Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Kláštor pod Znievom

Oznamy

Oznámenie o vyhlásení verejnej obchodnej súťaže

Obec Kláštor pod Znievom, na základe súhlasu a schválenia Obecným zastupiteľstvom v Kláštore pod Znievom, prijatým na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Kláštore pod Znievom dňa 26.06.2019, č. uznesenia 12/6/2019 zverejňuje nasledovné

Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže

 podľa ustanovení § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a ustanovení § 281 až § 288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov na podávanie návrhov na uzavretie kúpnej zmluvy.

 

Obec Kláštor pod Znievom vyhlasuje verejnú obchodnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy za účelom prevodu vlastníckeho práva k nehnuteľnému majetku vyhlasovateľa. 

Predmetom obchodnej verejnej súťaže je predaj nehnuteľného majetku obce Kláštor pod Znievom, a to pozemok, parcela reg. “C“ KN, parc. č. 496/2, druh pozemku: trvalý trávny porast o výmere: 1860 m2, kat. územie: Kláštor pod Znievom, zapísaný na liste vlastníctva č. 700, pre kat. územie: Kláštor pod Znievom, obec: Kláštor pod Znievom, okres: Martin (ďalej ako „nehnuteľnosť“ alebo „predmet obchodnej verejnej súťaže“).

Miesto a lehota na predkladanie súťažného návrhu: do 16.08.2019 do 12.00 hod. Vyhlasovateľ neuhrádza navrhovateľovi náklady, ktoré mu vznikli v súvislosti s účasťou v súťaži.

Podrobnejšie informácie o súťaži sú uvedené v podmienkach verejnej obchodnej súťaže, ktoré tvoria prílohu oznamu. 

Zverejnené dňa 22.07.2019

Súbor na stiahnutie VOS parc. č. 496_2.pdf VOS parc. č. 496_2.pdf (269.4 kB)

Zástup všeobecnej lekárky - štvrtky

Milí občania, 

počas neprítomnosti všeobecnej lekárky MUDr. Ingrid Štefankovej z dôvodu materskej dovolenky ju bude do odvolania vo štvrtky zastupovať MUDr. Ladislav Škyvra, od 08.00 do 11.00 hod., kasárne Sever, Jilemnického 6, 036 01 Martin. 

Ambulancia všeob. lekárky - dovolenka

Vážení občania, 

oznamujeme vám, že ambulancia všeobecnej lekárky v obci bude z dôvodu čerpania dovolenky vkuse zatvorená od 29.07. do 11.08.2019 (posledný júlový, prvý augustový týždeň). 

Zastupovať bude MUDr. Katarína Vanková, Československej armády 3, 036 01 Martin (poliklinika pri strojárňach), od 08.00 do 11.00 hod. 

Ostatné štvrtky do konca augusta opäť zastupuje MUDr. Ladislav Škyvra, od 08.00 do 11.00 hod., kasárne Sever, Jilemnického 6, 036 01 Martin. 

 

Spracovávanie osobných údajov v súlade s nariadením EP a Rady EÚ č. 2016/679 a zák. SR č. 18/2018

Prevádzkovateľ spracováva vaše osobné údaje v súlade s nariadením EP a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane osôb pri spracovaní osobných údajov a zákonom SR č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Prevádzkovateľ Obec Kláštor pod Znievom, M. Čulena 181, 038 43 Kláštor pod Znievom, IČO: 00316733 (ďalej len prevádzkovateľ) prehlasuje, že poveril externým výkonom zodpovednú osobu na zaistenie ochrany práv dotknutých osôb, čím dáva možnosť transparentne informovať o bezpečnostných incidentoch a zodpovedania akýchkoľvek dotazov a otázok zo strany dotknutej osoby.

kontakt na zodpovednú osobu:

email: jelamaruskinova@topprivacy.sk
 

Schválené VZN č. 1/2019 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce KpZ

Obec Kláštor pod Znievom zverejňuje: 

 

VZN č. 1/2019 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Kláštor pod Znievom,

 

ktoré bolo schválené na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Kláštore pod Znievom dňa 26. júna 2019 a nadobúda účinnosť 1. septembra 2019. 

 

Vyvesené a zverejnené dňa: 12.07.2019

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Martine v súlade s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov 

 

vyhlasuje 

čas zvýšeného nebezpečenstva a vzniku požiaru 

 

v územnom obvode okresov Martin a Turčianske Teplice

od 1. júla 2019 od 08.00 hod. do odvdolania

 

V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti. 

 

Fyzickým osobám sa podľa § 14 ods. 2 písm. a), b) a c) zákona č. 314 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predisov na lesných pozemkoch, v ich ochrannom pásme a na trávnatých porastoch zakazuje najmä: 

- vypaľovať porasty bylín, kríkov, stromov a zakladať oheň

-fajči, odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, 

- spaľovať horľavé látky na lesných pozemkoch, pre ktoré je vyhlásený čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru a v ich ochrannom pásme

 

Vlastníci, správcovia alebo užívatelia lesných pozemkov v súvislosti s ochranou lesa pred požiarom sú podľa § 6b zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a podľa § 10 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov povinní najmä:

- zabezpečovať v lesoch a v ich ochrannom pásme hliadkovaciu činnosť, pre osoby vykonávajúce hliadkovaciu činnosť vypracúvať časový harmonogram s určením trasy pochôdzok a s uvedením konkrétnych časov a miest, kde sa má hliadkovacia služba v danom čase nachádzať; zabezpečiť jej vhodný systém spojenia s ohlasovňou požiarov, 

- zabezpečiť umiestnenie potrebného množstva protipožiarneho náradia na určenom miest v závislosti od plochy lesných porastov, 

- udržiavať existujúce prejazdové cesty, zvážnice a zdroje vody v stave, ktorý umožňuje bezproblémový príjazd hasičských jednotiek a ich využitie na účinný zásah, 

- prijímať osobitné opatrenia pre priestory postihnuté kalamitou, zamerané najmä na: 
-urýchlené odstraňovanie dreva a ďalšieho horľavého odpadu z blízkosti objektov, 
-vytváranie rozčleňovacích pásov na zabránenie šírenia požiaru, 
-prednostné zabezpečenie prejazdnosti lesných ciest a zvážnic pre hasičskú techniku, 
-vybaviť prenosnými hasiacimi prístrojmi pracovné stroje, napríklad lesné kolesové traktory, harvestory a iné vozidlá, ktoré sa používajú na spracovanie dreva a zvyškov po ťažbe. Tieto pracovné stroje vybaviť účinným zachytávačom iskier. 

 

Kláštorský jarmok - prihláška 2019

Obec Kláštor pod Znievom Vás pozýva na

KLÁŠTORSKÝ JARMOK 2019

Obec Kláštor pod Znievom Vás po veľmi úspešných štyroch ročníkoch jarmoku pozýva na Kláštorský jarmok 2019. Pre návštevníkov bude aj tento rok pripravený bohatý sprievodný program – hudobné vystúpenia, atrakcie, detský svet a ďalšie.

Jarmok sa uskutoční v sobotu 31.8.2019.
Predajná doba 8.00 – 20.00
.
Predajné miesto má rozmer 3 x 2 m , je možné rezervovať̌ viac predajných miest.

 

Cenník:

1. Remeselníci s ukážkami výroby 8 EUR/predajné miesto 3 x 2

2. Tradičné remeselné výrobky – (výrobky ľudových umelcov, vyrezávané lyžice, varešky, pletené košíky, drobné výrobky z dreva, ostatné drevené výrobky, hrnčiarske, kováčske a plechárske výrobky, výšivky a ostatné ručné práce, domáce tkané koberce, ľudové výrobky z kože, klobúky) 17 EUR/predajné miesto 3 x 2 m

3. Ostatní komerční predajcovia 25 EUR/predajné miesto 3 x 2

4. Predajcovia sortimentu: med, medovina, cukrovinky, turecký med, cukrová vata, víno (fľaškové), ovocné vína, burčiak, hračky, balóny 30 EUR/predajné miesto 3 x 2

 5. Gastro prevádzky – priestor pri hlavnom pódiu 120 EUR/predajné miesto 3 x 2, 80 EUR/predajné miesto 3 x 2 v jarmočisku

- Pri stánkoch s parkovaním (kde sa auto využíva ako príručný sklad) parkovné 8 EUR

- elektrická prípojka 5 EUR

Splatnosť pri rezervácii poplatku je bezhotovostným prevodom do 17.8.2019.
Uzávierka prihlášok je 17.8.2019.
 Prihlášku bude možné poslať poštou na adresu:

Obecný úrad Kláštor pod Znievom, M. Čulena 181,
038 43 Kláštor pod Znievom

alebo elektronicky na : obecklastorjarmok@gmail.com

Rezervácia predajného miesta bude platná až po podaní prihlášky a zaplatení poplatku. Rezervácia predajných miest bude prebiehať od 1.8.2019. Viac informácií na: FB: Kláštorský jarmok email: obecklastorjarmok@gmail.com a na tel. č. 0918 461 026

 

K prihláške, prosím, pripojte aj potrebnú dokumentáciu.

 

Prihlášku nájdete ako súbor na stiahnutie pri ozname. 

Súbor na stiahnutie prihláška2019.docx prihláška2019.docx (14.7 kB)

Regionálna veterinárna a potravinová správa Martin - povinnosť registrácie chovov ošípaných s jedným kusom ošípanej

Na základe usmernenia, vydaného Štátnou veterinárnou a potravinovou správou Slovenskej republiky, sú chovatelia ošípaných s maximálne jedným kusom ošípanej, ktorá je určená na domácu spotrebu, doposiaľ neregistrovaní v Centrálnej evidencii hospodárskych zvierat, povinní registrovať svoj chov.

 

Bližšie info: viď prílohy!!!! 

Termíny streleckých podujatí na strelnici TRgO SPZ Martin na rok 2019

Slovenský poľovnícky zväz Martin, Turčianska regionálna organizácia v Martine informujú o streleckých podujatiach na strelnici TRgO SPZ Martin počas roku 2019: 

27.04.2019 - Kontrolné streľby členov OPK Martin

25.05.2019 - Okresný prebor 

01.06.2019 - Deň detí/strelecké ukážky

21.08.2019 - Strelecké preteky verejné

12.10.2019 - Seniorské preteky 


Okrem uvedených dátumov naša strelnica slúži aj na nastreľovanie poľovných zbraní.

Harmonogram vývozu komun. odpadu a separ. zberu na rok 2019

Obec Kláštor pod Znievom zverejňuje harmonogram vývozu komunálneho odpadu a separovaného zberu na rok 2019 pre časti obec a Stanica. 

Súbor na stiahnutie harmonogram 2019 Klaštor pod Znievom.pdf harmonogram 2019 Klaštor pod Znievom.pdf (424.5 kB)
Položky 1-10 z 12

webygroup

dnes je: 23.7.2019

meniny má: Oľga

podrobný kalendár

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

18962814

Úvodná stránka