Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Kláštor pod Znievom

Pohrebisko

Na tomto mieste sme pre Vás pripravili register hrobových miest na cintoríne v Kláštore pod Znievom.


Detaily jednotlivých hrobov ako aj mapu cintorína nájdete na stránke www.pohrebiskasr.sk.

 

 

Národná rada Slovenskej republiky schválila s účinnosťou od 1. 11. 2005 zákon č. 470/2005 Z. z. o pohrebníctve a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. Zákon o pohrebníctve upravuje pôsobnosť orgánov štátnej správy a obcí, práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb v súvislosti so zaobchádzaním s ľudskými pozostatkami a s ľudskými ostatkami, s prevádzkovaním pohrebnej služby, krematória, pohrebiska, s prevádzkovaním balzamovania alebo konzervácie ľudských pozostatkov.

Obce sú povinné zriaďovať verejné pohrebiská vo svojom katastrálnom území alebo zabezpečiť pochovávanie na pohrebisku v inej obci. Pohrebiskom sa rozumie cintorín, kolumbárium, urnový háj, rozptylová lúka a vsypová lúka.

Pohrebisko môže prevádzkovať samotná obec alebo ho môže dať do prevádzky inému subjektu. Zmenou prevádzkovateľa pohrebiska však nesmie dôjsť k narušeniu prevádzky pohrebiska. Každé pohrebisko musí mať prevádzkový poriadok, ktorý schvaľuje obec a príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva. Prevádzkový poriadok pohrebiska upravuje rozsah služieb poskytovaných na pohrebisku, povinnosti prevádzkovateľa pohrebiska a osôb vykonávajúcich činnosti potrebné na zabezpečenie prevádzky pohrebiska, povinnosti nájomcu pri údržbe hrobového miesta (je to miesto na pohrebisku určené na vybudovanie hrobu, hrobky alebo miesto na uloženie urny). Prevádzkový poriadok pohrebiska ďalej upravuje čas, keď je pohrebisko prístupné verejnosti, spôsob ukladania ľudských pozostatkov a plán miest na pochovávanie, dĺžku času tlenia a cenník služieb.
Čas tlenia je doba, po ktorú musia byť ľudské ostatky uložené v hrobe. Je to najmenej 10 rokov, pričom dĺžku času tlenia pre pohrebisko ustanoví prevádzkovateľ pohrebiska v prevádzkovom poriadku pohrebiska na základe výsledkov hydrogeologického prieskumu a posudku regionálneho úradu verejného zdravotníctva. Pred uplynutím času tlenia sa môžu do toho istého hrobu uložiť ďalšie ľudské pozostatky, ak je možné umiestniť ich nad úroveň naposledy pochovaných ľudských ostatkov a vrstva uľahnutej zeminy nad rakvou bude najmenej jeden meter. Do hrobky je možné uložiť aj viacero rakiev s ľudskými pozostatkami a s ľudskými ostatkami. Rakva uložená do hrobky musí byť zabezpečená pred únikom zápachu do okolia a musí byť vyrobená tak, aby chránila ľudské ostatky pred hlodavcami. Hrob na ukladanie ľudských pozostatkov musí spĺňať nasledovné požiadavky:
– hĺbka pre dospelú osobu a dieťa staršie ako 10 rokov musí byť najmenej 1,6 m, pre dieťa mladšie ako 10 rokov najmenej 1,2 m; dno musí ležať najmenej 0,5 m nad hladinou podzemnej vody; bočné vzdialenosti medzi jednotlivými hrobmi musia byť najmenej 0,3 m a rakva s ľudskými pozostatkami musí byť po uložení do hrobu zasypaná skyprenou zeminou vo výške minimálne 1,2 m.

Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný viesť evidenciu hrobových miest (t. j. meno a priezvisko osoby, ktorej ľudské ostatky sú v hrobovom mieste uložené, miesto a dátum jej narodenia a úmrtia, rodné číslo, dátum uloženia ľudských pozostatkov s uvedením hrobového miesta a hĺbky pochovania, záznam o nebezpečnej chorobe, ak mŕtvy, ktorého ľudské pozostatky sa uložili do hrobu alebo hrobky, bol nakazený nebezpečnou chorobou, meno, priezvisko, adresu miesta trvalého pobytu a rodné číslo nájomcu, ak ide o fyzickú osobu; obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo nájomcu, ak ide o právnickú osobu, dátum uzatvorenia nájomnej zmluvy a údaje o zmene nájomcu, ako aj údaj o vypovedaní nájomnej zmluvy).

Právo užívať hrobové miesto vzniká uzavretím nájomnej zmluvy podľa § 663 až § 684 Občianskeho zákonníka. Uzavretím nájomnej zmluvy prevádzkovateľ pohrebiska prenecháva za nájomné nájomcovi hrobové miesto na uloženie ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov. Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú a nesmie byť vypovedaná skôr ako po uplynutí času tlenia na pohrebisku. Ak nájomca umrie, prednostné právo na uzavretie nájomnej zmluvy majú jeho dedičia. V prípade, že je dedičov viac, prednosť má ten z dedičov, ktorý sa prihlásil ako prvý.

Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný počas trvania nájomnej zmluvy zabezpečiť prístup k hrobovému miestu a zdržať sa akýchkoľvek zásahov do hrobového miesta s výnimkou prípadov, keď je potrebné bezodkladne zaistiť bezpečné prevádzkovanie pohrebiska. O takom pripravovanom alebo už uskutočnenom zásahu je prevádzkovateľ pohrebiska povinný bezodkladne písomne informovať nájomcu.

Nájomca je povinný na vlastné náklady zabezpečovať údržbu hrobového miesta a oznamovať prevádzkovateľovi pohrebiska všetky zmeny údajov potrebné na vedenie evidencie hrobových miest.

Prevádzkovateľ pohrebiska môže vypovedať nájomnú zmluvu, ak:
– závažné okolnosti na pohrebisku znemožňujú trvanie nájmu na ďalšiu dobu,
– sa pohrebisko zruší,
– nájomca ani po upozornení nezaplatil nájomné za užívanie hrobového miesta.

Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný písomne informovať nájomcu, ak mu je známa jeho adresa, o skutočnosti, že uplynie lehota, za ktorú bolo nájomné zaplatené, ako aj o dátume, ku ktorému sa má pohrebisko zrušiť. Túto informáciu zároveň zverejní na mieste obvyklom na pohrebisku. Upozornenie na vypovedanie nájomnej zmluvy a doručenie výpovede sa musí realizovať najmenej tri mesiace predo dňom, keď sa má hrobové miesto zrušiť alebo keď uplynie lehota, na ktorú je nájomné zaplatené. Ak nie je známa adresa alebo sídlo nájomcu, uverejní sa aj táto informácia na mieste obvyklom na pohrebisku.

Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovedal nájomnú zmluvu z dôvodu nezaplatenia nájomného a nájomca je známy, výpovedná lehota uplynie jeden rok odo dňa, odkedy nebolo zaplatené nájomné. Prevádzkovateľ pohrebiska vyzve nájomcu, aby najneskôr do jedného roka odstránil príslušenstvo hrobu. Ak ho nájomca v tejto lehote neodstráni, po uplynutí výpovednej lehoty ho prevádzkovateľ pohrebiska predá na dražbe.

V prípade, že nájomca nie je známy, prevádzkovateľ uverejní výpoveď nájomnej zmluvy na mieste obvyklom na pohrebisku. Výpovedná lehota je päť rokov odo dňa, odkedy nebolo nájomné zaplatené. Prevádzkovateľ pohrebiska ponechá po túto dobu príslušenstvo hrobu na mieste s označením, že ide o päťročné uloženie, počas ktorého sa môže nájomca prihlásiť. V prípade neznámeho nájomcu musí prevádzkovateľ pohrebiska zabezpečiť obrazovú dokumentáciu hrobového miesta so stručným opisom stavu príslušenstva hrobu.

Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovie nájomnú zmluvu pre závažné okolnosti znemožňujúce trvanie nájmu hrobového miesta na ďalšiu dobu alebo pre zrušenie pohrebiska, je povinný zabezpečiť so súhlasom nájomcu iné hrobové miesto a na vlastné náklady preloženie ľudských ostatkov vrátane príslušenstva hrobu na nové hrobové miesto.
Ak nie je prevádzkovateľom pohrebiska obec, po výpovedi zmluvy o nájme hrobového miesta je prevádzkovateľ povinný odovzdať obci pomník, náhrobné kamene, náhrobné dosky, prípadne oplotenie.

Pohrebisko môže zrušiť len obec, a to až po uplynutí času tlenia všetkých ľudských ostatkov uložených na pohrebisku. Pred uplynutím času tlenia je možné pohrebisko zrušiť len vtedy, ak by ďalším pochovávaním na pohrebisku mohlo dôjsť k ohrozeniu zdravia ľudí alebo kvality podzemnej vody a z dôvodu verejného záujmu na základe podnetu príslušného orgánu štátnej správy. Ten, v koho záujme sa pohrebisko zruší, je povinný zabezpečiť a uhradiť exhumácie a preloženie ľudských ostatkov, hrobov s príslušenstvom a hrobiek na nové hrobové miesta na inom pohrebisku. Pri zrušení pohrebiska a pri zmene prevádzkovateľa pohrebiska, ak je prevádzkovateľ pohrebiska iný ako obec, je tento povinný odovzdať evidenciu pohrebiska obci.

Pre informáciu súvisiacu s nájmom hrobového miesta sú významné prechodné ustanovenia zákona o pohrebníctve, podľa ktorých doterajšie právne vzťahy týkajúce sa užívania hrobového miesta zostávajú zachované, a to:

a) za rovnakých podmienok, ako boli dohodnuté v právnom vzťahu, ak osoba alebo osoby oprávnené z tohto právneho vzťahu sú známe a podmienky užívania hrobového miesta sú splnené,
b) jeden rok odo dňa doručenia oznámenia, že nie sú splnené podmienky užívania hrobového miesta, ak osoba alebo osoby oprávnené z právnych vzťahov týkajúcich sa užívania hrobového miesta sú známe a neuzavrú s prevádzkovateľom pohrebiska nájomnú zmluvu,
c) tri roky odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona, ak osoba alebo osoby oprávnené z právnych vzťahov týkajúcich sa užívania hrobového miesta sú známe, ale nebolo im možné doručiť oznámenie, že nie sú splnené podmienky užívania hrobového miesta a bolo len uverejnené na mieste obvyklom na pohrebisku a tieto osoby neuzavrú s prevádzkovateľom pohrebiska v tejto lehote nájomnú zmluvu,
d) päť rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona, ak osoba alebo osoby, ktoré majú právny vzťah k hrobovému miestu, nie sú známe, s vyznačením skutočnosti, že nájomca tohto hrobového miesta nie je známy.

V prípade, že osoby užívajúce hrobové miesta sú známe, je prevádzkovateľ pohrebiska povinný poslať týmto osobám návrh nájomnej zmluvy spolu s oznámením, že nie sú splnené podmienky užívania hrobového miesta.

Zákon ukladá prevádzkovateľom pohrebísk nové povinnosti, na splnenie ktorých majú čas najneskôr do 31. októbra 2007. Ide o preukázanie odbornej spôsobilosti na prevádzkovanie pohrebnej služby, prevádzkovanie pohrebiska, prevádzkovanie krematória a na prevádzkovanie balzamovania a konzervovania, osvedčením o vykonaní kvalifikačnej skúšky pred skúšobnou komisiou po absolvovaní odbornej prípravy v akreditovanej vzdelávacej ustanovizni.


 
Prevádzkový poriadok pohrebiska

 

webygroup

dnes je: 14.10.2019

meniny má: Boris

podrobný kalendár

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

19463453

Úvodná stránka