Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Kláštor pod Znievom

Zmluvy

Zmluvy » subjekt: Obec Kláštor pod Znievom » rok: 2019
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-15 z 16
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
KŽP-PO4-SC431-2017-19/M970/D1Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republikyDodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevkuzmeny niektorých článkov zmluvy evidovanej pod číslom KŽP-PO4-SC431-2017-19/M9700,00 €24.9.2019nestanovený
MK-3674/2019/1.1Ministerstvo kultúry Slovenskej republikyZmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MK SR na rok 2019 číslo: MK-3674/2019/1.1poskytnutie dotácie na podporu realizácie projektu s názvom Reštaurovanie súboru náhrobníkov rodiny Toscek na cintoríne v Kláštore pod Znievom č. ÚZPF 656/1 - 5, 3. etapa15 000,00 €11.9.2019nestanovený
OCÚ-S2019/00004-143Brantner Fatra s. r. o. Zmluva o reklame zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť reklamu objednávateľovi - zverejnenie obchodného mena, loga a činností (reklamný banner) - v rámci kultúrnej akcie 5. ročník - Kláštorský jarmok, ktorá sa bude konať 31.08.2019 a zaväzuje sa objednávateľovi doložiť doklad o zverejnení reklamy v priestoroch podujatia 400,00 €27.8.2019nestanovený
192/T/OK-2019Žilinský samosprávny krajZmluva o poskytnutí dotácie č. 192/T/OK-2019poskytnutie a použitie schváleného finančného príspevku - pridelenej dotácie z rozpočtu ŽSK na rok 2019 č. 2/2019 podprogram Kultúra vo výške 500 eur na Kláštorský jarmok 2019 500,00 €7.8.2019nestanovený
5819Ing. arch. Anna GočováMandátna zmluva č. 5819Mandatár sa zaväzuje, že bude obstarávať územnoplánovaciu dokumentáciu s názvom Zmeny a doplnky č. 1 - Územný plán obce Kláštor pod Znievom 2 500,00 €10.7.2019nestanovený
OCÚ-S2019/00092-3Slovenská republika zastúpená Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republikyZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy a výstavby SR na rok 2019 poskytnutie dotácie za účelom spracovania územnoplánovacej dokumentácie 3 984,00 €9.7.2019nestanovený
1/2019/OŠaŠ/T/1.11/OŽilinský samosprávny krajZmluva o poskytnutí dotácie č. 1/2019/OŠaŠ/T/1.11/Oposkytnutie a použitie schváleného finančného príspevku - pridelenej dotácie z rozpočtu ŽSK na rok 2019 č. 1/2019 podprogram Aktívny človek = aktívna spoločnosť vo výške 500 eur na Znievske dni cyklistiky  500,00 €9.7.2019nestanovený
54/2019Top privacy services s.r.o.Zmluva č. 54/2019 o poskytovaní služiebposkytovanie služieb a poradenstva v oblasti zabezpečenia ochrany osobných údajov spracúvaných u objednávateľa, a to v rozsahu a za podmienok, ktoré sú bližšie vymedzené v prílohe č. 1 a prílohe č. 2 tejto zmluvy0,00 €5.7.2019nestanovený
OCÚ-S2019/00089-1Survey plus s.r.o.Mandátna zmluva č. OCÚ-S2019/00089-1výkony stavebného dozoru na stavbe: Zateplenie administratívnej budovy, Kláštor pod Znievom, č. p. 276/6 a 276/7, v rozsahu uvedenom v tejto zmluve3 120,00 €20.6.2019nestanovený
OCÚ-S2019/00088-1Spoločnosť Joga v dennom živote pobočka MartinZmluva o nájme nebytových priestorov č. OCÚ-S2019/00088-1prenájom nebytových priestorov Spoločenskej miestnosti v KpZ, časti Lazany, nájomcovi za účelom cvičenia jogy. 273,00 €20.6.2019nestanovený
00316733ZA1436NN Tatry - Sympatia, d.d.s, a.s.Zamestnávateľská zmluva č. 00316733ZA1436úprava práv a povinností zmluvných strán pri doplnkovom dôchodkovom sporení 0,00 €7.6.2019nestanovený
162/19_MANadácia Volkswagen SlovakiaZmluva o poskytnutí grantu č. 162/19_MAposkytnutie grantu v hodnote 900 eur na projekt - Príbehy hračiek prastarých mám  900,00 €26.4.2019nestanovený
KZ/1/2019DOBRÝ PASTIER - KLÁŠTOR POD ZNIEVOM, o. z. Kúpna zmluva predávajúci predáva zo svojho výlučného vlastníctva kupujúcemu v podiele 1/1 nehnuteľnosti za dohodnutú kúpnu cenu30 000,00 €3.6.2019nestanovený
19-513-02055Fond na podporu umeniaZmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 19-513-02055poskytnutie finančných prostriedkov na realizáciu projektu s názvom Dobšinského strašidelné humno1 500,00 €30.4.2019nestanovený
Z/2/2019AJ-DDD-LR, s.r.o.Zmluva o vykonávaní dezinsekčných a deratizačných prác prieskum a monitorovanie výskytu hlodavcov a hmyzu, výkon deratizačných, dezinsekčných prác, poradensko-konzultačná činnosť 160,00 €15.3.2019nestanovený
Položky 1-15 z 16
Zmluvy » subjekt: Obec Kláštor pod Znievom » rok: 2018
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-15 z 47
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet zmluvy Cena * Dátum účinnosti zmluvy
NZ/2/2018Základná škola Františka Hrušovského Kláštor pod ZnievomZmluva o nájme nebytových priestorov č. NZ/2/2018Prenajímateľ, ako správca majetku obce Kláštor pod Znievom prenecháva do nájmu so súhlasom zriaďovateľa nájomcovi nebytové priestory v budove ZŠ v KpZ, ktorý pozostáva z priestorov telocvične , posilovne, WC a kúpelne so sprchami v celkovej výmere 290 m2. - tréningy futbalovej mládeže0,00 €2.11.2018
PHZ-OPK1-2018-002506Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, BratislavaZmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. PHZ-OPK1-2018-002506Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť dotáciu zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky prostredníctvom kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky podľa ustanovení § 8a zákona č. 523/2004 Z.z. a zákona č. 526/2010 Z.z. Príjemca sa zaväzuje použiť poskytnutú dotáciu na činnosť a aktivity predložené poskytovateľovi v žiadosti o poskytnutie dotácie na financovanie podpory ochrany pred požiarmi, a to na projekt: Prístavba garáže k hasičskej zbrojnici v KPZ. 30 000,00 €8.11.2018
129815 08U02Environmentálny fondZmluva č. 129815 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie Predmetom zmluvy je úprava zml. podmienok, práv a povinností zml. strán pri poskytnutí podpory z fondu pomocou dotácie príjemcovi za účelom spolufinancovania realizácie projektu Rekonštrukcia základnej školy 180 000,00 €27.10.2018
128415 08U03Environmentálny fond, BratislavaZmluva č. 128415 08U03 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácieÚprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán pri poskytnutí podpory z fondu formou dotácie príjemcovi dotácie pri poskytnutí podpory z fondu pomocou dotácie príjemcovi za účelom spolufinancovania realizácie projektu Stredisko na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu.  129 971,00 €29.10.2018
NZ/4/2018Základná škola Františka Hrušovského Kláštor pod ZnievomNájomná zmluva č. 4/2018Prenajímateľ, ako správca majetku obce Kláštor pod Znievom prenecháva do nájmu so súhlasom zriaďovateľa nájomcovi nebytové priestory v budove ZŠ v KpZ, ktorý pozostáva z priestorov učební a príslušných WC.0,00 €15.10.2018
NZ/3/2018Základná škola Františka Hrušovského Kláštor pod ZnievomZmluva o nájme nebytových priestorov č. 3/2018Prenajímateľ, ako správca majetku obce Kláštor pod Znievom, prenecháva do nájmu so súhlasom zriaďovateľa nájomcovi nebytové priestory v budove Základnej školy v Kláštore pod Znievom, ktoré pozostávajú z priestorov telocvične, posilňovne, WC a kúpelne so sprchami o celkovej výmere 290 m2. 0,00 €15.10.2018
SOÚ//1/2018MADE spol. s r.o.Zmluva o spracúvaní osobných údajovPrevádzkovateľ v zmysle § 34 ods.1 ZOOÚ poveruje sprostredkovateľa , aby v jeho mene spracúval ososbné údaje v rozsahu, na účel a za podmienok uvedených v tejto Zmluve a Hlavnej zmluve.0,00 €15.10.2018
ZNNP 1/2018Spoločnosť Joga v dennom živote pobočka MartinZmluva o nájme nebytových priestorov č. ZNNP 1/2018Prenájom nebytových priestorov Spoločenskej miestnosti v KpZ, časti Lazany, nájomcovi za účelom cvičenia jogy.0,00 €18.10.2018
49/POD-506/18Slovenská agentúra životného prostrediaZmluva č. 49/POD-506/18 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie v rámci Programu obnovy dediny Predmetom zmluvy je úprava zml. podmienok, práv a povinností zml. strán pri poskytnutí podpory z fondu pomocou dotácie príjemcovi za účelom spolufinancovania realizácie projektu Ošetrovanie Aleje biskupa Jozefa Klucha4 702,50 €18.10.2018
ZOD/2/2018Martin Petrovič - MDM realizácie, MošovceZmluva o dielo č. ZOD/2/2018Zhotovenie diela Tréningové a zápasové ihrisko pre mládež, v obsahu a rozsahu podľa priloženého reozpočtu a opisu prác, ktoré určujú charakteristiku diela.13 283,00 €1.10.2018
3461/2018Nadácia Teso, BratislavaDarovacia zmluva č. 3461/2018Darovanie finančných prostriedkovv celkovej výške 600 EUR  600,00 €27.9.2018
PR/4/2018WOOD-HOUSE, s.r.o.Zmluva o propagácii a reklame č. PR/4/2018Propagácia firmy objednávateľa u dodávateľa preostredníctvom činností, ktoré zabezpečuje dodávateľ pri prípežitosti: Kláštorský jarmok, dňa 1. 9. 2018 500,00 €31.8.2018
PR/2/2018STAVEKO-SK, a.s.Zmluva o propagácii a reklamePropagácia firmy objednávateľa u dodávateľa prostredníctvom činností, ktoré zabezpečuje dodávateľ pri príležitosti: Kláštorský jarmok, dňa 1.9.2018. 500,00 €30.8.2018
PR/3/2018G-TERM Slovensko, s.r.o.Zmluva o propagácii a reklame č. PR/3/2018Propagácia firmy objednávateľa u dodávateľa prostredníctvom činností, ktoré zabezpečuje dodávateľ pri príležitosti Kláštorský jarmok, dňa 1.9.20183 000,00 €31.8.2018
1/2018/OOBrantner Fatra s.r.o.Zmluva o reklame č. 1/2018/OOZhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť reklamu objednávateľovi - zverejnenie obchodného mena, loga a činnosti (rekl. banner) - v rámci kultúrnej akcie Kláštorský jarmok 300,00 €31.8.2018
Položky 1-15 z 47
Zmluvy » subjekt: Obec Kláštor pod Znievom » rok: 2017
Vyhľadať v zmluvách
 
Podrobnosti
Číslo:D1/02/2016
Zmluvná strana 1:Obec Kláštor pod Znievom
Zmluvná strana 1 IČO:
Zmluvná strana 2:Ing. arch. Vladimír Hladký - CREAT
Zmluvná strana 2 IČO:
Názov:Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 02/2016
Predmet:Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie na realizáciu stavby Zateplenie administratívnej budovy.
Cena *:0,00 €
Dátum uzavretia zmluvy:19.10.2017
Dátum zverejnenia zmluvy:7.11.2017
Dátum účinnosti zmluvy:19.10.2017
Dátum ukončenia zmluvy:nestanovený
Meno osoby, ktorá zmluvu uzatvorila:
Funkcia osoby, ktorá zmluvu uzatvorila:
Poznámka:
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
Zmluvy » subjekt: Obec Kláštor pod Znievom » rok: 2016
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-15 z 71
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
10/2016Ján Krško a ďalšíZmluva o nájme pozemkuPrenájom pozemkov nachádzajúcich sa v k. ú. Kláštor pod Znievom0,00 €30.12.2016nestanovený
2/00096/2016Obec Kláštor pod ZnievomZmluva o propagácii a reklamePropagácia firmy objednávateľa u dodávateľa3 000,00 €24.11.2016nestanovený
1/2016Slovenská sporitelňa, a.s.Zmluva o bežnom účteZriadenie účtu0,00 €25.10.2016nestanovený
9/39/00047/2016Obec Kláštor pod ZnievomNájomná zmluvaNájom nebytových priestorov v budove Základnej školy FH, Kláštor pod Znievom - volejbalové tréningy 0,00 €15.10.2016nestanovený
2/00086/2016SAND SK, s.r.o., MartinZmluva o dieloZhotovenie diela Zníženie energetickej náročnosti obecného úradu v Kláštore pod Znievom 161 592,41 €nestanovenýnestanovený
119843 08U03/10/00067/2016Environmentálny fond, BratislavaZmluva o poskytnutí podpory z Environmentálneho fonduÚprava zmluvných podmienok, práv a povinností66 319,00 €21.11.2016nestanovený
0799/2016/CE/11/00067Slovenská sporiteľňa, a.s., BratislavaZmluva o poskytnutí peňažného daruPoskytnutie peňažného daru vo výške 300,- € - 2. ročník Kláštorského jarmoku. 300,00 €24.11.2016nestanovený
47/00047/2016Obec Kláštor pod ZnievomZmluva o prenájme miesta na pohrebisku0,00 €21.11.2016nestanovený
38/00047/2016Obec Kláštor pod ZnievomZmluva o prenájme miesta na pohrebisku0,00 €29.11.2016nestanovený
37/00047/2016Obec Kláštor pod ZnievomZmluva o prenájme miesta na pohrebisku0,00 €25.11.2016nestanovený
35/00047/2016Obec Kláštor pod ZnievomZmluva o prenájme miesta na pohrebisku0,00 €2.9.2016nestanovený
32/00047/2016Obec Kláštor pod ZnievomZmluva o prenájme miesta na pohrebisku0,00 €21.11.2016nestanovený
28-2.c./00047/2016Obec Kláštor pod ZnievomZmluva o prenájme miesta na pohrebisku0,00 €2.11.2016nestanovený
28/00047/2016Obec Kláštor pod ZnievomZmluva o prenájme miesta na pohrebisku0,00 €28.9.2016nestanovený
25/00047/2016Obec Kláštor pod ZnievomZmluva o prenájme miesta na pohrebisku0,00 €23.9.2016nestanovený
Položky 1-15 z 71
Zmluvy » subjekt: Obec Kláštor pod Znievom » rok: 2015
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-20 z 74
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
988/2015Obec Kláštor pod ZnievomZmluva o prenájme miesta na pohrebisku0,00 €8.12.2015nestanovený
986/2015Obec Kláštor pod ZnievomZmluva o prenájme miesta na pohrebisku0,00 €8.12.2015nestanovený
895/2015Obec Kláštor pod ZnievomZmluva o prenájme miesta na pohrebisku0,00 €25.11.2015nestanovený
894/2015Obec Kláštor pod ZnievomZmluva o prenájme miesta na pohrebisku0,00 €25.11.2015nestanovený
867/2015Obec Kláštor pod ZnievomZmluva o prenájme miesta na pohrebisku0,00 €20.11.2015nestanovený
694/2015Obec Kláštor pod ZnievomZmluva o prenájme miesta na pohrebisku0,00 €19.10.2015nestanovený
704/2015Obec Kláštor pod ZnievomZmluva o prenájme miesta na pohrebisku0,00 €20.10.2015nestanovený
584/2015Obec Kláštor pod ZnievomZmluva o prenájme miesta na pohrebisku0,00 €28.9.2015nestanovený
560/2015Obec Kláštor pod ZnievomZmluva o prenájme miesta na pohrebisku0,00 €22.9.2015nestanovený
545/2015Obec Kláštor pod ZnievomZmluva o prenájme miesta na pohrebisku0,00 €21.9.2015nestanovený
544/2015Obec Kláštor pod ZnievomZmluva o prenájme miesta na pohrebisku0,00 €22.9.2015nestanovený
531/2015Obec Kláštor pod ZnievomZmluva o prenájme miesta na pohrebisku0,00 €16.9.2015nestanovený
517/2015Obec Kláštor pod ZnievomZmluva o prenájme miesta na pohrebisku0,00 €11.9.2015nestanovený
512/2015Obec Kláštor pod ZnievomZmluva o prenájme miesta na pohrebisku0,00 €10.9.2015nestanovený
509/2015Obec Kláštor pod ZnievomZmluva o prenájme miesta na pohrebisku0,00 €9.9.2015nestanovený
499/2015Obec Kláštor pod ZnievomZmluva o prenájme miesta na pohrebisku0,00 €7.9.2015nestanovený
1110/2015Ing. Jozef Adamkovič - zodpovedný auditorZmluva o poskytovaní auditorských služiebZabezpečenie auditu účtovnej závierky, výročnej správy...2 000,00 €30.12.201520.12.2016
1109/2015Ing. Jozef Adamkovič - zodpovedný auditorZmluva o poskytovaní auditorských služiebZabezpečenie auditu účtovnej závierky, výročnej správy...2 000,00 €23.12.201531.12.2015
Slovenská sporitelňa, a. s. Produktové obchodné podmienky pre depozitné produkty SLSP, a.s.0,00 €22.12.2015nestanovený
534Slovenská sporitelňa, a. s. Zmluva o zmenkovom vyplňovacom právePoskytnutie úveru0,00 €22.12.2015nestanovený
Položky 1-20 z 74
Zmluvy » subjekt: Obec Kláštor pod Znievom » rok: 2014
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-20 z 35
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
7696/2014/LSR/747SR - LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Banská BystricaProtokol o prechode majetku v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcíPrechod majetku - nehnuteľnosť v k. ú. Lazany (športový objekt) z vlastníctva SR-LESY do vlastníctva obce 0,00 €24.11.2014nestanovený
278/AUOC/2014/3Slovenská sporiteľňa, a.s.Zmluva o používaní služieb internetbankinguPoužívanie služieb internetbankingu0,00 €20.11.2014nestanovený
GG/01/KpZ2/2014GASTRO GLOBAL s. r. o.Kúpno-predajná zmluvaZákladná škola - kuchyňa0,00 €23.9.2014nestanovený
GG/01/KpZ1/2014GASTRO GLOBAL s. r. o.Kúpno-predajná zmluvaKúpa tovaru0,00 €19.9.2014nestanovený
9092314RIPLAST s. r. o.Zmluva o dieloDodávka a montáž plastových okien0,00 €24.9.2014nestanovený
278/AUOC/2014/1Slovenská sporiteľňa, a.s.Zmluva o zmenkovom vyplňovacom právezabezpečenie pohľadávky z úverovej zmluvy0,00 €16.8.2014nestanovený
278/AUOC/2014/2Slovenská sporiteľňa, a.s.Zmluva o účteposkytovanie bankových produktov0,00 €16.8.2014nestanovený
278/AUOC/2014Slovenská sporiteľňa, a.s.Zmluva o úvereposkytnutie úveru 280 000,00 €16.8.2014nestanovený
252/2014Obec Kláštor pod ZnievomZmluva o prenájme miesta na pohrebisku0,00 €19.5.2014nestanovený
21/2014Obec Kláštor pod ZnievomZmluva o prenájme miesta na pohrebisku0,00 €19.5.2014nestanovený
268/2014Obec Kláštor pod ZnievomZmluva o prenájme miesta na pohrebisku0,00 €19.5.2014nestanovený
116/2014Obec Kláštor pod ZnievomZmluva o prenájme miesta na pohrebisku0,00 €19.5.2014nestanovený
82/2014Obec Kláštor pod ZnievomZmluva o prenájme miesta na pohrebisku0,00 €20.5.2014nestanovený
267/2014Obec Kláštor pod ZnievomZmluva o prenájme miesta na pohrebisku0,00 €19.5.2014nestanovený
114/2014Obec Kláštor pod ZnievomZmluva o prenájme miesta na pohrebisku0,00 €19.5.2014nestanovený
174/2014Obec Kláštor pod ZnievomZmluva o prenájme miesta na pohrebisku0,00 €19.5.2014nestanovený
115/2014Obec Kláštor pod ZnievomZmluva o prenájme miesta na pohrebisku0,00 €19.5.2014nestanovený
258/2014Obec Kláštor pod ZnievomZmluva o prenájme miesta na pohrebisku0,00 €19.5.2014nestanovený
81/2014Obec Kláštor pod ZnievomZmluva o prenájme miesta na pohrebisku0,00 €19.5.2014nestanovený
144/2014Obec Kláštor pod ZnievomZmluva o prenájme miesta na pohrebisku0,00 €19.5.2014nestanovený
Položky 1-20 z 35
Zmluvy » subjekt: Obec Kláštor pod Znievom » rok: 2013
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-20 z 56
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
560/2013Obec Kláštor pod ZnievomZmluva o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciach0,00 €5.12.2013nestanovený
569/2013Obec Kláštor pod ZnievomZmluva o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciach 0,00 €5.12.2013nestanovený
417/2013Obec Kláštor pod ZnievomZmluva o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciach 0,00 €5.12.2013nestanovený
211/ 2013Obec Kláštor pod ZnievomZmluva o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciach 0,00 €5.12.2013nestanovený
487/2013Obec Kláštor pod ZnievomZmluva o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciach0,00 €5.12.2013nestanovený
453/2013Obec Kláštor pod ZnievomZmluva o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciach0,00 €5.12.2013nestanovený
563/2013Obec Kláštor pod ZnievomZmluva o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciach0,00 €9.12.2013nestanovený
408/2013Obec Kláštor pod ZnievomZmluva o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciach0,00 €9.12.2013nestanovený
578/2013Obec Kláštor pod ZnievomZmluva o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciach0,00 €9.12.2013nestanovený
594/2013Obec Kláštor pod ZnievomZmluva o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciach0,00 €18.12.2013nestanovený
/.2013Vysoká škola výtvarných umení v BratislaveDarovacia zmluva0,00 €20.11.2013nestanovený
/ 2013 DJ STAV s. r. o.Mandátna zmluva 400,00 €26.3.2013nestanovený
01/2013CREAT, s. r. o.Zmluva o dielo9 984,00 €5.1.2013nestanovený
/ 2013Daniel Holota DH DACHZmluva o dielo11 155,00 €31.7.2013nestanovený
337/2013Daniela PosováZmluva o dielo10 000,00 €15.6.2013nestanovený
/ 2013Ing. Viera BlažekováZmluva o poskytnutí autorských služieb  700,00 €15.12.2013nestanovený
211/2013Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku0,00 €15.5.2013nestanovený
48/2013Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku0,00 €4.2.2013nestanovený
155/2013Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku0,00 €8.4.2013nestanovený
519 /2013Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku0,00 €12.11.2013nestanovený
Položky 1-20 z 56
Zmluvy » subjekt: Obec Kláštor pod Znievom » rok: 2012
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-20 z 43
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
/2012restART s. r. o.Zmluva o dielo17 464,00 €6.8.2012nestanovený
863/2012Mgr. art. Tomáš OvsiankaZmluva o dielo0,00 €19.9.2012nestanovený
554/2012Predávajúci : Obec Kláštor pod ZnievomKúpna zmluvaParc. č. KN-C 253/29 - ostatné plochy o výmere 150 m230,00 €5.5.2012nestanovený
553/2012Predávajúci : Obec Kláštor pod ZnievomKúpna zmluvapozemok parcela KN-C č. 429/70 v k.ú. Kláštor pod Znievom 460,00 €11.3.2012nestanovený
552/2012Obec Kláštor pod ZnievomKúpna zmluvapredaj bytového a nebytového priestoru33 000,00 €10.3.2012nestanovený
551/2012Obec Kláštor pod ZnievomKúpna zmluvapredaj bytového priestoru 392,00 €10.3.2012nestanovený
268512/2012Martin Richter - RIPLASTZmluva o dielo č. 268512 674,16 €8.12.2012nestanovený
42/2008Obec Kláštor pod ZnievomZmluva o prenájme miesta na pohrebisku0,00 €21.1.2012nestanovený
35/2008Obec Kláštor pod ZnievomZmluva o prenájme miesta na pohrebisku0,00 €21.1.2012nestanovený
40/2008/Obec Kláštor pod ZnievomZmluva o prenájme miesta na pohrebisku0,00 €21.1.2012nestanovený
498/2012Predávajúci : Obec Kláštor pod ZnievomZmluva o prenájme miesta na pohrebisku 0,00 €27.2.2012nestanovený
499/2012Predávajúci : Obec Kláštor pod ZnievomZmluva o prenájme miesta na pohrebisku 0,00 €21.1.2012nestanovený
501/2012Predávajúci : Obec Kláštor pod ZnievomZmluva o prenájme miesta na pohrebisku 0,00 €21.1.2012nestanovený
494/2012Predávajúci : Obec Kláštor pod ZnievomZmluva o prenájme miesta na pohrebisku 0,00 €27.1.2012nestanovený
491/2012Obec Kláštor pod ZnievomZmluva o prenájme miesta na pohrebisku 0,00 €2.1.2012nestanovený
493/2012Predávajúci : Obec Kláštor pod ZnievomZmluva o prenájme miesta na pohrebisku 0,00 €27.1.2012nestanovený
492/2012Obec Kláštor pod ZnievomZmluva o prenájme miesta na pohrebisku 0,00 €26.1.2012nestanovený
495/2012Obec Kláštor pod ZnievomZmluva o prenájme miesta na pohrebisku 0,00 €30.1.2012nestanovený
497/2012Obec Kláštor pod ZnievomZmluva o prenájme miesta na pohrebisku 0,00 €10.2.2012nestanovený
503/2012Obec Kláštor pod ZnievomZmluva o prenájme miesta na pohrebisku 0,00 €17.5.2012nestanovený
Položky 1-20 z 43
Zmluvy » subjekt: Obec Kláštor pod Znievom » rok: 2011
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-20 z 45
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
052011Anton Šnírer a Želmíra ŠnírerováDohoda o určení vlastníckych práv k nehnueľnostiamparcely KN-C č. 743 a 744, k.ú. Kláštor pod Znievom0,00 €20.7.2011nestanovený
072011Ladislav JakubecZmluva o dieloRekonštrukcia sociálnyhch zariadení v budove MŠ Kláštor pod Znievom8 052,52 €19.7.2011nestanovený
171411Martin Richter - RIPLASTZmluva o dieloVýmena plastových okien na južnej a severnej strane budovy ZŠ Františka Hrušovského v Kláštore pod Znievom18 827,22 €19.7.2011nestanovený
/2011Predávajúci : Obec Kláštor pod ZnievomKúpna zmluvaparcela KN-C č. 496/6 a KN-C 496/7 v k.ú. Kláštor pod Znievom 395,00 €14.5.2011nestanovený
159/2011Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku0,00 €21.1.2011nestanovený
158/2011Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku0,00 €21.1.2011nestanovený
157/2011Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku0,00 €21.1.2011nestanovený
156/2011Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku0,00 €21.1.2011nestanovený
155/2011Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku0,00 €21.1.2011nestanovený
153/2011Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku0,00 €21.1.2011nestanovený
152/2011Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku0,00 €21.1.2011nestanovený
148/2011Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku0,00 €21.1.2011nestanovený
146/2011Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku0,00 €21.1.2011nestanovený
145/2011Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku0,00 €21.1.2011nestanovený
54/2011Obec Kláštor pod ZnievomZmluva 300,00 €9.1.2011nestanovený
1/2011Ladislav JakubecZmluva o dielo8 052,52 €30.6.2011nestanovený
2/2011Obec Kláštor pod ZnievomZmluva o nájme nebytových priestorov0,00 €30.6.2011nestanovený
3/2011Obec Kláštor pod ZnievomZmluva o nájme nebytových priestorov0,00 €30.6.2011nestanovený
5/2011Martin Richter - RIPLASTZmluva o dielo18 827,22 €28.6.2011nestanovený
685/2011Obec Kláštor pod ZnievomZmluva o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách0,00 €21.1.2011nestanovený
Položky 1-20 z 45
Zmluvy » subjekt: Obec Kláštor pod Znievom » rok: 2019
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-15 z 16
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
KŽP-PO4-SC431-2017-19/M970/D1Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republikyDodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevkuzmeny niektorých článkov zmluvy evidovanej pod číslom KŽP-PO4-SC431-2017-19/M9700,00 €24.9.2019nestanovený
MK-3674/2019/1.1Ministerstvo kultúry Slovenskej republikyZmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MK SR na rok 2019 číslo: MK-3674/2019/1.1poskytnutie dotácie na podporu realizácie projektu s názvom Reštaurovanie súboru náhrobníkov rodiny Toscek na cintoríne v Kláštore pod Znievom č. ÚZPF 656/1 - 5, 3. etapa15 000,00 €11.9.2019nestanovený
OCÚ-S2019/00004-143Brantner Fatra s. r. o. Zmluva o reklame zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť reklamu objednávateľovi - zverejnenie obchodného mena, loga a činností (reklamný banner) - v rámci kultúrnej akcie 5. ročník - Kláštorský jarmok, ktorá sa bude konať 31.08.2019 a zaväzuje sa objednávateľovi doložiť doklad o zverejnení reklamy v priestoroch podujatia 400,00 €27.8.2019nestanovený
192/T/OK-2019Žilinský samosprávny krajZmluva o poskytnutí dotácie č. 192/T/OK-2019poskytnutie a použitie schváleného finančného príspevku - pridelenej dotácie z rozpočtu ŽSK na rok 2019 č. 2/2019 podprogram Kultúra vo výške 500 eur na Kláštorský jarmok 2019 500,00 €7.8.2019nestanovený
5819Ing. arch. Anna GočováMandátna zmluva č. 5819Mandatár sa zaväzuje, že bude obstarávať územnoplánovaciu dokumentáciu s názvom Zmeny a doplnky č. 1 - Územný plán obce Kláštor pod Znievom 2 500,00 €10.7.2019nestanovený
OCÚ-S2019/00092-3Slovenská republika zastúpená Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republikyZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy a výstavby SR na rok 2019 poskytnutie dotácie za účelom spracovania územnoplánovacej dokumentácie 3 984,00 €9.7.2019nestanovený
1/2019/OŠaŠ/T/1.11/OŽilinský samosprávny krajZmluva o poskytnutí dotácie č. 1/2019/OŠaŠ/T/1.11/Oposkytnutie a použitie schváleného finančného príspevku - pridelenej dotácie z rozpočtu ŽSK na rok 2019 č. 1/2019 podprogram Aktívny človek = aktívna spoločnosť vo výške 500 eur na Znievske dni cyklistiky  500,00 €9.7.2019nestanovený
54/2019Top privacy services s.r.o.Zmluva č. 54/2019 o poskytovaní služiebposkytovanie služieb a poradenstva v oblasti zabezpečenia ochrany osobných údajov spracúvaných u objednávateľa, a to v rozsahu a za podmienok, ktoré sú bližšie vymedzené v prílohe č. 1 a prílohe č. 2 tejto zmluvy0,00 €5.7.2019nestanovený
OCÚ-S2019/00089-1Survey plus s.r.o.Mandátna zmluva č. OCÚ-S2019/00089-1výkony stavebného dozoru na stavbe: Zateplenie administratívnej budovy, Kláštor pod Znievom, č. p. 276/6 a 276/7, v rozsahu uvedenom v tejto zmluve3 120,00 €20.6.2019nestanovený
OCÚ-S2019/00088-1Spoločnosť Joga v dennom živote pobočka MartinZmluva o nájme nebytových priestorov č. OCÚ-S2019/00088-1prenájom nebytových priestorov Spoločenskej miestnosti v KpZ, časti Lazany, nájomcovi za účelom cvičenia jogy. 273,00 €20.6.2019nestanovený
00316733ZA1436NN Tatry - Sympatia, d.d.s, a.s.Zamestnávateľská zmluva č. 00316733ZA1436úprava práv a povinností zmluvných strán pri doplnkovom dôchodkovom sporení 0,00 €7.6.2019nestanovený
162/19_MANadácia Volkswagen SlovakiaZmluva o poskytnutí grantu č. 162/19_MAposkytnutie grantu v hodnote 900 eur na projekt - Príbehy hračiek prastarých mám  900,00 €26.4.2019nestanovený
KZ/1/2019DOBRÝ PASTIER - KLÁŠTOR POD ZNIEVOM, o. z. Kúpna zmluva predávajúci predáva zo svojho výlučného vlastníctva kupujúcemu v podiele 1/1 nehnuteľnosti za dohodnutú kúpnu cenu30 000,00 €3.6.2019nestanovený
19-513-02055Fond na podporu umeniaZmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 19-513-02055poskytnutie finančných prostriedkov na realizáciu projektu s názvom Dobšinského strašidelné humno1 500,00 €30.4.2019nestanovený
Z/2/2019AJ-DDD-LR, s.r.o.Zmluva o vykonávaní dezinsekčných a deratizačných prác prieskum a monitorovanie výskytu hlodavcov a hmyzu, výkon deratizačných, dezinsekčných prác, poradensko-konzultačná činnosť 160,00 €15.3.2019nestanovený
Položky 1-15 z 16

webygroup

dnes je: 23.9.2019

meniny má: Zdenka

podrobný kalendár

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

19311481

Úvodná stránka