Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Kláštor pod Znievom

Samospráva obce

Spôsob zriadenia obce Kláštor pod Znievom

Obec Kláštor pod Znievom je samostatný samosprávny územný celok Slovenskej republiky, združujúci občanov s trvalým pobytom a subjekty sídliace, alebo vykonávajúce svoju činnosť na území obce Kláštor pod Znievom. Obec Kláštor pod Znievom je právnickou osobou, ktorá hospodári s vlastným majetkom a svojimi majetkovými právami. Obci možno ukladať povinnosti a zasahovať do jeho opatrení len zákonom. (zákon SNR č. 369/1990 Z.z. zo 6. septembra 1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov ) a na základe medzinárodnej zmluvy.

Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jeho územia a o potreby jeho obyvateľov.

Právomoci, kompetencie samosprávy: zákon SNR č. 369/1990 Z.z. zo 6. septembra 1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

Základnou právnou normou obce je Štatút obce Kláštor pod Znievom. Všetky všeobecne záväzné nariadenia obce, uznesenia obecných zastupiteľstiev a iné predpisy musia byť v súlade so štatútom obce a všeobecne platnými právnymi predpismi.

Obyvatelia mesta
Obyvateľom obce je občan, ktorý je v nej prihlásený na trvalý pobyt. Obyvateľ obce sa zúčastňuje na samospráve obce. Má právo najmä:


· voliť orgány samosprávy obce a byť zvolený do orgánu mesta,
· hlasovať o dôležitých otázkach života a rozvoja obce / obecné referendum /,
· zúčastňovať sa na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a na verejných zhromaždeniach obyvateľov obce a vyjadrovať na nich svoj názor,
· obracať sa so svojimi podnetmi a sťažnosťami na orgány obce,
· používať obvyklým spôsobom obecné zariadenia a ostatný majetok obce slúžiaci pre verejné účely,
· požadovať súčinnosť pri ochrane svojej osoby, rodiny a svojho majetku nachádzajúceho sa v obci.

Obyvateľ obce sa podieľa na rozvoji a zveľaďovaní obce a poskytuje pomoc jeho orgánom. V súvislosti s tým je povinný:


· ochraňovať majetok obce sa a podieľať sa na nákladoch obce,
· podieľať sa na ochrane a zveľaďovaní životného prostredia v obci,
· napomáhať udržiavať poriadok v obci,
· poskytovať podľa svojich schopností a možností osobnú pomoc pri likvidácii a odstraňovaní následkov živelnej pohromy, alebo havárie v obci, dodržiavať ustanovenia štatútu a všeobecne záväzných nariadení obce.


Obec pri plnení úloh samosprávy spolupracuje s právnickými a fyzickými osobami, politickými stranami, politickými hnutiami ako aj so záujmovými združeniami obyvateľov obce, cirkvami a inštitúciami, ktoré sa starajú o rozvoj vzdelanosti, kultúry, duchovného života a zdravia - vyvíjajúcimi činnosť v obci. Na plnenie úloh samosprávy obce vydáva obec všeobecne záväzné nariadenia. Tieto nesmú odporovať ústave ani zákonom Slovenskej republiky. Všeobecne záväzné nariadenia prijímajú poslanci 3/5 väčšinou prítomných poslancov na zasadnutí obecného zastupiteľstva. Všeobecne záväzné nariadenia sa musia vyhlásiť na úradnej tabuli najmenej na 15 dní, pätnástym dňom od dňa vyhlásenia nadobúda nariadenie účinnosť.

Všeobecne záväzné nariadenia je možné považovať za rovné so zákonmi na území obce.


 

webygroup

dnes je: 19.10.2019

meniny má: Kristián

podrobný kalendár

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

19500874

Úvodná stránka