievom vyhlasuje verejnú obchodnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy za účelom prevodu vlastníckeho práva k nehnuteľnému majetku vyhlasovateľa. 

Predmetom obchodnej verejnej súťaže je predaj nehnuteľného majetku obce Kláštor pod Znievom, a to pozemok, parcela reg. “C“ KN, parc. č. 496/2, druh pozemku: trvalý trávny porast o výmere: 1860 m2, kat. územie: Kláštor pod Znievom, zapísaný na liste vlastníctva č. 700, pre kat. územie: Kláštor pod Znievom, obec: Kláštor pod Znievom, okres: Martin (ďalej ako „nehnuteľnosť“ alebo „predmet obchodnej verejnej súťaže“).

Miesto a lehota na predkladanie súťažného návrhu: do 16.08.2019 do 12.00 hod. Vyhlasovateľ neuhrádza navrhovateľovi náklady, ktoré mu vznikli v súvislosti s účasťou v súťaži.

Podrobnejšie informácie o súťaži sú uvedené v podmienkach verejnej obchodnej súťaže, ktoré tvoria prílohu oznamu. 

Zverejnené dňa 22.07.2019

Súbor na stiahnutie VOS parc. č. 496_2.pdf VOS parc. č. 496_2.pdf (269.4 kB)

webygroup

dnes je: 21.8.2019

meniny má: Jana

podrobný kalendár

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

19100600

Úvodná stránka