Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Kláštor pod Znievom

Úprava areálu s kaplnkou Panny Márie Lurdskej v Kláštore pod Znievom

Vážení občania, 

informujeme vás o rekonštrukčných prácach prebiehajúcich na Lurdskej kaplnke. Aby nedošlo k dezinformácii, že rozobratie kaplnky je práca vandalov, mreža, písmena nápisu Zdravas Mária, ako aj socha Panny Márie a Bernadetty sú odvezené práve kvôli úprave areálu. Obnova prebieha z finančnej dotácie vo výške 3100 eur, ktorú poskytol Rímskokatolíckej cirkvi, farnosti Kláštor pod Znievom Žilinský samosprávny kraj v rámci Participatívneho rozpočtu - Výzva č. 4/2019. 

Zároveň chceme touto cestou všetkým poďakovať, ktorí tento projekt podporili svojím hlasom na webe ŽSK. 

Okresný úrad MT - Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu obce Kláštor pod Znievom, Návrh - oznámenie

Obstarávateľ, Obec Kláštor pod Znievom, M. Čulena 181, 038 43 Kláštor pod Znievom, doručil Okresnému úradu Martin, odboru starostlivosti o životné prostredie podľa § 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu Zmeny a doplnky č.1 Územného plánu obce Kláštor pod Znievom, Návrh, ktoré Vám podľa § 6 ods. 2 zákona ako dotknutej obci zasielame.


Okresný úrad Martin, odbor starostlivosti o životné prostredie vyzýva príslušnú obec, aby ste podľa § 6 ods. 5 zákona ako dotknuté obce informovali do 3 dní od doručenia tohto oznámenia o tomto oznámení verejnosť spôsobom v mieste obvyklým a zároveň verejnosti oznámili, kedy a kde je možné do oznámenia nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie. Oznámenie musí byť verejnosti sprístupnené najmenej po dobu 14 dní od jeho doručenia.


Zároveň Vás upozorňujeme, že strategický dokument svojimi parametrami podlieha zisťovaciemu konaniu podľa § 7 zákona, v ktorom Okresný úrad Martin, odbor starostlivosti o životné prostredie rozhodne, či sa uvedený dokument bude alebo nebude posudzovať podľa zákona. Nakoľko pri svojom rozhodovaní prihliada podľa § 7 ods. 4 písm. c) zákona i na stanoviská v zmysle § 6 ods. 6 zákona, dovoľujeme si Vás požiadať, aby ste vo Vašom písomnom stanovisku vyjadrili i názor, či predložený strategický dokument má alebo nemá byť posudzovaný podľa zákona.


Vaše písomné stanovisko k uvedenému oznámeniu podľa § 6 ods. 6 zákona žiadame doručiť na adresu tunajšieho Okresného úradu Martin, odboru starostlivosti o životné prostredie najneskôr do 15 dní od jeho doručenia. Prosíme o zaslanie Vášho stanoviska aj elektronickou poštou (Word formát) na adresu
marta.rajnicova2@minv.sk
.
Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko na Okresný úrad Martin, odbor starostlivosti o životné prostredie do 15 dní od doby, keď bola o oznámení informovaná.

Uvedené oznámenie o strategickom dokumente je zverejnené aj na internetovej stránke
https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/upn-o-klastor-pod-znievom-zmeny-doplnky-c-1

Ing. Miroslav Matula
vedúci odboru

 

Toto oznámenie má charakter verejnej vyhlášky, musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce podľa § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov. Posledný deň lehoty vyvesenia je dňom doručenia. Zároveň žiadame o zverejnenie verejnej vyhlášky aj iným spôsobom v mieste obvyklým podľa vyššie citovaného ustanovenia.

Vyvesené dňa: 17.09.2019

Súbor na stiahnutie OÚ MT - ÚPN.pdf OÚ MT - ÚPN.pdf (310.9 kB)

Zmeny a doplnky č. 1 - Územný plán obce KpZ: návrh za účelom zverejnenia a verejného pripomienkovania

Obec Kláštor pod Znievom predkladá Zmeny a doplnky č. 1 - Územný plán obce Kláštor pod Znievom návrh za účelom zverejnenia a verejného pripomienkovania.  

Predmeton návrhu Zmien a doplnkov č. 1 - ÚPN obce je 9 lokalít k platnému ÚPN obce. Územnoplánovacia dokumentácia je vystavená od 12.09.2019 do 12.10.2019 na obecnom úrade v Kláštore pod Znievom na verejne prístupnom mieste a na webe obce (predošlý oznam). Ďalej je k nahliadnutiu na obecnom úrade v Kláštore pod Znievom a na Okresnom úrade Žilina, odbor výstavby a bytovej politiky, odd. územného plánovania, v pracovných dňoch a pracovnej dobe. 

Stanoviská a pripomienky k návrhu územnoplánovacej dokumentácie je možné predložiť písomne na obecný úrad v Kláštore pod Znievom, v lehote do 30 dní od doručenia tohto oznámenia. Verejnosť je oprávnená podať pripomienky do 30 dní odo dňa zverejnenia oznámenia. Na pripomienky, podané po uplynutí určenej lehoty sa neprihliada. Ak sa dotknutí nevyjadria v určenej lehote, do 30 dní odo dňa oznámenia o prerokovaní návrhu, bude obec predpokladať, že súhlasia a k územnému plánu nemajú pripomienky. 

Zverejnené dňa 11.09.2019

 

Súbor na stiahnutie A08D9445-B678-45EA-868F-3FC627A5796B.jpeg A08D9445-B678-45EA-868F-3FC627A5796B.jpeg (700 kB)
Súbor na stiahnutie C7480CDA-95F2-4F40-8158-E49795D1DA1A.jpeg C7480CDA-95F2-4F40-8158-E49795D1DA1A.jpeg (634.3 kB)

Územný plán - návrh, vyhodnotenie 08/2019 + mapy

Obec Kláštor pod Znievom zverejňuje územný plán obce Kláštor pod Znievom - zmeny a doplnky č. 1, 08/2019:

- návrh,

- vyhodnotenie dôsledkov stavebných zámerov a iných návrhov na poľnohospodárskej pôde. 

Zverejnené dňa 11.09.2019

Súbor na stiahnutie 08_ochranprir.pdf 08_ochranprir.pdf (3.1 MB)
Súbor na stiahnutie 07_pp.pdf 07_pp.pdf (1.4 MB)
Súbor na stiahnutie 06_energ.pdf 06_energ.pdf (2.9 MB)
Súbor na stiahnutie 05 voda.pdf 05 voda.pdf (3.1 MB)
Súbor na stiahnutie 04_dopra.pdf 04_dopra.pdf (2.9 MB)
Súbor na stiahnutie 03_kun5.pdf 03_kun5.pdf (4.6 MB)
Súbor na stiahnutie 02-kun10.pdf 02-kun10.pdf (3.3 MB)
Súbor na stiahnutie 01_SV.pdf 01_SV.pdf (3.5 MB)
Súbor na stiahnutie 00_schema.pdf 00_schema.pdf (5.4 MB)
Súbor na stiahnutie PP_vyhodnotenie.pdf PP_vyhodnotenie.pdf (63.8 kB)
Súbor na stiahnutie zad-1navrh.pdf zad-1navrh.pdf (296.4 kB)

Ponuka práce - Závod Kláštorná: elektromechanik

Závod Kláštorná so sídlom v Kláštore pod Znievom rozširuje výrobu a obsadzuje voľné pracovné pozície na trvalý pracovný pomer: elektromechanik. 

Bližšie info nájdete v priloženom súbore na stiahnutie. 

Súbor na stiahnutie D8DEA54F-BCDC-4149-8F25-86F5AA2AAE35.jpeg D8DEA54F-BCDC-4149-8F25-86F5AA2AAE35.jpeg (350.5 kB)
Položky 1-5 z 11

webygroup

dnes je: 17.9.2019

meniny má: Olympia

podrobný kalendár

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

19254040

Úvodná stránka