Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Kláštor pod Znievom

Verejná vyhláška - predĺženie platnosti územného rozhodnutia (rozhodnutie) "Realizácia optických sietí klaster KpZ-1 Kláštor pod Znievom, obec Vrícko"

Obec Kláštor pod Znievom ako príslušný a určený stavebný úrad podľa ust. § 119 ods. 1) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov na podklade žiadosti o predĺžení platnosti územného rozhodnutia, ktorú dňa 08.10.2018 podala

 

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES)
so sídlom Kollárova 8, 917 02 Trnava
IČO: 42 156 424
pracovisko BC Omnipolis, Trnavská cesta100/II, 821 01 Bratislava
(ďalej len navrhovateľ)

 

podľa § 40 ods. 3 stavebného zákona

 

predlžuje 

 

platnosť územného rozhodnutia, ktoré vydala obec Kláštor pod Znievom dňa 30.10.2015 pod č. j. 601/362/2015-Hu, právoplatné dňa 30.11.2015, ktorým bola umiestnená líniová telekomunikačná stavba

"Realizácia optických sietí klaster KpZ-1 Kláštor pod Znievom, obec Vrícko"

katastrálne územie KLáštor pod Znievom, Vrícko.

 

Platnosť rozhodnutia o umiestnení stavby sa predlžuje do 3 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia, nestráca však platnosť pokiaľ bude v tejto lehote podaná žiadosť o vydanie stavebného povolenia. 

 

Zároveň sa dopĺňajú podmienky pre umiestnenie a projektovú prípravu stavby ďalšieho stupňa konania: 
- Dodržať podmienky vyjadrenia Správy ciest ŽSK, M. Rázusa 104, 010 01 Žilina č. 47/2019/SCŽSKMT-77 zo dňa 10.06.2019. 


 

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na správny orgán, ktorý ho vydal - Obec Kláštor pod Znievom, a to podľa ust. § 53 a § 54 správneho poriadku. 15 dňová lehota pre podanie odvolania začína nasledujúci deň po dni zvesenia verejnej vyhlášky z úradnej tabule správneho orgánu, ktorý rozhodnutie vydal. Podľa prvej hlavy tretej časti Správneho súdneho poriadku je toto rozhodnutie preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov. 

 

Zverejnené dňa 04.07.2019


webygroup

dnes je: 24.10.2019

meniny má: Kvetoslava

podrobný kalendár

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

19550786

Úvodná stránka