Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Kláštor pod Znievom

Obecné zastupiteľstvo

Zástupca starostu

Ing. Ľudovít Smik


 

 

Poslanci obecného zastupiteľstva

Ján Baleja

Ján Cincík

František Cipár

Bc. Andrea Meriačová

Milan Mizera


 
 

Viera Novosedliaková

Mgr. Michal Pyšný

Ing. Ľudovít Smik

Ing. Pavol Štrba


 

 

 

 

 

Obecné  zastupiteľstvo 

Obecné zastupiteľstvo ( OZ) je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov, zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce na 4 roky. Počet poslancov obce Kláštor pod Znievom je 9. OZ sa schádza podľa potreby, najmenej však raz za dva mesiace. Poslanci prijímajú všeobecné záväzné nariadenia - "obecné zákony" a tým rozhodujú o základných otázkach života obce.

 

 • Obecné  zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä je mu vyhradené:

  - určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu, ktorý užíva, 
 • - schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním,
 • - schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný účet obce,
 • - schvaľovať emisiu komunálnych dlhopisov, rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky, o prevzatí záruky za poskytnutie návratnej finančnej výpomoci so štátneho rozpočtu,
 • - schvaľovať územný plán obce alebo jej časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života obce,
 • - rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane alebo miestneho poplatku podľa osobitných predpisov,
 • - určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku a verejnej dávky a rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky,
 • - vyhlasovať hlasovanie obyvateľov obce o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce a zvolávať verejné zhromaždenia občanov,
 • - uznášať sa na nariadeniach,
 • - schvaľovať dohody o medzinárodnej spolupráci a členstvo obce v medzinárodnom združení,
 • - určovať organizáciu obecného úradu a určovať plat starostu obce a hlavného kontrolóra,
 • - zriaďovať funkciu hlavného kontrolóra a určovať mu rozsah pracovného úväzku,
 • - schvaľovať poriadok odmeňovania zamestnancov obce vypracovaný podľa osobitného predpisu,
 • - zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie obce a na návrh starostu vymenúvať a odvolávať ich riaditeľov, zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov obce do ich štatutárnych a kontrolných orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť obce v právnickej osobe,
 • - schvaľovať združovanie obecných  prostriedkov a činností a účasť v združeniach, ako aj zriadenie spoločného regionálneho alebo záujmového fondu,
 • - zriaďovať a zrušovať orgány potrebné na samosprávu obce a určovať náplň ich práce,
 • - udeľovať čestné občianstvo obce, obecné vyznamenania a ceny,
 • - ustanoviť erb, vlajku, pečať obce, prípadne znelku obce.

 

 

 • Orgánmi obecného zastupiteľstva sú: 

  - obecný  úrad ako výkonný orgán obecného zastupiteľstva a starostu,
 • - komisie obecného zastupiteľstva ako poradné, iniciatívne a kontrolné orgány,
 • - hlavný kontrolór obce ako kontrolný organizačný útvar, 

 

webygroup

dnes je: 21.1.2019

meniny má: Vincent

 • Pondelok-3-13graphic-icon
 • Utorok-3-16graphic-icon
 • Streda-2-8graphic-icon

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

16715858

Úvodná stránka