Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Kláštor pod Znievom

Ohlásenie stav. úradu

Ohlásenie stavebnému úradu sa vyžaduje

 - pri drobných stavbách, čo sú stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu (napr. pre stavbu rodinného domu, pre stavbu chaty a pod.) : 
      - prízemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a výška 5 m (napr. kôlne, letné kuchyne, prístrešky, stavby na chov drobného zvieratstva, sauny, práčovne, garáže),
      - podzemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a hĺbka 3 m (napr. žumpy, samostatné pivnice),
      - stavby organizácií na lesnej pôde, slúžiace na zabezpečovanie lesnej výroby a poľovníctva, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 30 m2 a výška 5 m (napr. sklady krmiva, náradia alebo hnojiva),
      - oplotenie
      - prípojky stavieb na verejné rozvodné siete a kanalizáciu
      - nástupné ostrovčeky hromadnej verejnej dopravy, priechody cez chodníky a na susedné pozemky, priepusty a pod. 


 - pri stavebných úpravách, ktorými sa podstatne nemení vzhľad stavby, nezasahuje sa do nosných konštrukcií stavby, nemení sa spôsob užívania stavby a neohrozujú sa záujmy spoločnosti – napr. uzatvorenie schodiska, prekrytie schodiska ap.,
 - pri udržiavacích prácach, ktoré by mohli ovplyvniť stabilitu stavby, požiarnu bezpečnosť stavby, jej vzhľad alebo životné prostredie – napr. zateplenie stavby, výmena strešných latiek (bez zásahu do konštrukcie krovu) a pri všetkých udržiavacích prácach na stavbe, ktorá je kultúrnou pamiatkou 
 - pri telekomunikačných stavbách umiestňovaných na existujúcich objektoch, ktoré nepresahujú výšku 6 m, šírku 2,5 m a nezasahujú do nosných konštrukcií stavby, pri prízemných telekomunikačných stavbách, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a výška 4,5 m, pri výmene alebo dopĺňaní telekomunikačných zariadení na existujúcich telekomunikačných stavbách, keď nedôjde k zmene stavby

Stavebník je povinný drobnú stavbu, stavebnú úpravu a udržiavacie práce vopred písomne ohlásiť stavebnému úradu, ktorým je príslušná obec. Stavebný úrad môže určiť, že ohlásenú drobnú stavbu, stavebnú úpravu alebo udržiavacie práce je možné uskutočniť len na základe stavebného povolenia.

 

Ohlásenie drobnej stavby obsahuje:

 - meno, priezvisko a adresu stavebníka,

 - účel, rozsah a miesto stavby,

 - druh a parcelné číslo pozemku podľa katastra nehnuteľností,

 - vyhlásenie kvalifikovanej osoby, že bude zabezpečovať vedenie stavby (prehlásenie o vykonávaní stavebného dozoru, odborná spôsobilosť dokladovaná pečiatkou, resp. doklad o ukončení vzdelania stavebného zamerania),

 - ak sa pri uskutočňovaní stavby majú použiť susedné nehnuteľnosti – vyjadrenie vlastníkov tejto nehnuteľnosti.

 

K ohláseniu drobnej stavby sa pripojí:

 - doklad, ktorým sa preukazuje vlastnícke alebo iné právo k pozemku (napr. list vlastníctva, nájomná zmluva a pod.),

 - overený jednoduchý situačný výkres v dvoch vyhotoveniach, ktorý obsahuje vyznačenie umiestnenia stavby na pozemku, vrátane odstupov od hraníc so susednými pozemkami a od susedných stavieb a stavebné riešenie stavby,

 - jednoduchý technický opis stavby a uvedenie výšky stavby,

 - rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy – ak ich stavebník zabezpečil pred ohlásením stavby,

 - všetky prílohy uvedené v žiadosti.

 

Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác obsahuje:

 - meno, priezvisko a adresu stavebníka,

 - údaj, na ktorej stavbe sa majú úpravy alebo práce uskutočniť,

 - rozsah a účel úprav a ich jednoduchý technický opis.

 

K ohláseniu stavebných úprav a udržiavacích prác sa pripojí:

 - doklad preukazujúci vlastnícke alebo iné právo k stavbe, možno ho nahradiť čestným vyhlásením,

 - písomná dohoda s vlastníkom stavby, ak úpravu alebo udržiavacie práce bude uskutočňovať nájomca,

 - stanovisko orgánu štátnej pamiatkovej starostlivosti ak ide o stavebnú úpravu alebo udržiavacie práce na stavbe, ktorá je kultúrnou pamiatkou, alebo sa nachádza v pamiatkovom chránenom území.

 


Drobnú stavbu alebo stavebnú úpravu môže stavebník uskutočniť len na základe písomného oznámenia stavebného úradu, že proti ich uskutočneniu nemá námietok. Ak nie je žiadosť o ohlásenie kompletná, správny orgán pomôže žiadateľovi nedostatky odstrániť, prípadne ho vyzve, aby ich v určenej lehote odstránil, súčasne ho poučí, že inak konanie zastaví.


Treba dbať na správnu aplikáciu stavebného zákona pri posudzovaní ohlásených stavieb - najmä pri zmenách dokončených stavieb, kedy zmenou dokončenej stavby, ktorá podlieha stavebnému konaniu, je prístavba, ktorou sa stavba pôdorysne rozširuje a je navzájom prevádzkovo spojená s jestvujúcou stavbou.

Udržiavacie práce môže stavebník vykonať, pokiaľ stavebný úrad do 30 dní odo dňa ohlásenia neurčí, že tieto práce podliehajú stavebnému povoleniu.

Ak sa majú stavebné úpravy alebo udržiavacie práce uskutočniť na stavbe, ktorá je kultúrnou pamiatkou, priloží stavebník k ohláseniu stanovisko orgánu pamiatkovej starostlivosti.

 


Ohlásenie sa nevyžaduje pri bežných udržiavacích prácach, ktorými sú napr.: 
 -  opravy fasády, opravy a výmena strešnej krytiny alebo povrchu plochých striech, výmena odkvapových žľabov a odtokových zvodov, 
 - opravy oplotenia a výmena jeho častí, ak sa tým nemení jeho trasa,
 - opravy a výmena vnútorných nenosných priečok, omietok, obkladov, podláh a dlažby, komínov, okien, dverí a schodišťových zábradlí, 
 - údržba, opravy a výmena vnútorných rozvodov, vykurovacích kotlov a telies, ak sa tým zásadne nemení jeho napojenie na verejné vybavenie územia ani nezhorší vplyv stavby na okolie alebo životné prostredie,
 - výmena zariaďovacích predmetov,
 - maliarske a natieračské práce.


 

webygroup

dnes je: 23.10.2019

meniny má: Alojzia

podrobný kalendár

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

19543203

Úvodná stránka