Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Kláštor pod Znievom

Oznamy

Dodatočné pristavenie veľkokapacitných kontajnerov

Milí spoluobčania, 

pre veľký záujem budú v obci v piatok 26. apríla 2019 pristavené 2 veľkokapacitné kontajnery určené na nadrozmerný odpad a drobný stavebný odpad (NIE na pneumatiky, zelený odpad a pod.). Kontajnery budú umiestnené: 

- pred obecným úradom, 
- v miestnej časti Stanica (pri futbalovom ihrisku). 

Kontajnery budú k dispozícii do pondelka 29. apríla 2019. 

Pozvánka na zasadnutie stavebnej komisie

Dňa 24. apríla 2019 sa o 18.30 hod. v školskej jedálni pri ZŠ F. Hrušovského uskutoční štvrté zasadnutie členov Komisie územného plánovania, výstavby, dopravy a životného prostredia. 

Program plánovaného zasadnutia nájdete v priloženom PDF súbore. 

Súbor na stiahnutie Pozvánka č.4.pdf Pozvánka č.4.pdf (617.5 kB)

Oznámenie o vyhlásení výberového konania - riaditeľ/ka ZŠ F. Hrušovského KpZ

Obec Kláštor pod Znievom v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

 

v y h l a s u j e

výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/riaditeľky

Základnej školy Františka Hrušovského, Gymnaziálna 197, 038 43 Kláštor pod Znievom

 

druh pracovného pomeru: hlavný

predpokladaný nástup: 01.07.2019

mzdové ohodnotenie: v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

kvalifikačné predpoklady a požiadavky:

 • osobitné kvalifikačné požiadavky uchádzača na vykonávanie funkcie riaditeľa školy podľa zákona NR SR č.317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov,
 • najmenej 5 rokov pedagogickej praxe,
 • absolvovanie 1. atestácie, (1.kvalifikačnej skúšky alebo jej náhrady),
 • bezúhonnosť,
 • zdravotná spôsobilosť.

 

zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná prihláška do výberového konania,
 • overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
 • štruktúrovaný profesijný životopis,
 • doklad o absolvovaní 1. atestácie, alebo jej náhrady,
 • doklad o dĺžke pedagogickej praxe,
 • písomne spracovaná koncepcia rozvoja školy,
 • lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon funkcie riaditeľa/riaditeľky,
 • písomný súhlas so spracovaním osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Uchádzači, ktorí splnia kvalifikačné predpoklady a požiadavky, budú pozvaní na výberové konanie najmenej 7 dní pred jeho začatím.

 

Prihlášky spolu s požadovanými dokladmi, v súlade s kvalifikačnými predpokladmi a požiadavkami, doručte osobne alebo poštou na adresu Obecný úrad Kláštor pod Znievom, M. Čulena 181, 038 43 Kláštor pod Znievom.

 

Obálku označte heslom: „Výberové konanie RZŠ F. Hrušovského – neotvárať!“

Uzávierka prijímania obálok je do 13.05.2019.

 

Zverejnené dňa 16.04.2019

 

Oznámenie v PDF formáte s priradeným reg. číslom tvorí prílohu tohto oznamu. 

Súbor na stiahnutie výber. konanie - riaditeľka ZŠ KpZ.pdf výber. konanie - riaditeľka ZŠ KpZ.pdf (293.2 kB)

Materská škola Kláštor pod Znievom - zápis 2019/2020

 

Materská škola Kláštor pod Znievom   

Zápis na školský rok 2019/2020

Deti sa do materskej školy prijímajú na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží riaditeľke MŠ spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa a o očkovaní od všeobecného lekára pre deti a dorast. Žiadosť podaná bez tohto potvrdenia nie je kompletná a nebude akceptovaná.

Termín zápisu: 29. 4. – 3. 5. 2019

Miesto vyzdvihnutia a podávania žiadostí: MŠ Kláštor pod Znievom v čase  od 12:00 – 13:00 a 15:30 - 16:30 hod. 

Podmienky prijatia: Na predprimárne vzdelávanie do MŠ sa prednostne prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku do 31. 8. 2019, deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou a deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou. Po uplatnení týchto kritérií bude riaditeľka materskej školy zohľadňovať ešte tieto kritéria:

 • Dosiahnutý vek dieťaťa 3 roky  do 31. augusta 2019
 • Trvalý  pobyt  dieťaťa  v Kláštore pod Znievom
 • Individuálna situácia dieťaťa (osirelé dieťa - nutné predložiť doklad z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny)
 • Dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami:
 • Dieťa s nadaním
 • Dieťa zo sociálne znevýhodneného prostredia
 • Pre deti so zdravotným znevýhodnením nemáme vytvorené vhodné materiálne podmienky.

Písomné rozhodnutie o prijatí, resp. o neprijatí dieťaťa do materskej školy si zákonný zástupca môže vyzdvihnúť v MŠ 22.- 24. 5. 2019.

 

Žiadosť si môžete stiahnuť na linku: 

https://drive.google.com/file/d/0B1Y91i9leU3PZXFJei04Qy00Mkk/view 

alebo ako prílohu tohto oznamu. 

 

 

 

Súbor na stiahnutie žiadosť o prijatie do MŠ.pdf žiadosť o prijatie do MŠ.pdf (101.8 kB)

Ponuka práce - externá účtovníčka, externý účtovník

Obec Kláštor pod Znievom hľadá externú účtovníčku/externého účtovníka - na faktúru (účtovanie všeobecnej ambulancie lekára, mzdy) pre obecnú spoločnosť s ručením obmedzeným Služby obce Kláštor pod Znievom s. r. o.. Podrobné informácie o ponúkanej pozícii získate na telefónnom čísle 0911 253 880 priamo u p. starostky Mgr. Eriky Cintulovej. 

Pozvánka na rokovanie, oznámenie a žiadosť o predloženie pripomienok - Lesný celok Turčianske Teplice

Okresný úrad Žilina, odbor opravných prostriedkov, referát lesného hospodárstva (ďalej len OU ZA OOP) oznamuje, že dňa 28.02.2019 bola vyhotoviteľom programu starostlivosti o lesy - Slovenskou lesníckou spoločnosťou a. s. Banská Bystrica predložená správa o doterajšom hospodárení a o určení zásad na vyhotovenie programu starostlivosti o lesy (ďalej len správa) pre lesný celok Turčianske Teplice. 

Správa spolu s pripomienkami a predloženými požiadavkami na vyhotovenie programu starostlivosti bude prerokovaná dňa 07.05.2019 o 09.00 hod. vo veľkej sále nad Domom potravín v Blatnici.

Pripomienky k správe a požiadavky na vypracovanie programu starostlivosti o lesy pre lesný celok Turčianske Teplice zasielajte tak, aby boli doručené na adresu Okresný úrad Žilina, odbor opravných prostriedkov, referát lesného hospodárstva, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina do 07.05.2019

Podrobnejšie informácie nájdete v priloženom PDF súbore. 

Voľby do Európskeho parlamentu 2019 - doručovanie žiadostí o hlas. preukaz

OBEC   KLÁŠTOR      POD      ZNIEVOM

Obecný úrad,  Kláštor pod Znievom, M. Čulena 181/50

________________________________________________________________

 

 

   VOĽBY   DO   EURÓPSKEHO  PARLAMENTU   V ROKU  2019

OZNÁMENIE

 

Adresa na doručenie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu v obci Kláštor pod Znievom pre voľby do Európskeho parlamentu, konaných dňa 25. mája 2019

 

 

                                                                       obecklastor@obecklastor.sk

 

V Kláštore  pod Znievom 8. apríla 2019

Oznámenie - voľby do Európskeho parlamentu 2019

OBEC   KLÁŠTOR      POD      ZNIEVOM

Obecný úrad,  Kláštor pod Znievom, M. Čulena 181/50

________________________________________________________________

 

 

   VOĽBY   DO   EURÓPSKEHO  PARLAMENTU   V ROKU  2019

OZNÁMENIE

 

Adresa na doručenie oznámení o delegovaní členov a náhradníkov do miestnych volebných komisií v obci Kláštor pod Znievom pre voľby do Európskeho parlamentu, konaných dňa 25. mája 2019.

 

 

                                                                       obecklastor@obecklastor.sk

 

V Kláštore  pod Znievom 26. marca 2019

Kláštorský jarmok - prihláška 2019

Obec Kláštor pod Znievom Vás pozýva na

KLÁŠTORSKÝ JARMOK 2019

Obec Kláštor pod Znievom Vás po veľmi úspešných štyroch ročníkoch jarmoku pozýva na Kláštorský jarmok 2019. Pre návštevníkov bude aj tento rok pripravený bohatý sprievodný program – hudobné vystúpenia, atrakcie, detský svet a ďalšie.

Jarmok sa uskutoční v sobotu 31.8.2019.
Predajná doba 8.00 – 20.00
.
Predajné miesto má rozmer 3 x 2 m , je možné rezervovať̌ viac predajných miest.

 

Cenník:

1. Remeselníci s ukážkami výroby 8 EUR/predajné miesto 3 x 2

2. Tradičné remeselné výrobky – (výrobky ľudových umelcov, vyrezávané lyžice, varešky, pletené košíky, drobné výrobky z dreva, ostatné drevené výrobky, hrnčiarske, kováčske a plechárske výrobky, výšivky a ostatné ručné práce, domáce tkané koberce, ľudové výrobky z kože, klobúky) 17 EUR/predajné miesto 3 x 2 m

3. Ostatní komerční predajcovia 25 EUR/predajné miesto 3 x 2

4. Predajcovia sortimentu: med, medovina, cukrovinky, turecký med, cukrová vata, víno (fľaškové), ovocné vína, burčiak, hračky, balóny 30 EUR/predajné miesto 3 x 2

 5. Gastro prevádzky – priestor pri hlavnom pódiu 120 EUR/predajné miesto 3 x 2, 80 EUR/predajné miesto 3 x 2 v jarmočisku

- Pri stánkoch s parkovaním (kde sa auto využíva ako príručný sklad) parkovné 8 EUR

- elektrická prípojka 5 EUR

Splatnosť pri rezervácii poplatku je bezhotovostným prevodom do 17.8.2019.
Uzávierka prihlášok je 17.8.2019.
 Prihlášku bude možné poslať poštou na adresu:

Obecný úrad Kláštor pod Znievom, M. Čulena 181,
038 43 Kláštor pod Znievom

alebo elektronicky na : obecklastorjarmok@gmail.com

Rezervácia predajného miesta bude platná až po podaní prihlášky a zaplatení poplatku. Rezervácia predajných miest bude prebiehať od 1.8.2019. Viac informácií na: FB: Kláštorský jarmok email: obecklastorjarmok@gmail.com a na tel. č. 0918 461 026

 

K prihláške, prosím, pripojte aj potrebnú dokumentáciu.

 

Prihlášku nájdete ako súbor na stiahnutie pri ozname. 

Súbor na stiahnutie prihláška2019.docx prihláška2019.docx (14.7 kB)

Štatistický úrad Slovenskej republiky - zisťovanie SILC

Milí občania,

Slovenská republika sa prostredníctvom Štatistického úradu SR zapojila do realizácie Zisťovania o príjmoch a životných podmienkach domácností (EU SILC).

Na Slovensku bolo do zisťovania pre rok 2019  vybraných 350 obcí, medzi nimi aj Kláštor pod Znievom. 

Zisťovania sa uskutoční v dňoch od 4. februára do 28. júna 2019 .

V tomto období vybrané domácnosti navštívi pracovník poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný sa preukázať osobitným poverením.

 

Bližšie info - viď priložený súbor!

Súbor na stiahnutie Štatistický úrad SR - Zisťovanie SILC.pdf Štatistický úrad SR - Zisťovanie SILC.pdf (391.5 kB)
Položky 1-10 z 15

webygroup

dnes je: 24.4.2019

meniny má: Juraj

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

18499541

Úvodná stránka